Valtioiden rajat ylittävien ympäristö­vaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eli YVA:n avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi eli SOVA tarkoittaa niiden vaikutusten arviointia valmistelun osana.

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia säätelee ns. Espoon sopimus (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context). Suunnitelmien tai ohjelmien valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskee Espoon sopimukseen liittyvä strategista ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja.

Sopimusten osapuolina olevilla valtioilla on oikeus osallistua toisessa valtiossa käynnissä olevaan YVA:an tai SOVA:an, mikäli arvioitavan hankkeen, suunnitelman tai ohjelman ympäristövaikutukset kohdistuvat kyseiseen valtioon.

Suomella ja Virolla on lisäksi kahdenvälinen YVA-sopimus, jolla on tarkennettu Espoon sopimusta.

Suomen ympäristökeskus toimii vuoden 2023 alusta Suomen toimivaltaisena viranomaisena YVAan ja SOVAan liittyvissä kansainvälisissä kuulemisissa.

Vuonna 2023 käynnistyvien kuulemisten tiedot löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta: 

Vuoden 2022 loppuun mennessä hoidettujen kuulemisten tiedot löytyvät toistaiseksi tältä sivulta. 

Kansalliset YVA-menettelyt ja ydinenergia­hankkeet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat kansallisista YVA-menettelyistä.

Ydinenergiahankkeissa yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Käynnissä olevat muiden valtioiden hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnit

Käynnissä olevat suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnit

Lisätietoja

Seija Rantakallio, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonvarat ja ympäristövaikutukset 0295250246