Ympäristö­rikokset

Mitä ovat ympäristörikokset?

Ympäristörikokset ovat usein asianomistajattomia rikoksia, joissa loukataan yhteistä oikeushyvää, eli ympäristöä, joka kuuluu meille kaikille. Ympäristörikosten motiivina on useimmiten tekijän tavoittelema taloudellinen tai muu hyöty. Ympäristöön kohdistuvien rikosten torjunta ja rikosvastuun toteuttaminen on koettu haastavaksi.

Ympäristörikos­torjuntaa toteuttavat viranomaiset

Ympäristölainsäädännön valvonnassa viranomaisyhteistyötä tekevät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaiset. Ympäristörikosasioissa vastuu esitutkinnasta on esitutkintaviranomaisilla ja syyteharkinnasta syyttäjänlaitoksella. Myös Tullilla ja Rajavartiolaitoksella on keskeinen rooli rajat ylittävän ympäristörikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa.

Ympäristörikos­torjunnan strategia ja toimenpide­ohjelmat

Vuonna 2015 laadittua ympäristörikostorjunnan strategiaa on päivitetty 2020. Vuoteen 2026 on asetettu seuraavat tavoitteet

  • Varmistetaan ympäristörikostorjunnan viranomaisyhteistyön toimivuus, hyvien käytäntöjen jakaminen ja jatkuvuus
  • Yhteensovitetaan ministeriöiden tulos- ja muuta ohjausta ympäristörikosasioissa
  • Toteutetaan edelleen yhteistä ympäristörikoskoulutusta
  • Jalostetaan olemassa olevaa tilasto- ja seurantatietoa ja hyödynnetään sitä ympäristörikosten torjuntatyössä
  • Huomioidaan kansallisissa lainsäädäntöhankkeissa ympäristörikostorjunta. Seurataan lisäksi ympäristörikoksia koskevan kansainvälisen ja EU-lainsäädännön kehittymistä
  • Vaikutetaan asenteisiin ympäristörikosten ennalta ehkäisemiseksi
  • Seurataan kansainvälisen ympäristörikollisuuden kehitystä ja tiivistetään kansallisten toimijoiden vuorovaikutusta kansainvälisissä verkostoissa toimivien kesken

Strategia on uusittu kaudelle 2021-2026. Ympäristöministeriön asettama, kaikkia keskeisiä toimijatahoja edustava toimeenpanotyöryhmä huolehtii käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta. Uusin toimenpideohjelma on laadittu vuosille 2021-2022. Seuraa ympäristörikostorjunnan toimeenpanoryhmän työtä valtioneuvoston sivuilla

Hyödyllisiä linkkejä

Koulutus­aineistoja teemoittain

Jäterikokset

Luonnonsuojelurikokset, metsä- ja metsästysrikokset sekä rakennettuun ympäristöön liittyvät rikokset

Maa- ja vesirakentamiseen liittyvät rikokset

Lupavelvollinen toiminta ja päästöt ympäristöön

Virkamiestaidot tai -tietous sekä rikosoikeuden yleisiä oppeja

Lisätietoja

Johanna Korpi, lainsäädäntöjohtaja 
ympäristöministeriö, Kansliapäällikkö, Kansliapäällikön esikunta Puhelin:0295250278   Sähköpostiosoite:


Tia Laine-Ylijoki-Laakso, lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Päästöt ja ympäristöriskit Puhelin:0295250150   Sähköpostiosoite: