Äldres boende

Finlands befolkning åldras snabbt, och enligt prognoserna kommer över en fjärdedel av finländarna att vara över 65 år om tio år. Andelen äldre personer kommer att öka synnerligen snabbt. Antalet personer över 85 kommer att fördubblas under de kommande 20 åren.

I fortsättningen behövs det allt fler bostäder och boendemiljöer som lämpar sig för äldre, eftersom det nationella målet är att äldre ska kunna bo hemma och få den service de behöver. Med tanke på såväl den åldrande befolkningen som samhället överlag är det viktigt att stödja möjligheterna att bo hemma, med avseende både på de boendes önskemål och självbestämmanderätt och med avseende på en ändamålsenlig struktur för äldreomsorgen.

För närvarande är bara 20 procent av bostäderna i Finland tillgänglighetsanpassade, det vill säga cirka 650 000. Bostadsbeståndet förändras långsamt och därför måste föregripande åtgärder vidtas i god tid. Äldre personers individuella behov bör beaktas både när nuvarande bostäder och bostadsområden renoveras och när nya byggs.

 • Framförhållning och beredskap »

  Genom att bedöma bostädernas och omgivningarnas funktionalitet och säkerhet i god tid före ålderdomen kan man förbättra äldres möjligheter att bo hemma.

 • Mångsidiga boendelösningar »

  Boendet för den äldre befolkningen kan stödjas inte bara genom reparation av bostadsbeståndet utan också genom tjänster som stöder dem i vardagen. Gemenskap i bostadsområdena gör att personer i alla åldrar trivs.

 • Äldreanpassade boendemiljöer »

  Äldres möjligheter att bo hemma kan också stödjas genom lösningar som gäller bostadsområden, såsom samhällsplanering och trafikplanering.

 • Kommuner i utvecklingen av boendet för äldre »

  Att bo tryggt i sitt eget hem är något många äldre vill. Därför är det också ur kommunens synvinkel viktigt att boendeförhållandena för den äldre befolkningen är goda.