Kuntien ilmastosuunnitelmat

Hae avustusta

Kuntien ilmastosuunnitelmista säädetään ilmastolaissa

Ilmastolain 14 a §:n mukaan kunnan on laadittava tai päivitettävä ilmastosuunnitelma vähintään kerran valtuustokaudessa. Suunnitelman tulee sisältää muun muassa päästövähennystavoite ja toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi kunnan on seurattava suunnitelman toteutumista ja otettava se huomioon kuntastrategiassa ja kunnan toimintakertomuksessa. Ilmastosuunnitelman hyväksyy kunnan valtuusto. 

Kunta voi laatia suunnitelman myös yhdessä alueen muiden kuntien kanssa, mutta yhteisessä suunnitelmassa on oltava kuntakohtaiset tavoitteet ja toimet. Kunta voi halutessaan sisällyttää suunnitelmaan myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja hiilinieluihin liittyviä toimia ja tavoitteita. Kunta voi myös halutessaan yhdistää ilmastosuunnitelman muuhun kunnan suunnitelmaan. Lisäksi esimerkiksi kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaisen toimintasuunnitelman voi hyödyntää osana ilmastosuunnitelmaa. 

Ensimmäinen ilmastolain mukainen ilmastosuunnitelma tulee valmistua valtuustokaudella 2025-2029. Avustusta kunnan ilmastosuunnitelman laatimiseen voi kuitenkin tietyin kriteerein saada jo kuluvalla valtuustokaudella.  

Avustus ilmastosuunnitelman valmistelemiseksi kuluvalla valtuustokaudella 

Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle valtionavustusta ilmastosuunnitelman laatimista varten.  Avustuksen enimmäismäärä on 45 000 euroa per ilmastosuunnitelmaan osallistuva kunta. Kunnilta ei edellytetä omarahoitusosuutta. Kokonaisuudessaan avustusta on jaettavissa vuosittain noin 2,6 miljoonaa euroa. Avustukset myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä niin pitkään kuin määrärahoja riittää kunakin vuonna. 

Jotta määrärahoja riittäisi kaikille hakijoille, kuluvalla valtuustokaudella (2021-2025) avustusta myönnetään vain kunnille, joilla ei ole olemassa olevaa ilmastosuunnitelmaa tai joiden suunnitelma on vanhentunut. 

Vuonna 2025 alkavasta valtuustokaudesta eteenpäin avustusta myönnettäisiin kaikille kunnille riippumatta siitä, onko kunnalla ennestään ilmastosuunnitelmaa. Uusi haku on tarkoitus avata jo ennen kyseistä valtuustokautta.

Opas

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat valmistelleet oppaan kuntien ilmastosuunnitelmien valmisteluun. Oppaan tarkoituksena on tarjota kunnille tietoa lakisääteisen tehtävän hoitamiseen. Opas on suunnattu erityisesti ilmastotyötään aloitteleville kunnille, mutta oppaassa on myös hyödyllistä tietoa kunnianhimoisemmasta toteutuksesta ilmastotyössään jo pidemmälle edenneille kunnille. 

Koulutuksia

Ympäristöministeriö on suunnitellut kunnan ilmastosuunnitelman valmistelun tueksi koulutuksia erilaisista teemoista. Koulutusten tallenteet suomen ja ruotsinkielisin tekstityksin lisätään myöhemmin tälle sivulle. Otamme mielellämme vastaan ideoita tulevista koulutuksissa käsiteltävistä teemoista ja koulutusten toteutustavasta!

Tiedotteita, raportteja ja selvityksiä

Lisätietoja

Miia Berger, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250265