Kiertotalouden edistäminen EU:ssa

Ensimmäinen kiertotalouden toimintasuunnitelma ja muovistrategia

Kiertotaloutta on edistetty EU:ssa jo vuodesta 2015 alkaen, jolloin julkaistiin ensimmäinen EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma. Se sisälsi 54 toimenpidettä ja lainsäädäntöaloitetta, jotka kohdistuivat jätepolitiikkaan ja kierrätyksen lisäämiseen. Paketin toimeenpano ajoittui vuosille 2016-2018.

Osana kiertotalouden edistämistä komissio julkaisi vuonna 2018 EU:n muovistrategian, jonka tavoitteena on vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia. Strategialla halutaan tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Samalla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille.

Kestävä tuotesuunnittelu uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman keskiössä 

EU:n uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma, ”Puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan puolesta”, julkaistiin keväällä 2020. Sen tavoite on muuttaa kulutus- ja tuotantotapoja nykyistä kestävämmiksi ja kiertotalouteen perustuviksi. Toimintasuunnitelma sisältää 35 lainsäädäntö- tai muuta aloitetta, kuten aloitteet kestävistä tuotteista ja ekosuunnittelusääntelyn laajentamisesta, EU:n strategiasta kestäviä tekstiilejä varten ja kuluttajien vahvemmasta roolista vihreässä siirtymässä. 

Kiertotaloutta edistävät toimet kattavat laajasti eri yhteiskunnan toimia ja sektoreita sekä tuotteiden koko arvoketjun tuotesuunnittelusta turvalliseen kierrätykseen. Keskeisessä roolissa on tuotesuunnittelu, koska sillä voidaan vaikuttaa jopa 80 prosenttiin tuotteen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Kestävän tuotepolitiikan tavoitteena on, että kaikki EU:n markkinoille tulevat tuotteet ovat vuoteen 2030 mennessä:      

 • kestäviä ja pitkäikäisiä
 • korjattavia ja huollettavia varaosineen
 • päivitettäviä ja muunneltavia
 • uudelleenkäytettäviä ja uudelleenvalmistettavia
 • valmistettu suurelta osin kierrätysmateriaaleista ilman haitallisia kemikaaleja
 • elinkaaren lopussa turvallisesti kierrätettäviä materiaalina.

Kiertotalouden toimintasuunnitelman toimet kohdistetaan paljon resursseja käyttäviin toimialoihin, joilla on myös paljon potentiaalia siirtyä kiertotalouteen. Lisäksi toimia kohdistetaan vaikutuksiltaan merkittäviin välituotteisiin, kuten teräs, sementti ja kemikaalit. Toimintasuunnitelmassa tunnistettuja keskeisiä 
toimialoja ovat:  

 • Tekstiilit ja huonekalut
 • Elektroniikka ja tieto-ja viestintätekniikka
 • Akut ja ajoneuvot
 • Pakkaukset
 • Muovit
 • Rakentaminen ja rakennukset
 • Elintarvikkeet, vesi ja ravinteet

Komission tiedonanto Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta kytkeytyy läheisesti kiertotalouden toimintasuunnitelmaan. Ne tukevat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitetta Euroopasta, jossa resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous toimii ilmastoneutraalisti vuoteen 2050 mennessä ja jossa luonnonvaroja käytetään ekologisesti kestävästi ja otetaan huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Kiertotalouden toimintasuunnitelman toimeenpanon eteneminen  

EU:n uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman aloitteiden ja lainsäädäntöehdotusten valmistelu on parhaillaan käynnissä. Yksittäisten aloitteiden etenemisen lisäksi komissio julkaisi maaliskuussa 2022 kiertotalouspaketti I:n, joka sisälsi useita keskeisiä aloitteita ja lainsäädäntöehdotuksia: 

 • Tiedonanto Kestävien tuotteiden aloitteesta
 • Lainsäädäntöehdotus Kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevasta asetuksesta, joka käytännössä tarkoittaa nykyisen energiaa käyttäviä tuotteita sääntelevän ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalan ja vaatimusten laajentamista
 • Tiedonanto EU strategiasta kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä varten 
 • Lainsäädäntöehdotus Rakennustuoteasetuksen muutoksista
 • Lainsäädäntöehdotus Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi vihreässä siirtymässä 

Kestävien tuotteiden aloitteen myötä kestävät ja kiertotalouden mukaiset tuotteet tulevat olemaan uusi normaali EU-markkinoilla. Tärkein tuotepolitiikkaan vaikuttava ohjauskeino tulee olemaan tulevan ekosuunnitteluasetuksen myötä annettavat tuoteryhmäkohtaiset ekosuunnittelukriteerit, joilla määritellään kullekin tuoteryhmälle vaatimukset ja niiden taso (kestävyys, korjattavuus, uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja kierrätysmateriaalien osuus). Ensimmäisinä kriteereitä valmistellaan muun muassa tekstiileille, joille on suunnitteilla myös muita ohjauskeinoja EU:n tekstiilistrategian myötä. Strategian tavoitteena on tekstiilisektorin ja tekstiilien koko arvoketjun vihreä siirtymä kohti kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia toimintatapoja, jotka samalla luovat kilpailukykyä ja innovaatioita sekä vahvistavat resilienssiä.  

Komissio on suunnitellut julkaisevansa marraskuussa 2022 kiertotalouspaketti II:n, joka sisältää kolme aloitetta tai lainsäädäntöehdotusta. Yksi näistä on lainsäädäntöehdotus vihreistä väittämistä ja ympäristöjalanjälkimetodologian käytöstä silloin kun yritykset viestivät tuotteensa tai palvelunsa ympäristövaikutuksista. Toinen aloite sisältää biopohjaisia, biohajoavia ja kompostoituvia muoveja koskevan politiikkakehikon, joka pyrkii kehittämään mm. kyseisten materiaalien elinkaariarviointia ja tunnistamaan biohajoaville ja kompostoituville materiaaleille soveltuvat käyttökohteet. Kolmas aloite koskee pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin uudistamista ja muutosehdotukset koskisivat mm. pakkausjätteiden määrän vähentämistä, uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämistä sekä kierrätetyn materiaalin käytön lisäämistä.
 

Lisätietoja

Sarianne Tikkanen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous 0295250042