Ministeriet

Miljöministeriet vill vara en samarbetsinriktad påverkare som arbetar för att trygga en hållbar utveckling, biologisk mångfald och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

Miljöministeriets tre avdelningar och två resultatområden – naturmiljöavdelningen, avdelningen för den byggda miljön, miljövårdsavdelningen, resultatområdet för förvaltning och internationella ärenden samt resultatområdet för information och kommunikation – svarar för beredningen av sådana ärenden som ska behandlas av statsrådet och riksdagen och som gäller samhällen, klimatet, den byggda miljön, boende, biologisk mångfald och hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

Miljöministeriet leds av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Miljö- och klimatminister

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är chef för miljöministeriet.

Miljö- och klimatminister

Organisation och ledning

Miljöministeriet svarar för beredningen av de ärenden som kommer upp i statsrådet och i riksdagen som gäller samhällen, klimat, byggd miljö, boende, biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

Organisation och ledning

Miljöministeriet som arbetsplats

Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.

Miljöministeriet som arbetsplats

Strategi

Miljöministeriets reviderade strategi sträcker sig fram till 2030. Strategin har tre övergripande effektmål som ska säkerställa en hållbar livsmiljö och tillväxt. Strategin lever med sin tid. De åtgärder och konkreta vägar som leder till målen kommer att uppdateras årligen.

Strategi och målsättningar

Miljöministeriets förvaltningsområde

Inom miljöministeriets förvaltningsområde verkar flera självständiga inrättningar och ämbetsverk som verkställer ministeriets samhälleliga mål och deltar i projekt inom ramen för regeringsprogrammet.

Miljöministeriets förvaltningsområde