Ilmasto

Ihmisen toiminta lämmittää ilmastoa, ja lämpenemisen seuraukset ovat vakavia. YK:n ilmastoneuvotteluissa on asetettu tavoitteeksi maapallon keskilämpötilan nousun rajaaminen alle kahden asteen ja pyrkiä pitämään se alle 1,5 asteen. Rajan sisällä pysymiseksi tarvitaan voimakkaita ja nopeita päästövähennyksiä. Hillintätoimista huolimatta ilmasto lämpenee, joten muutokseen on myös sopeuduttava.

Ympäristöministeriö johtaa Suomessa YK:n ilmastosopimuksen alaisia ilmastoneuvotteluja sekä Euroopan unionin neuvotteluja ilmastoasioista. Suomen kansallisessa ilmastopolitiikassa ympäristöministeriö vastaa ministeriöiden välisestä koordinaatiosta sekä osaltaan ilmastopolitiikan valmistelusta ja raportoinnista. Ympäristöministeriö toimii myös ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän sihteeristönä.

Vastaamme myös esimerkiksi maankäyttö- ja aluesuunnittelupolitiikasta, rakentamisesta, jätepolitiikasta ja kiertotalouden edistämisestä, jotka kytkeytyvät tiivisti päästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Lisäksi vastuullamme on luonnon monimuotoisuus, jonka hupeneminen on yhteydessä ilmastonmuutoksen etenemiseen.

 • Ilmastolain­säädäntö »

  Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ilmastolakia on uudistettu ja vahvistettu, jotta tämä tavoite toteutuu.

 • Euroopan unionin ilmasto­politiikka »

  EU:n ilmastopolitiikalla ohjataan sekä alueen yhteisiä että jäsenmaiden toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

 • Ilmasto­vuosikertomus »

  Tiedot Suomen päästöjen kehityksestä, ilmastopolitiikan toteutumisesta ja päästövähennystavoitteiden saavuttamisesta kootaan vuosittain tehtävään ilmastovuosikertomukseen.

 • Pariisin ilmasto­­sopimus »

  Pariisin ilmastosopimus on kansainvälinen, oikeudellisesti sitova sopimus ilmastonmuutoksesta. Sen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan.

 • Mitä on vihreä siirtymä? »

  Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.

 • Rakentamisen ilmastovaikutukset »

  Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen päästöistä. Jotta Suomi pystyisi saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteensa, on myös rakennussektorin päästöjä vähennettävä.