Kemikaalit kierto­taloudessa

Kemikaaleja on kaikkialla. Niitä käytetään sellaisenaan ja tuotteiden valmistuksessa. Kemikaalien kierto tuotteiden ja materiaalien mukana on yksi kiertotalouden haaste. Kemikaalien aiheuttamia riskejä on huomioitava uudenlaisissa käyttötarkoituksissa ja materiaaleissa. Haitallisten aineiden hallinta kiertotaloudessa on tasapainoilua jätteiden hyödyntämisen ja kierrättämisen maksimoinnin sekä ympäristön- ja terveydensuojelun välillä. Turvallinen kiertotalous edellyttää kemikaalihallintaa elinkaaren kaikissa vaiheissa tuotteiden turvallisesta suunnittelusta aina jätteiden lajitteluun ja uusiomateriaalien tuottamiseen.

Kemikaali­riskien hallinta kierto­taloudessa

Parempi tuote­suunnittelu vähentää kemikaalien riskejä

Resurssitehokkaita ja puhtaita materiaalikiertoja voidaan turvata parantamalla tuotesuunnittelua, jonka avulla vältetään tai vähennetään minimiin vaarallisten kemikaalien käyttö. Tuotesuunnittelu ei kuitenkaan vaikuta vielä seuraavina vuosina tai vuosikymmeninä kierrätykseen tuleviin materiaaleihin, jotka voivat sisältää terveydelle ja ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädäntöjen keskinäisten yhteyksien eli rajapintojen tarkastelu ja sääntelyn yhteensovittaminen on lähitulevaisuudessa kiertotalouden vauhdittamisen kannalta erittäin tärkeää.  

Jäte-, tuote- ja kemikaalilainsäädännön rajapinnan ongelmat on tiedostettu EU:ssa, ja sääntelyä pyritään muuttamaan johdonmukaiseksi. Nykyisin jätteitä ja tuotteita säännellään erikseen. Jos materiaali on jäte, sovelletaan siihen jätelainsäädäntöä. Jos ei, sovelletaan siihen tuote- ja kemikaalilainsäädäntöä. Sääntelyjärjestelmän muuttaminen vaatii kemikaali-, tuote- ja jätesääntelyjärjestelmän välisen rajanvedon hälventämistä ja säätelyrakenteiden muutoksia.

Tieto haitallisista aineista lisää turvallisuutta

Kemikaalien hallintaan kiertotaloudessa vaikuttaa tieto siitä, missä ja minkä ikäisissä tuotteissa vaarallisia aineita voi olla. Kemikaalien pitoisuudet, ominaisuudet ja useiden kemikaalien yhdistelmät vaikuttavat niiden aiheuttamaan terveys- ja ympäristöriskiin sekä siihen, millaisia vaikutuksia näillä kemikaaleilla on kierrätysmateriaalin laadulle. Vaaralliset aineet on tunnistettava ja poistettava materiaalikierroista.

Vanhojen tuotteiden materiaalit saattavat sisältää vaarallisia kemikaaleja varsinkin sellaisissa tuotteissa, joiden elinkaari on pitkä. Tuotteen valmistushetkellä kemikaalin käyttö on ollut sallittua ja ongelmat on tunnistettu vasta myöhemmin. Jos jätteen käsittelyprosessin jälkeen jätteeksi luokittelu päättyy (ns. End of waste), jäteperäiseen materiaaliin sovelletaan kemikaalisäädöksiä eli haitallisten aineiden aiheuttamat riskit pitäisi olla hallinnassa. Tällä hetkellä jätteeksi päätyvien tuotteiden sisältämistä haitallisista aineista ei ole riittävästi tietoa, minkä vuoksi on haastavaa käsitellä jätteitä siten, että niistä saadaan turvallisia uusiomateriaaleja.

Jotta tuotteiden sisältämät kemikaalit eivät olisi este kiertotaloudelle:

  • haitallisia aineita sisältävät materiaalit on poistettava kierrosta, jotta ihmiset tai ympäristö ei altistu niille ja jotta ne eivät siirry uusiin tuotteisiin,
  • jäteperäisen materiaalin käyttöä on säänneltävä siten, että ympäristö- ja terveysriskit hallitaan,
  • on kehitettävä korvaavia vähemmän haitallisia kemikaaleja ja materiaaleja
  • tiedon tuotteiden kemikaalisisällöstä pitäisi siirtyä tuotteen mukana koko sen elinkaaren ajan. Tuotteiden uudelleenkäytön, korjaamisen ja jätteiden hyödyntämisen huomioon ottava suunnittelu mahdollistaa turvallisen jätteiden hyödyntämisen ja kierrätyksen.