Ympäristö­luvat ja ympäristön­suojelun valvonta

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Luvan tarvitsevat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden laitokset, energiantuotantolaitokset, suuret eläinsuojat, kalankasvatuslaitokset, turvetuotantoalueet sekä kaivokset.

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää muun muassa, että toiminta ei aiheuta terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä muun muassa päästöistä ja niiden vähentämisestä, jätteistä ja jätehuollosta sekä maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä.

Lupaviranomaisia ovat Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastot sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Suomessa noin 10 400 ympäristöluvan varaista laitosta. Valtio vastaa noin 4000 laitoksen luvituksesta ja lupien valvonnasta.

Lupapalvelussa on tietoja vireillä olevista lupa-asioista ja tehdyt lupapäätökset:

Tietyt vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavat toimet eivät tarvitse ympäristölupaa vaan niitä koskee ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely. Osalle toiminnoista riittää rekisteröinti-ilmoitus.

Vihreän siirtymän hankkeet

Toiminnanharjoittaja voi pyytää etusijamenettelyn soveltamista vihreän siirtymän kannalta tärkeälle investointihankkeelle ympäristölupahakemuksen käsittelyssä vuosina 2023–2026. Etusijalle pääsyn tarkoituksena on mahdollistaa lupahakemuksen tavanomaista nopeampi käsittely aluehallintovirastossa.

Myös uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyä on tehostettu.

Valtio ja kunnat valvovat

Ennakkovalvontaan luettavien lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyjen lisäksi viranomaiset valvovat ympäristönsuojelun tavoitteiden toteutumista seuraamalla lakien, ympäristölupien, ilmoituspäätösten ja rekisteröintiä koskevien valtioneuvoston asetusten noudattamista sekä valvomalla, että tarpeelliset viranomaishyväksynnät haetaan (jälkivalvonta).

Valvontaviranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset. Ne kohdentavat valvontaa ensisijaisesti niihin toimintoihin, joiden aiheuttama ympäristön pilaantumisen vaara on kaikkein suurin. Valvontaa tehdään suunnitelmallisin tarkastuksin, seuraamalla ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristön tilaa sekä tekemällä tarkastuksia onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa.

Tarvittaessa viranomainen kieltää, kehottaa tai määrää toiminnasta vastaavan täyttämään velvollisuutensa. Viranomainen voi antaa myös muuta kuin luvan- tai ilmoituksenvaraista tai rekisteröintivelvollista toimintaa koskevan määräyksen. Epäillessään lakia rikotun valvontaviranomainen voi tehdä myös tutkintapyynnön poliisille.

Lisätietoja

Oili Rahnasto, hallitusneuvos 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Päästöt ja ympäristöriskit Puhelin:0295250244   Sähköpostiosoite: