Finansiering från Europeiska regionala utvecklings­fonden till projekt för den gröna omställningen

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) finansierar offentliga och privata organ i hela EU. Syftet med finansieringen är att utjämna skillnaderna i utvecklingen mellan olika länder och regioner, skapa livskraft, förbättra sysselsättningen, stödja den hållbara tillväxten och öka konkurrenskraften. Dessa mål stöds genom olika utvecklingsprojekt beviljas finansiering.

Den gröna omställningen är ett av Europeiska regionala utvecklingsfondens riksomfattande teman 2021–2027. Miljöministeriet ansvarar för den helhet som främjar den gröna omställningen. Den gröna omställningen innebär en förändring där ekonomin stärks genom bland annat grön teknik, hållbar industri och minskade utsläpp.

De tre riksomfattande teman som miljöministeriet ansvarar för är

  • energieffektivitet och minskning av växthusgasutsläpp (11,5 miljoner euro)
  • anpassning till och begränsning av klimatförändringar (4 miljoner euro)
  • ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle (11,5 miljoner euro).

Inom ramen för helheten som främjar den gröna omställningen finansieras projekt som utvecklar lösningar som kan utnyttjas och skalas upp i stor utsträckning. Det kan till exempel handla om demonstrationsprojekt som hänför sig till försökskultur och att ta fram nya verksamhetsmodeller. Målet för projekten som finansieras ska vara att de kan utnyttjas på riksnivå.

Teman

Energiprestanda

Inom ramarna för temat främjas utvecklingen och införandet av koldioxidsnåla lösningar med god energiprestanda. Möjliga objekt är till exempel nybyggen och ombyggnad, industri, inrättningar samt den offentliga och privata sektorn. Temat omfattar också materialanvändningens effektivitet och smarta lösningar.

Klimatförändringar

Syftet med temat är att skapa nya lösningar för anpassning till och begränsning av klimatförändringarna. De stärker samhällets beredskap för väder- och klimatrisker och anpassningen till dem samt svarar på den gröna omställningens utmaningar. Inom temat utvecklas lösningar i form av till exempel innovationer, teknik, verksamhetsmodeller och naturbaserade lösningar.

Cirkulär ekonomi

Temat fokuserar på projekt som skapar mervärde och utvecklar lösningar för cirkulation av material och rationalisering av användningen av naturresurser. Bland prioriteringarna kan nämnas försök som hänför sig till att främja delningsekonomi och återanvändning, utnyttjande av produktionskapacitet och biprodukter samt modeller för samarbete inom cirkulär ekonomi.

Vem är finansieringen avsedd för?

Finansiering kan sökas bland annat av företag, kommuner och samkommuner, andra regionala aktörer, högskolor, forskningsinstitut samt föreningar och stiftelser.

Hur ansöker man om finansiering?

NTM-centralen i Norra Österbotten finansierar projekt inom temana energiprestanda och klimatförändringar. NTM-centralen i Tavastland finansierar projekt inom temaområdet cirkulär ekonomi. Prioriteringarna för dessa teman kommer att preciseras i samband med ansökningsomgångarna.

Utlysningarna publiceras i tjänsten EURA2021.

Mer information

Mer information

Eeva Alho, ledande sakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden, Ekonomi och finansiering Telefon:0295250011   E-postadress:


Ulla Äänismaa, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden, Ekonomi och finansiering Telefon:0295250428   E-postadress: