Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eli YVA:n avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi eli SOVA tarkoittaa niiden vaikutusten arviointia valmistelun osana.

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia säätelee ns. Espoon sopimus (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context). Suunnitelmien tai ohjelmien valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskee Espoon sopimukseen liittyvä strategista ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja.

Sopimusten osapuolina olevilla valtioilla on oikeus osallistua toisessa valtiossa käynnissä olevaan YVA:an tai SOVA:an, mikäli arvioitavan hankkeen, suunnitelman tai ohjelman ympäristövaikutukset kohdistuvat kyseiseen valtioon.

Suomella ja Virolla on lisäksi kahdenvälinen YVA-sopimus, jolla on tarkennettu Espoon sopimusta.

Ympäristöministeriö toimii Suomen toimivaltaisena viranomaisena YVA:an ja SOVA:an liittyvissä kansainvälisissä kuulemisissa.

Kansalliset YVA-menettelyt ja ydinenergiahankkeet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat kansallisista YVA-menettelyistä.

Ydinenergiahankkeissa yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Käynnissä olevat muiden valtioiden hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnit

Käynnissä olevat suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnit

Lisätietoja

Seija Rantakallio, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Biotalous 0295250246