Ympäristörikokset

Mitä ovat ympäristörikokset?

Ympäristörikokset ovat usein asianomistajattomia rikoksia, joissa loukataan yhteistä oikeushyvää, eli ympäristöä, joka kuuluu meille kaikille. Ympäristörikosten motiivina on useimmiten tekijän tavoittelema taloudellinen tai muu hyöty. Ympäristöön kohdistuvien rikosten torjunta ja rikosvastuun toteuttaminen on koettu haastavaksi.

Ympäristörikostorjuntaa toteuttavat viranomaiset

Ympäristölainsäädännön valvonnassa viranomaisyhteistyötä tekevät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaiset. Ympäristörikosasioissa vastuu esitutkinnasta on esitutkintaviranomaisilla ja syyteharkinnasta syyttäjänlaitoksella. Myös Tullilla ja Rajavartiolaitoksella on keskeinen rooli rajat ylittävän ympäristörikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa.

Ympäristörikostorjunnan strategia ja toimenpideohjelmat

Vuonna 2015 valmistuneen ympäristörikostorjunnan strategian asettamat tavoitteet

  • Kehitetään ympäristörikostorjunnan viranomaisyhteistyötä
  • Vahvistetaan ministeriöiden tulosohjausta ympäristörikosasioissa
  • Suunnitellaan yhteinen ympäristörikoskoulutus
  • Jalostetaan olemassa olevaa tilasto- ja seurantatietoa ja hyödynnetään sitä ympäristörikosten torjuntatyössä
  • Arvioidaan riittävin väliajoin lainsäädännön kehittämistarpeet
  • Vaikutetaan asenteisiin
  • Seurataan kansainvälisen ympäristörikollisuuden kehitystä ja arvioidaan viranomaisten roolia

Strategia uusitaan kaudelle 2021-2026. Ympäristöministeriön asettama, kaikkia keskeisiä toimijatahoja edustava toimeenpanotyöryhmä huolehtii käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta. Seuraava toimenpideohjelma laaditaan vuosille 2021-2022. Seuraa ympäristörikostorjunnan toimeenpanoryhmän työtä valtioneuvoston sivuilla:

Koulutusaineistoja teemoittain

Jäterikokset

Luonnonsuojelurikokset, metsä- ja metsästysrikokset sekä rakennettuun ympäristöön liittyvät rikokset

Maa- ja vesirakentamiseen liittyvät rikokset

Lupavelvollinen toiminta ja päästöt ympäristöön

Virkamiestaidot tai -tietous sekä rikosoikeuden yleisiä oppeja

Lisätietoja

Riitta Rönn, lainsäädäntöjohtaja 
ympäristöministeriö, Kansliapäällikön esikunta ja johdon tuki 0295250255  


Tia Laine-Ylijoki-Laakso, lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Päästöt ja ympäristöriskit 0295250150