EU:n ennallistamis­asetus

Euroopan komissio julkaisi 22.6.2022 ehdotuksen ennallistamisasetukseksi, eli niin kutsutuksi luonnon tilan parantamista koskevaksi asetukseksi. EU:n ennallistamisasetusehdotus tähtää osaltaan luontokadon pysäyttämiseen.

Ennallistamisasetusehdotuksen tavoitteena on parantaa luonnon tilaa laajasti eri ympäristöissä sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ennallistaminen ei siis tarkoita pelkästään suojelua, vaan myös tapoja vahvistaa luontoarvoja. Ennallistettava alue voi säilyä talouskäytössä tai vaikkapa osana kaupunkiympäristöä.

Ennallistamisasetuksen toimeenpano edellyttää luonnonhoitoa esimerkiksi soilla, metsissä, maatalousympäristöissä, tuntureilla, rannoilla, merellä ja sisävesissä. Luonnon tilaa parantavia toimia ovat esimerkiksi suo-ojien tukkiminen, joki- ja purouomien palauttaminen kohti luonnontilaa, laidunnuksen palauttaminen perinteisesti laidunkäytössä olleille alueille ja kuusten poistaminen lehdoista. Erityisesti valuma-alueilla tehtävät toimet, kuten soiden ennallistaminen, kohentavat myös alapuolisen vesistön ja rannikkovesien tilaa. Tämä parantaa paitsi luonnon tilaa myös virkistysmahdollisuuksia. Myös luonnon kyky palautua yleistyvistä sään ääri-ilmiöistä kohentuu, mikä parantaa yhteiskunnan iskunkestävyyttä. Pölyttäjien turvaamiseen tähtäävä tavoite puolestaan on merkittävä ruokaturvan kannalta.

Näin ennallistamisasetuksen käsittely etenee

Komission asetusehdotusta on käsitelty syksyllä 2022 ja keväällä 2023 EU-neuvoston ympäristötyöryhmässä. Ympäristöneuvoston kokouksessa 20.6.2023 jäsenmaat saavuttivat yleisnäkemyksen asetusehdotuksesta, kun määräenemmistö jäsenmaista kannatti puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiesitystä. Ympäristöneuvosto on EU-jäsenmaiden ympäristöministerien yhteinen kokous, joka neuvottelee ja hyväksyy EU-lainsäädäntöä. Neuvoston yleisnäkemys on jäsenmaiden yhteinen kanta.

Euroopan parlamentti puolestaan muodosti oman näkemyksensä komission asetusehdotuksesta 12.7.2023. Se otti omassa kannassaan huomioon suurelta osin neuvoston jo tekemät muutosehdotukset komission asetusehdotukseen.

Asetuksen valmistelu jatkuu kolmikantaneuvotteluissa (trilogi). Niissä neuvosto puheenjohtajamaan johdolla, EU-parlamentti ja EU-komissio neuvottelevat asetuksen lopullisesta sisällöstä. Kolmikantaneuvottelujen kestoa on vaikea ennakoida, mutta laajoistakin lainsäädäntöehdotuksista on yleensä saavutettu sopu noin puoli vuotta kestäneissä neuvotteluissa.

Ennallistamisasetus on osa EU:n biodiversiteettistrategiaa

EU-maat hyväksyivät vuonna 2020 EU:n biodiversiteettistrategian, jonka tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Kysymyksiä ja vastauksia EU:n ennallistamisaloitteesta

Lisätietoja

Olli Ojala, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnon monimuotoisuus 0295250039