Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Europeiska regionala utvecklingsfonden är en av fonderna i Europas kohesionspolitik, vars mål är att jämna ut skillnaderna i utvecklingen mellan länderna och regionerna, skapa livskraft, förbättra sysselsätt-ningen, stöda en hållbar tillväxt och öka konkurrenskraften. Fonden stöder dessa mål genom att finansi-era olika utvecklingsprojekt.

I Finland ansvarar miljöministeriet för den riksomfattande helhet inom Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) som främjar den gröna omställningen. Den gröna omställningen innebär en förändring där ekonomin stärks genom grön teknik, hållbar industri och minskade utsläpp.

De tre riksomfattande teman som miljöministeriet ansvarar för är

  • energiprestanda och minskning av växthusgasutsläppen (11,5 miljoner euro)
  • anpassning till och begränsning av klimatförändringarna (4 miljoner euro)
  • ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle (11,5 miljoner euro).

Inom ramen för den helhet som främjar den gröna omställningen beviljas stöd till projekt där man utvecklar lösningar som är skalbara och kan utnyttjas i stor utsträckning. De kan till exempel vara demonstrationsprojekt som hänför sig till försökskultur och att ta fram nya verksamhetsmodeller. Målet för de projekt som beviljas stöd ska vara att de kan utnyttjas på riksomfattande nivå.

Temaområden

Energiprestanda

Inom ramen för temat främjar man utvecklingen och införandet av energieffektiva och koldioxidsnåla lösningar. Eventuella mål är till exempel nybyggen och ombyggnad, industri, anläggningar samt den offentliga och den privata sektorn. Temat omfattar också materialanvändningens effektivitet och smarta lösningar.

Klimatförändringar

Syftet med temat är att ta fram nya lösningar för anpassning till och begränsning av klimatförändringarna. Lösningarna stärker samhällets beredskap för väder- och klimatrisker och anpassningen till dem. Lösningarna svarar också på de utmaningar som den gröna omställningen medför. De lösningar som man utvecklar kan vara till exempel innovationer, teknologier, verksamhetsmodeller eller naturbaserade lösningar.

Cirkulär ekonomi

Inom ramarna för temat fokuserar man på projekt som ger mervärde och som utvecklar lösningar för materialåtervinningen och för rationaliseringen av användningen av naturresurser. Till prioriteringarna hör till exempel försök som främjar delningsekonomi och återanvändning, utnyttjande av produktionskapacitet och biprodukter samt samarbetsmodeller för cirkulär ekonomi.

För vem är stödet avsett?

Bland annat företag, kommuner, samkommuner, andra regionala aktörer, högskolor, forskningsinstitut, föreningar och stiftelser kan ansöka om stöd.

Hur ansöker man om stödet?

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten beviljar stöd inom temana energiprestanda och klimatförändringar. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland beviljar stöd inom temat cirkulär ekonomi. Temanas prioriteringar preciseras separat för varje ansökningsomgång.

Utlysningarna publiceras på webbtjänsten EURA2021.

Mer information

Mer information

Eeva Alho, ledande sakkunnig 
miljöministeriet, Resultatområdet styrning och internationellt samarbete, Personal-, styrnings- och ekonomienheten 0295250011  


Ulla Äänismaa, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Resultatområdet styrning och internationellt samarbete, Personal-, styrnings- och ekonomienheten 0295250428