Internationella miljö­avtal

Finland är part i mer än hundra internationella miljöavtal. Avtalen utgör ryggraden i bekämpningen av globala miljöhot (t.ex. klimatförändringen, utarmningen av den biologiska mångfalden, ökenspridningen samt kemikalier, avfall och luftföroreningar). De spelar en viktig roll när det gäller att främja hållbar utveckling. En sund och ren miljö och välfungerande ekosystemtjänster ger också förutsättningar för en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Avtalen sätter gemensamma spelregler och mål för skyddet av den globala miljön och ett hållbart utnyttjande av den. De är således viktiga instrument för en hållbar utveckling.

På den här sidan finns en förteckning över de internationella avtal som berör miljöministeriets verksamhetsområde. Efter avtalets namn finns en länk till avtalstexten i Finlex eller till avtalets referensdata, där det finns en länk vidare till avtalstexten. I filen nedan redogörs för målen i vissa centrala avtal och hur de har genomförts och/eller deras betydelse samt vilka tjänstemän vid miljöministeriet som ansvarar för respektive avtal.

Internationella avtal som berör miljö­ministeriets verksamhets­område

De viktigaste avtalens mål och genomförande

Luftvård

Ozonskiktet

 • Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet, 1985 (FördragsS 51/1988)
 • Montrealprotokollet om ämnen som bryter ner ozonskiktet, 1987 (FördragsS 65/1988 och FördragsS 66/1988)
  • Ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, 2016 (Kigali, FördragsS 80/2018)

Klimatförändringen

Havs- och vattenvård och miljöskydd

 • Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (HELCOM), 1992 (FördragsS 2/2000)
 • Konventionen om skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (OSPAR) 1992 (FördragsS 51/1998)
 • Konventionen om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar (ECE:s gränsvattenavtal), 1992 (FördragsS 71/1996)
  • Protokollet om vatten och hälsa, 1999 (FördragsS 82/2005 och FördragsS 83/2005)
  • Protokollet om civilrättsligt skadeståndsansvar, 2003 (Finland har ännu inte godkänt, gäller ännu inte internationellt)
 • Överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om samarbete i fråga om åtgärder mot oljeförorening av havet (FördragsS 41/1971)

 • Konventionen om ingripande på det öppna havet vid olyckor som är ägnade att medföra förorening genom olja (IMO/intervention), 1969 (FördragsS 62/1976 och FördragsS 63/1976)
 • Internationella konventionen om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening genom olja (IMO/OPRC), 1990 (FördragsS 32/1995)
  • Protokollet om samarbete till havs för bekämpning av farliga och skadliga ämnen (IMO/OPRC-HNS), 2000 (Finland har godkänt protokollet, det beräknar träda i kraft inder 2015)
 • Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samarbete i fråga om bekämpning av förorening av havet genom olja eller andra skadliga ämnen (Nordiska avtalet om bekämpningssamarbete), 1993 (FördragsS 71/1998 och FördragsS 72/1998)
 • Överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge om samarbete i fråga om åtgärder mot oljeförorening av havet (FördragsS 41/1971)
 • Konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen (IMO/LDC: Londonkonventionen), 1972 (FördragsS 33/1979 och FördragsS 34/1979)
  • Protokoll till 1972 års konvention om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material, 1996 (FördrS 87/2017 och FördrS 88/2017)
 • Avtal rörande genomförandet av det europeiska miljövårdsprojektet (Behandling av slam från reningsverk för avloppsvatten), 1973 (FördragsS 41/1973)
 • Nordiska miljöskyddskonventionen, 1974 (FördragsS 74/1976 och FördragS 75/1976)
 • Överenskommelse om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO), 1998 (FördragsS 100/1999)
  • Överenskommelsen om ändring i överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) (FördrS 51/2017)
 • Överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond, 2003 (FördragsS 79/2003)
 • Miljöskyddsprotokollet i anslutning till Antarktisfördraget, 1991 (FördragsS 5/1998)
  • Åtgärderna underställda protokollet och ändringarna i det finns i Antarktisfördraget (FördragsS 31/1984)
 • Avtal om samarbete om beredskap för och insatser vid förorening av den marina miljön genom olja i Arktis, 2016 (FördragsS 15/2016)

Information och deltagande

 • Konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (ECE:s Århuskonvention), 1998 (FördragsS 121/2004 och FördragsS 122/2004)
  • Protokoll om ett register över utsläpp och överföringar av föroreningar, 2003 (FördragsS 58/2009)

Avfallshantering

 • Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall,  1989 (FördragsS 44/1992 och FördragsS 45/1992)
  • Baselprotokollet om ansvar och skadeståndsskyldighet, 1999 (Finland har ännu inte godkänt, gäller ännu inte internationellt)
 • OECD-rådets beslut om övervakning av gränsöverskridande transporter av avfall som kan återvinnas (OECD:s avfallsbeslut), 1992 (FördragsS 53/1992)
 • Hongkongkonventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning, 2009 (Finland har ännu inte godkänt, gäller ännu inte internationellt)

Förebyggande av miljöskador orsakade av kemikalier

 • Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (PIC-konventionen), 1998 (FördragsS 107/2004 och FördragsS 108/2004)
 • Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (POPs-konventionen), 2001 (FördragsS 34/2004)
 • Minamatakonventionen om kvicksilver (FördrS 64/2017)

Miljökonsekvensbedömning

 • Konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (ECE:s MKB-konvention, Esbokonventionen), 1991 (FördragsS 67/1997 och FördrS 81/2017)
  • Protokollet om strategisk miljöbedömning (ECE:s SEA-protokoll), 2003 (FördragsS 69/2010)

Skydd av vilda djur och växter samt biologisk mångfald

 • Konventionen om biologisk mångfald (biodiversitetsavtalet), 1992 (FördragsS 78/1994)
  • Nagoya-protokollet om en jämlik och rättvis fördelning av den nytta som andvändningen av de biologiska genresurserna ger, 2010 (46/2016, på finska)
  • Lag om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald (394/2016)
  • Cartagenaprotokollet om biosäkerhet, 2000 (FördragsS 130/2004)
  • Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet (FördrS 11/2018)
 • Internationella konventionen om reglering av valfångsten, 1946 (FördragsS 9/1983)
 • Stagdar för internationella unionen för naturskydd och vård av naturresurserna (IUCN), 1948 (FördragsS 3/1968)
 • Konventionen om internationellt betydelsefulla kärr- och strandmarker som är tillhåll för vattenfåglar (Ramsarkonventionen), 1971 (FördragsS 3/1976 och FördragsS 4/1976)
 • Konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan (CITES-avtalet), 1973 (FördragsS 44/1976 och FördragsS 45/1976)
 • Konventionen om skydd av flyttande vilda djur (CMS konvention eller Bonnkonventionen), 1979 (FördragsS 62/1988)
 • Avtalet till skydd för småvalar i Östersjön, Nordost Atlanten, Irländska sjön och Nordsjön (ansluter sig till Bonnkonventionen) (ASCOBANS), 1992 (FördragsS 103/1999)
 • Överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa (ansluter sig till Bonnkonventionen), 1991 (FördragsS 104/1999)
 • Avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar (ansluter sig till Bonnkonventionen), 1996 (FördragsS 9/2000)
 • Konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (Bernkonventionen), 1979 (FördragsS 29/1986)

Landskapsavtal

Bilaterala avtal

Sverige

 • Överenskommelsen mellan Republiken Finland och Konungariket Sverige om transport av särskilda avfallsflöden inom ländernas gränsområden, 2016 (FördragsS 51/2016)

Norge

 • Överenskommelse om ett finsk-norskt vattenförvaltningsområde (FördrS 50/2014)

Polen

Ryssland

 • Överenskommelsen om samarbete på miljövårdens område, 1992 (FördragsS 2/1993)
 • Överenskommelsen om oljebekämpning, 1989 (FördragsS 54/1990)
 • Överenskommelsen om luftvård, 1989 (FördragsS 35/1990)
 • Överenskommelsen om Vänskapens naturskyddsområde, 1989 (FördragsS 68/1990)
 • Överenskommelsen om handlingsprogram för vattenvård, 1992 (FördragsS 77/1992)
 • Överenskommelsen om genomförande av miljövårdsprojekt i Republiken Karelen, Leningradsområdet, Murmanskområdet, Novgorodområdet, Pskovområdet och S:t Petersburg, 1993 (FördragsS 86/1994)

Estland

Rumäninen

 • Överenskommelsen mellan republiken Finlands regering och Rumäniens regering om gemensamt genomförande i enlighet med Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring och om internationell utsläppshandel, 2006 (FördragsS 25/2008)

Bulgarien

 • Ramavtalet mellan republiken Finlands regering och republiken Bulgariens regering angående gemensamt genomförande i enlighet med Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring (Lag 39/2008)