Rakentamislaki ohjaa kestävää rakentamista

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Siihen sisältyy useita siirtymäsäännöksiä. Rakentamislain voimaantuloon saakka rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL).

Maankäyttö- ja rakennuslaki on ollut voimassa vuosituhannen vaihteesta lähtien. Sinä aikana rakentamisen toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti.

Uusi rakentamislaki ja siihen hallitusohjelman mukaan tehtävät muutokset keventävät hallinnollista taakkaa ja byrokratiaa, selkeyttävät valitusoikeutta ja täsmentävät vastuukysymyksiä. Lailla torjutaan ilmastonmuutosta, edistetään kiertotaloutta, parannetaan rakentamisen laatua, sujuvoitetaan rakentamista ja tuetaan rakennetun ympäristön digitalisaatiokehitystä.

Petteri Orpon hallituksen muutokset rakentamislakiin

Hallitusohjelmaan sisältyy muutoksia vuonna 2023 säädettyyn rakentamislakiin. Niiden mukaisesti lakia korjataan siten, että hallinnollinen taakka ja byrokratia kevenevät, valitusoikeus selkeytyy ja päävastuullisen toteuttajan vastuu täsmentyy. Lisäksi lakiin määritellään rakennuslupien käsittelyaikatakuu. 

Ympäristöministeriö sai rakentamislakiin ehdotetuista muutoksista 9.1.-5.3.2024 järjestetyllä lausuntokierroksella 279 lausuntoa. Lisätietoa lausunnoista sekä niiden perusteella rakentamislakiin tehtävistä muutoksista löytyy alla olevassa tiedotteessa.

Muutokset koskevat rakentamislain seuraavia pykäliä

 • Rakennusjärjestys 17 §
 • Kestävä rakentaminen: 
  • Rakennuksen vähähiilisyys 38 § 
  • Rakennuksen elinkaariominaisuudet 39 §
 • Sijoittamislupa puhtaan siirtymän teollisuushankkeelle 43 a §
 • Rakentamisluvan myöntäminen ennen tonttijaon laatimista ja tontin lohkomista 43 b §
 • Purkamisluvan edellytykset 56 §
 • Digitaalisuus: 
  • Rakentamisluvan hakemisen yhteydessä vaadittavat tiedot 61 § 
  • Erityissuunnitelman toimittaminen 69 §
 • Rakentamisluvan käsittelyaikatakuu 68 a §
 • Päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuu 95 §
 • Valitusoikeudet:
  • Rakentamislupa 179 §
  • Toteuttamislupa 181 §
  • Purkamislupa 182 §
  • Maisematyölupa 183 §
 • Tekninen korjaus: 
  • Sijoittamislupahakemus 62 §
  • Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset 83 §

Rakentamislain asetukset

Ympäristöministeriö valmistelee rakentamislain nojalla annettavia asetuksia. Asetusvalmistelu on kytköksissä rakentamislakiin tuleviin muutoksiin. Vuoden 2024 aikana on tarkoitus antaa seuraavat asetukset: 

Siirtymäsäännökset

Eduskunta hyväksyi rakentamisen päästöjä pienentävät ja rakennetun ympäristön digiuudistusta ohjaavat lait maaliskuussa 2023. Maankäyttö- ja rakentamislain muutos (alueidenkäyttölaki 1.1.2025 alkaen) ja laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä tulevat voimaan 1.1.2024.

Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Kuntien tulee toimittaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään rakentamista koskevat tiedot viimeistään 1.1.2028 alkaen. Kunnilla on kuitenkin velvollisuus tehdä tietomallimuotoisia rakentamislupia jo lain tullessa voimaan vuonna 2025.

Lisätietoja

Kirsi Martinkauppi, hallitusneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen Puhelin:0295250177   Sähköpostiosoite: