EU:n ennallistamis­asetus

Euroopan komissio julkaisi 22.6.2022 ehdotuksen ennallistamisasetukseksi, eli niin kutsutuksi luonnon tilan parantamista koskevaksi asetukseksi. EU:n ennallistamisasetusehdotus tähtää osaltaan luontokadon pysäyttämiseen. Ennallistamisasetuksen sisällöstä saavutettiin sopu Euroopan unionin neuvoston, EU-parlamentin ja EU-komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa marraskuussa 2023. Asetus hyväksyttiin Euroopan parlamentin täysistunnossa 27. helmikuuta 2024. Seuraavaksi asetus etenee Euroopan unionin neuvoston viralliseen päätöksentekoon.

Ennallistamisasetusehdotuksen tavoitteena on parantaa luonnon tilaa laajasti eri ympäristöissä sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ennallistamisasetuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttääkin, että käytetään monia erilaisia tapoja vahvistaa luontoarvoja. Alue, jolla luonnon tilaa parannetaan, voi säilyä talouskäytössä tai olla vaikkapa osa kaupunkiympäristöä.

Ennallistamisasetuksen toimeenpano edellyttää luonnon tilaa parantavia toimia esimerkiksi soilla, metsissä, maatalousympäristöissä, tuntureilla, rannoilla, merellä ja sisävesissä. Luonnon tilaa parantavia toimia ovat esimerkiksi suo-ojien tukkiminen, joki- ja purouomien palauttaminen kohti luonnontilaa, laidunnuksen palauttaminen perinteisesti laidunkäytössä olleille alueille ja kuusten poistaminen lehdoista. Erityisesti valuma-alueilla tehtävät toimet, kuten soiden ennallistaminen, kohentavat myös alapuolisen vesistön ja rannikkovesien tilaa. Tämä parantaa paitsi luonnon tilaa myös virkistysmahdollisuuksia. Myös luonnon kyky kestää yleistyviä sään ääri-ilmiöitä kohentuu, mikä parantaa yhteiskunnan iskunkestävyyttä. Pölyttäjien turvaamiseen tähtäävä tavoite puolestaan on merkittävä ruokaturvan kannalta.

Näin ennallistamisasetuksen käsittely etenee

Euroopan Unionin jäsenmaat, Euroopan parlamentti ja komissio pääsivät alustavaan sopuun ennallistamisasetuksesta 9.11.2023 pidetyissä kolmikantaneuvotteluissa. Parlamentti hyväksyi sovun virallisesti helmikuussa 2024. 

EU:n jäsenmaat eivät ole hyväksyneet sopua, sillä se ei ole saanut taakseen tarvittavaa määräenemmistöä. Asetus voidaan vielä hyväksyä nykymuodossaan keväällä 2024 ennen europarlamenttivaaleja tai myöhemmin, mikäli määräenemmistö löytyy. Jos asetukseen esitetään muutoksia, sen tulee saada vielä sekä parlamentin että jäsenmaiden virallinen hyväksyntä.

Mikäli ennallistamisasetus hyväksytään, alkaa EU:n jäsenmaissa asetuksen kansallinen toimeenpano. Toimeenpanoa varten laaditaan kansallinen ennallistamissuunnitelma, jossa muun muassa määritellään keinot asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kansallisen ennallistamissuunnitelman on määrä valmistua kahden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Ennallistamisasetus on osa EU:n biodiversiteettistrategiaa

EU-maat hyväksyivät vuonna 2020 EU:n biodiversiteettistrategian, jonka tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Ennallistamistavoitteet ja -velvoitteet

Kysymyksiä ja vastauksia EU:n ennallistamisaloitteesta