Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020–2022

Vuonna 2030 yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Kaikkein vanhimpien määrä kasvaa nopeimmin: yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu seuraavan 20 vuoden aikana.

Ikääntyneille sopivia asuntoja ja asuinympäristöjä tarvitaan jatkossa yhä enemmän. Kansallinen tavoite on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saada sinne tarvitsemansa palvelut. Kotona asumisen tukeminen on tärkeää sekä ikääntyvän väestön että yhteiskunnan kannalta. Se liittyy asukkaiden toiveisiin ja itsemääräämisoikeuteen sekä tarkoituksenmukaiseen vanhuspalvelujen rakenteeseen.

Ikääntyneet tarvitsevat sopivia asuntoja ja ikäystävällisiä asuinalueita. Asuntokanta muuttuu hitaasti, siksi ennakoiviin toimiin on paneuduttava hyvissä ajoin. Ikääntyneiden yksilölliset tarpeet tulee huomioida nykyisiä asuntoja ja asuinalueita korjattaessa sekä uusia rakennettaessa.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisen kolmivuotisen Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman parantamaan ikääntyneiden asumisoloja.

Ohjelman tavoitteet

 • Parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää asumisvaihtoehtojen tarjontaa
 • Tukea sekä ikääntyneiden että kuntien ennakointia ja varautumista asumisasioissa
 • Tukea ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittämistä

Ikääntyneiden tarpeet ovat erilaisia, joten tarvitaan monenlaisia toimia nykyisen asuntokannan korjaamisesta uudenlaisten asumisratkaisujen luomiseen sekä asuinalueiden kehittämiseen.

Ohjelmassa tuetaan kuntia ja kuntayhtymiä ikääntyneiden asumisen ennakoinnissa ja varautumisessa ja asuinolojen ja -ympäristöjen parantamisessa. Valtion toimia vahvistetaan korjausavustusten suhteen sekä jaetaan ikääntyneiden asumiseen liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä muun muassa seminaarien ja muun yhteistyön kautta. 

Ohjelman painopisteet ja toimenpiteet

Ennakointi ja varautuminen

 • Tuetaan ikääntyneiden kansalaisten omaa asumista koskevaa ennakointia
 • Tuetaan kuntien ennakointia ja varautumista ikääntyneiden asumistarpeisiin

Asuntojen korjaaminen ja uustuotannon ratkaisut

 • Edistetään hissien rakentamista olemassa olevaan asuntokantaan
 • Edistetään iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaus- ja esteettömyysavustuksen käyttöä
 • Kehitetään ja tuotetaan tarpeita vastaavia asumisratkaisuja
 • Parannetaan tehostetun palveluasumisen ratkaisuja

Asuinympäristöt

 • Kehitetään asuinympäristöjä ikä- ja muistiystävällisiksi
 • Tuetaan ikääntyneiden yhteisöllisyyttä asuinalueilla

Ympäristöministeriö toteuttaa ohjelmaa yhdessä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n, kuntien, kuntayhtymien, Kuntaliiton sekä eläkeläis-, vanhus-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen kanssa. Toimenpideohjelma on osa tulevaa poikkihallinnollista Ikäohjelmaa.

Erityisavustushaku kuntien kehittämishankkeisiin – teemana ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö

Avustettavat hankkeet on valittu:

Lisätietoja

Raija Hynynen, asuntoneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250093  


Heli Mäntylä, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250189