Ryhti-hanke

Rakennettu ympäristö synnyttää jatkuvasti arvokasta tietoa, jonka avulla voimme vaikuttaa muun muassa elinympäristömme toimivuuteen, terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutokseen. Tällä hetkellä rakennettua ympäristöä koskeva laaja ja tärkeä tieto on hajallaan, epäyhtenäistä ja hankalasti käytettävissä. Tiedon liikkuminen organisaatioiden välillä on hankalaa, sillä tiedot ja järjestelmät eivät toimi yhteen. Tiedoissa on myös puutteita tai ne eivät ole ajan tasalla, ja valtakunnallisen tiedon saanti on hankalaa.

Rakennetun ympäristön tiedonhallinnassa on käynnissä muutos, jossa alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot tuodaan entistä helpommin saataville ja yhtenäiseen muotoon. Uusi toimintamalli syntyy yhteisesti sovituista tiedonrakenteista, lainsäädännöstä ja siitä, että tiedot ovat saatavilla yhdestä paikasta. Uusi yhdenmukaisempi tapa hallita, käyttää ja hyödyntää rakennetun ympäristön tietoa on välttämätön, jotta alan digitalisaatio voi edetä

Ryhti-hankkeen tehtävänä on vuosina 2020–2024 luoda perusta koko maan kaavoitus- ja rakennuslupatiedon digitaaliselle hyödyntämiselle. Työ jatkuu vielä pitkään hankkeen jälkeenkin.

Lainsäädäntöä on kehitetty ja jatkokehitetään vastaamaan digitalisoituvan yhteiskunnan tarpeita yhtenäistää rakennetun ympäristön tietoja. Rakennetun ympäristön digitalisaation tarpeet ovat olleet lähtökohtana maankäyttö- ja rakennuslain uudistukselle. Laista on erotettu rakentamista koskevat säädökset omaksi rakentamislaiksi. Uusi rakentamislaki edellyttää, että uutta rakentamislupaa haettaessa tulee luvanhakijan toimittaa lupaa varten tarvittavat tiedot koneluettavassa muodossa. Kunta toimittaa rakennuksesta syntyvät suunnitelma- ja toteumamallit rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Alueidenkäyttöä koskevasta digitalisaatiosta säädettiin maankäyttö- ja rakennuslakiin omat säädökset rakennetun ympäristön tietojärjestelmää säädettäessä. 

Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025, ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki 1.1.2024.

EU edistää rakennustietojärjestelmien kehittämistä muun muassa Digital Building Log Book -aloitteessa. EU velvoittaa yhteentoimivaan kaava- ja rakennustietoon, joka on saatavilla rajapintojen ja latauspalveluiden kautta. Muutosta on onnistuneesti edistetty muualla, joten Suomessakaan ei ole varaa jäädä tässä kehityksessä jälkeen.

Pohja laadukkaalle ja turvalliselle tiedolle

Ryhti-hankkeessa kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa syntyvät tiedot kootaan saataville yhtenäisessä muodossa. Tätä varten luodaan laajassa yhteistyössä valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Uusi tietojärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain 1.1.2024 lähtien, jolloin myös uusi lainsäädäntö astuu voimaan.

Uudistuksesta hyötyvät sekä tiedon tuottajat että sen käyttäjät

  • Yhdenmukainen tieto on sujuvasti ja turvallisesti saatavilla, kun tarvitaan.
  • Päällekkäisen tiedon kerääminen vähenee merkittävästi ja tieto pysyy ajan tasalla.
  • Laadukas tieto auttaa kehittämään julkisia palveluita ja monenlaista yritystoimintaa.
  • Investointi rakennetun ympäristön tietojen digitalisointiin maksaa itsensä takaisin.

Rakennetun ympäristön digitalisaatio ja ympäristötavoitteet

Tarkempi tieto rakennusten ja alueidenkäytön vaikutuksista auttaa hillitsemään niiden taakkaa luonnolle ja ilmastopäästöjä. Valtakunnallisen tiedon avulla voidaan seurata suunnitelmien vaikutuksia ja siten tehdä mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia päätöksiä. Rakennusten päästötiedot eli ilmastoselvityksen tiedot julkaistaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä rakennusluvituksen yhteydessä.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän rinnalla on kehitetty rakennetun ympäristön päästötietokantaa, josta selviävät Suomessa yleisimmin käytettyjen rakennusmateriaalien keskimääräiset päästötiedot. Toinen kehittyvä apu on rakennusten päästöseurantajärjestelmä, joka pyrkii hyödyntämään ilmastoselvityksiä ja muita tietosisältöjä rakennetun ympäristön päästöseurannannassa.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään tuodaan tiedot rakennuksessa käytetyistä materiaaleista. Tällöin korjattavasta tai purettavasta rakennuksesta tiedetään jo ennalta, minkälaisia materiaaleja sieltä saadaan uudelleen hyödynnettäväksi. Tieto on oleellinen rakennusmateriaalien ja -jätteiden kiertotalousmarkkinan kehittämiseksi. Kehittämisessä huomioidaan myös yhteydet jäterekisterin (SIIRTO) tietoihin.

Digitalisaatio on joukkue­laji

Uusi tapa hallita, tuottaa ja hyödyntää rakennetun ympäristön tietoa syntyy yhteistyönä. Ryhti-hanke ja sen aikataulu kytkeytyy useisiin muihin, alan digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen Ryhti-hankkeessa ovat mukana kunnat ja maakuntien liitot, kiinteistö- ja rakennusalan toimijat, järjestöt, tietojärjestelmätoimittajat, aluehallinto sekä keskeiset ministeriöt ja virastot. Tilaa uutiskirjeemme, kysy ja kommentoi! Ryhti-tiimin tavoitat sähköpostiosoitteella [email protected]

Hankkeen kumppaneita ovat mm. Kuntaliitto, Maanmittauslaitos, Digi- ja väestötietovirasto sekä DigiFinland. Tulevan tietojärjestelmän toteuttamisesta ja ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus, Syke. 

Haluatko kertoa Ryhti-hankkeesta?

Uutiskirje

Selvityksiä

 Tärkeimmät hanketta koskevat asiakirjat löydät Hankeikkunasta.

Lisätietoja

Juhana Rautiainen, erityisasiantuntija, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Johdon tuki Puhelin:0295250075   Sähköpostiosoite:


Minna Perähuhta, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Johdon tuki Puhelin:0295250223   Sähköpostiosoite: