Kemikalier

Miljöministeriets mål är att de risker som farliga ämnen orsakar ska vara kända och att de inte ska orsaka betydande hälso- och miljöolägenheter. Miljöriskerna med kemikalier kan minskas genom lagstiftning (och ekonomisk styrning). Lagstiftningen påverkas både av de nationella målsättningarna och av EU-lagstiftningen samt av en mängd internationella fördrag som Finland har bundit sig till med syfte att minska kemikalieriskerna.

Till miljöministeriet hör den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över iakttagandet av kemikalielagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den i fråga om förebyggande och avvärjning av kemikalieskador på miljön. Därtill svarar ministeriet för det internationella samarbetet med syfte att avvärja kemikalieskador på miljön.

Följande myndigheter deltar i hanteringen av miljörisker med kemikalier: Finlands miljöcentral (SYKE), Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) samt kommunens miljövårdsmyndigheter.

Det nationella kemikalieprogrammet

Målet för det nationella kemikalieprogrammet (2022–2035) är en miljö där kemikalier inte medför skada för människors hälsa eller försämrar en god miljöstatus. I programmet beaktas de skador kemikalierna orsakar en enskild konsument, folkhälsan, arbetstagarnas hälsa och miljön under kemikaliers hela livscykel.

I kemikalieprogrammet fastställs de centrala åtgärder som förvaltningsområdena förbinder sig att vidta.

Teman för kemikalieprogrammet är

1. Skydd av hälsa och miljö mot skadliga kemikalier

Det finns kemikalier i nästan alla material och produkter. Till målen hör bland annat

  • att trygga tillräcklig information om exponering för skadliga kemikalier för att kunna bedöma och hantera de risker kemikalier medför,
  • att främja forskningen kring kemikaliers kombinationseffekter och utveckla metoder för riskbedömning och hantering av kemikalier. I programmet förbinder man sig till exempel att utveckla en mätare för kemikaliernas belastning på miljön, som mäter kemikaliernas totala miljökonsekvenser.

2. En trygg cirkulär ekonomi och hållbar kemi

Cirkulationen av skadliga kemikalier i produkt- och materialflödet är en av utmaningarna inom den cirkulära ekonomin. Till målen hör bland annat

  • en cirkulär ekonomi som är säker med tanke på kemikalier från produktdesign till produktion och användning av återvinningsmaterial. I programmet förbinder man sig till exempel till att effektivisera bedömningen av kemikaliernas hela livscykel och säkerställa att kemikalieuppgifterna överförs och bevaras i leveranskedjan och i produkterna. Även kriterierna för offentlig upphandling och upphandlingskompetensen måste förbättras.
  • utveckling av affärsverksamhet som baserar sig på cirkulär ekonomi samt ökning av innovationer som beaktar en hållbar och trygg kemi.

3. Kunskapsbaserat beslutsfattande

Till målen hör bland annat

  • starkare växelverkan mellan vetenskaper, myndigheter, näringslivet och politiken, vilket förbättrar kunskapsunderlaget som stöd för beslutsfattandet. För att främja detta grundar aktörerna i programmet bland annat ett nytt nationellt kemikalieforum.

4. EU-samarbete och internationellt samarbete för att förbättra kemikaliesäkerheten

En hög nivån på kemikaliesäkerheten, och genom det även på miljö- och hälsoskyddet, förutsätter samarbete både i Europa och globalt. Till målen hör bland annat

  • att identifiera, förutse och prioritera de åtgärder som är viktigast för Finland och rikta resurser till att främja dem,
  • aktivt arbeta för att förbättra kemikaliesäkerheten också utanför Finland.

5. Kommunikation och utbildning förbättrar kemikaliesäkerheten

Genom kommunikation om kemikalier förbättras kemikaliesäkerheten och riskmedvetenheten och tryggas en säker användning av kemikalier i alla skeden av deras livscykel. Till målen hör bland annat

  • att konsumenterna och företagen har tillräckligt med information om kemikalier och om hur man använder dem på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  • att informationen bidrar till användning av tryggare kemikalier.

Mer information

Eeva Nurmi, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi Telefon:0295250209   E-postadress:


Hinni Papponen, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi Telefon:0295250384   E-postadress:


Tuulia Toikka, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi Telefon:0295250297   E-postadress: