Ympäristö­hallintoa koskevat säädökset

Ympäristö­ministeriö

Ympäristöministeriön kuten muidenkin ministeriöiden toimintaa säätelevät laki valtioneuvostosta ja valtioneuvoston ohjesääntö. Lisäksi ympäristöministeriön toiminnan perusteista säädetään ympäristöministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Yksityiskohtaiset säännökset ministeriön organisaatiosta, tehtävistä sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta sisältyvät ministeriön asetuksena annettuun ministeriön työjärjestykseen.

Hallinnon­alan virastot

Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Ympäristöministeriö ohjaa omalla toimialallaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia ja aluehallintovirastoja. Lisäksi ministeriö ohjaa ja rahoittaa Metsähallituksen luontopalveluja.

Maksulliset suoritteet

Ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja Metsähallituksen maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista säädetään erillisillä asetuksilla.

Hallinnonalan rahastot

Ympäristöministeriön hallinnonalalla on kaksi rahastoa: Valtion asuntorahasto ja öljysuojarahasto. Valtion asuntorahaston toimintaa ohjaa laki valtion asuntorahastosta ja öljysuojarahastoa laki öljysuojarahastosta.