Kemikalier

Miljöministeriets mål är att de risker som farliga ämnen orsakar ska vara kända och att de inte ska orsaka betydande hälso- och miljöolägenheter. Miljöriskerna med kemikalier kan minskas genom lagstiftning (och ekonomisk styrning). Lagstiftningen påverkas både av de nationella målsättningarna och av EU-lagstiftningen samt av en mängd internationella fördrag som Finland har bundit sig till med syfte att minska kemikalieriskerna.

Till miljöministeriet hör den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över iakttagandet av kemikalielagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den i fråga om förebyggande och avvärjning av kemikalieskador på miljön. Därtill svarar ministeriet för det internationella samarbetet med syfte att avvärja kemikalieskador på miljön.

Följande myndigheter deltar i hanteringen av miljörisker med kemikalier: Finlands miljöcentral (SYKE), Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) samt kommunens miljövårdsmyndigheter.

Det nationella programmet för farliga kemikalier

 

Målet med det nationella programmet för farliga kemikalier är att kemikalierna inte ska orsaka betydande hälso- och miljöolägenheter i Finland efter år 2020. Målet stämmer överens med FN:s internationella kemikaliestrategi som godkändes i 2012. 

Mer information

Eeva Nurmi, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Materialekonomi 0295250209  


Hinni Papponen, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Materialekonomi 0295250384  


Tuulia Toikka, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Materialekonomi 0295250297