EU:n ennallistamis­asetus

Euroopan komissio julkaisi 22.6.2022 ehdotuksen ennallistamisasetukseksi, eli niin kutsutuksi luonnon tilan parantamista koskevaksi asetukseksi. EU:n ennallistamisasetusehdotus tähtää osaltaan luontokadon pysäyttämiseen. Ennallistamisasetuksen sisällöstä saavutettiin sopu Euroopan unionin neuvoston, EU-parlamentin ja EU-komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa marraskuussa 2023. Seuraavaksi asetus etenee Euroopan parlamentin sekä Euroopan unionin neuvoston viralliseen päätöksentekoon.

Ennallistamisasetusehdotuksen tavoitteena on parantaa luonnon tilaa laajasti eri ympäristöissä sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ennallistamisasetuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttääkin, että käytetään monia erilaisia tapoja vahvistaa luontoarvoja. Alue, jolla luonnon tilaa parannetaan, voi säilyä talouskäytössä tai olla vaikkapa osa kaupunkiympäristöä.

Ennallistamisasetuksen toimeenpano edellyttää luonnon tilaa parantavia toimia esimerkiksi soilla, metsissä, maatalousympäristöissä, tuntureilla, rannoilla, merellä ja sisävesissä. Luonnon tilaa parantavia toimia ovat esimerkiksi suo-ojien tukkiminen, joki- ja purouomien palauttaminen kohti luonnontilaa, laidunnuksen palauttaminen perinteisesti laidunkäytössä olleille alueille ja kuusten poistaminen lehdoista. Erityisesti valuma-alueilla tehtävät toimet, kuten soiden ennallistaminen, kohentavat myös alapuolisen vesistön ja rannikkovesien tilaa. Tämä parantaa paitsi luonnon tilaa myös virkistysmahdollisuuksia. Myös luonnon kyky kestää yleistyviä sään ääri-ilmiöitä kohentuu, mikä parantaa yhteiskunnan iskunkestävyyttä. Pölyttäjien turvaamiseen tähtäävä tavoite puolestaan on merkittävä ruokaturvan kannalta.

Näin ennallistamisasetuksen käsittely etenee

Ennallistamisasetuksen lopullisesta sisällöstä päästiin sopuun kolmikantaneuvotteluissa (trilogit) marraskuussa 2023. Asetus odottaa vielä Euroopan parlamentin sekä Euroopan unionin neuvoston hyväksyntää. Ennallistamisasetuksesta äänestetään Euroopan parlamentin täysistunnossa ja Euroopan unionin neuvoston täysistunnossa näillä näkymin helmi-maaliskuussa 2024. Asetuksen hyväksyntä ja tekninen valmistelu vievät aikaa siten, että asetus voi tulla voimaan noin vuoden 2024 puolivälissä.

Ennallistamisasetuksen tultua voimaan alkaa EU:n jäsenmaissa asetuksen kansallinen toimeenpano. Toimeenpanoa varten laaditaan kansallinen ennallistamissuunnitelma, jossa muun muassa määritellään keinot asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kansallisen ennallistamissuunnitelman on määrä valmistua kahden vuoden kuluessa asetuksen voimaan tulosta.

Ennallistamisasetus on osa EU:n biodiversiteettistrategiaa

EU-maat hyväksyivät vuonna 2020 EU:n biodiversiteettistrategian, jonka tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Ennallistamistavoitteet ja -velvoitteet

Kysymyksiä ja vastauksia EU:n ennallistamisaloitteesta