Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020–2022

Suomen väestö ikääntyy vauhdilla, ja ennusteiden mukaan kymmenen vuoden päästä yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Erityisesti kaikkein vanhimpien kansalaisten osuus kasvaa nopeasti; yli 85-vuotiaiden määrä tulee kaksinkertaistumaan seuraavien 20 vuoden aikana.

Ikääntyneille sopivia asuntoja ja asuinympäristöjä tarvitaan jatkossa yhä enemmän, sillä Suomen kansallinen tavoite on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona mahdollisimman pitkään ja saada sinne tarvitsemansa palvelut. Kotona asumisen tukeminen on tärkeää sekä ikääntyvän väestön että yhteiskunnan kannalta, sillä se liittyy sekä asukkaiden toiveisiin ja itsemääräämisoikeuteen että tarkoituksenmukaiseen vanhuspalvelujen rakenteeseen.

Tällä hetkellä maamme asunnoista esteettömiä on vain 15 prosenttia, eli noin puoli miljoonaa. Asuntokanta muuttuu hitaasti, ja siksi ennakoiviin toimiin on ryhdyttävä hyvissä ajoin. Ikääntyneiden yksilölliset tarpeet tulee huomioida sekä nykyisiä asuntoja ja asuinalueita korjattaessa että uusia rakennettaessa.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisen kolmivuotisen Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman parantamaan ikääntyneiden asumisoloja.

Ohjelman tavoitteet

 • Parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää asumisvaihtoehtojen tarjontaa
 • Tukea sekä ikääntyneiden että kuntien ennakointia ja varautumista asumisasioissa
 • Tukea ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittämistä

Ikääntyneiden tarpeet ovat erilaisia, joten tarvitaan monenlaisia toimia nykyisen asuntokannan korjaamisesta uudenlaisten asumisratkaisujen luomiseen sekä asuinalueiden kehittämiseen.

Ohjelmassa tuetaan kuntia ja kuntayhtymiä ikääntyneiden asumisen ennakoinnissa ja varautumisessa ja asuinolojen ja -ympäristöjen parantamisessa. Valtion toimia vahvistetaan korjausavustusten suhteen sekä jaetaan ikääntyneiden asumiseen liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä muun muassa seminaarien ja muun yhteistyön kautta. 

Ohjelman painopisteet ja toimenpiteet

Ennakointi ja varautuminen

 • Tuetaan ikääntyneiden kansalaisten omaa asumista koskevaa ennakointia
 • Tuetaan kuntien ennakointia ja varautumista ikääntyneiden asumistarpeisiin

Asuntojen korjaaminen ja uustuotannon ratkaisut

 • Edistetään hissien rakentamista olemassa olevaan asuntokantaan
 • Edistetään iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaus- ja esteettömyysavustuksen käyttöä
 • Kehitetään ja tuotetaan tarpeita vastaavia asumisratkaisuja
 • Parannetaan tehostetun palveluasumisen ratkaisuja

Asuinympäristöt

 • Kehitetään asuinympäristöjä ikä- ja muistiystävällisiksi
 • Tuetaan ikääntyneiden yhteisöllisyyttä asuinalueilla

Ympäristöministeriö toteuttaa ohjelmaa yhdessä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n, kuntien, kuntayhtymien, Kuntaliiton sekä eläkeläis-, vanhus-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen kanssa. Toimenpideohjelma on osa tulevaa poikkihallinnollista Ikäohjelmaa.

Yhteistyöryhmä

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman toteutuksen tukena toimii ympäristöministeriön asettama yhteistyöryhmä 1.3.2021–31.12.2022.

Erityisavustukset kuntien kehittämishankkeisiin

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma myöntää kunnille ja kuntayhtymille avustusta hankkeisiin, joilla parannetaan ikäihmisten asumista.

Ikääntyneiden hyvään asumiseen -verkkoseminaari 18.8.2021

Ympäristöministeriö järjesti ikääntyneiden asumisen seminaarin 18.8.2021. 

Lisätietoja

Raija Hynynen, asuntoneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250093  


Heli Mäntylä, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250189