Kiertotalouden edistäminen EU:ssa

EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman, ”Puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan puolesta”, tavoite on muuttaa kulutus- ja tuotantotapoja nykyistä kestävämmiksi ja kiertotalouteen perustuviksi.

Toimintasuunnitelma sisältää 35 lainsäädäntö- tai muuta aloitetta, kuten aloitteet kestävistä tuotteista, EU:n strategiasta kestäviä tekstiilejä varten ja kuluttajien vahvemmasta roolista vihreässä siirtymässä. Ympäristöministeriö osallistuu aktiivisesti keskusteluun aloitteista ja vaikuttamiseen EU-tasolla.

Kiertotaloutta edistävät toimet kattavat laajasti eri yhteiskunnan toimia ja sektoreita sekä tuotteiden koko arvoketjun tuotesuunnittelusta turvalliseen kierrätykseen. Keskeisessä roolissa on tuotesuunnittelu, koska sillä voidaan vaikuttaa jopa 80 prosenttiin tuotteen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Kestävän ja kiertotalouden mukaisen tuotesuunnittelun avulla tuotteista tehtäisiin:     

 • kestäviä ja pitkäikäisiä
 • korjattavia ja huollettavia varaosineen
 • päivitettäviä ja muunneltavia
 • uudelleenkäytettäviä ja uudelleenvalmistettavia
 • elinkaaren lopussa turvallisesti kierrätettäviä materiaaleineen.

Kiertotalouden toimintasuunnitelman toimet kohdistetaan paljon resursseja käyttäviin toimialoihin, joilla on myös paljon potentiaalia siirtyä kiertotalouteen. Lisäksi toimia kohdistetaan vaikutuksiltaan merkittäviin välituotteisiin, kuten teräs, sementti ja kemikaalit.

Toimintasuunnitelmassa tunnistettuja toimialoja ovat:  

 • Elektroniikka ja tieto-ja viestintätekniikka
 • Akut ja ajoneuvot
 • Pakkaukset
 • Muovit
 • Rakentaminen ja rakennukset
 • Tekstiilit ja huonekalut
 • Elintarvikkeet, vesi ja ravinteet

Komission tiedonanto Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta kytkeytyy kiertotalouden toimintasuunnitelmaan. Ne tukevat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitetta Euroopasta, jossa resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous toimii ilmastoneutraalisti vuoteen 2050 mennessä ja jossa luonnonvaroja käytetään ekologisesti kestävästi ja otetaan huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

EU:n kiertotalouspaketti ja muovistrategia

Komissio julkaisi ensimmäisen kiertotalouden toimintasuunnitelman vuonna 2015. Se sisälsi 54 toimenpidettä, jotka painottuivat jätepolitiikan keinoihin. Paketin toimeenpano ajoittui vuosille 2016-2018.

Osana kiertotalouspakettia komissio julkaisi EU:n muovistrategian (2018), jonka tavoitteena on vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia. Strategialla halutaan tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Samalla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille.

Lisätietoja

Sarianne Tikkanen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250042