Ympäristö­hallinnon vuosittain myönnettävät valtion­avustukset

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2024 harkinnanvaraisten valtionavustusten haku on päättynyt.

Hakuilmoitus

Ympäristöhallinnon avustuksia myöntävät sekä ympäristöministeriö että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset).

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niitä myönnettäessä arvioidaan, kuinka avustettava toiminta tai hanke edistää valtion talousarviossa esitettyjä ympäristöministeriön asettamia tavoitteita toimialan yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. 

Ympäristö­ministeriön myöntämät avustukset

Ympäristöministeriö myöntää avustusta:

 • valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille
 • valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille
 • saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan
 • seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan
 • ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvään vapaaehtoistyöhön.

Avustukset valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristö­järjestöille

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille niiden perustoimintaan. 

Lisätiedot

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Rakennettu ympäristö
Heli Mäntylä
0295 250 189
[email protected]

Avustukset valta­kunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden perustoimintaan.

Lisätiedot

Heli Mäntylä
0295 250 189
[email protected]

Avustukset saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan

Avustusta myönnetään sekä merialueen että sisämaan saaristoalueiden jätehuoltoa ja ympäristönsuojeluvalistusta edistävään valtakunnallisesti tai seudullisesti merkittävään toimintaan.

Tuettavalla toiminnalla edistetään Suomen merialueiden, sisävesien, rantojen ja saariston roskaantumisen ehkäisyä, puhtautta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä veneily- ja retkeilymahdollisuuksia. Avustuksen kohteena voi olla näiden päämäärien eteen tehtävä konkreettinen jätehuoltotyö ja yleinen ympäristövalistus sekä näihin liittyvät kehittämishankkeet.

Lisätiedot

Eini Lemmelä 
0295 250 032
[email protected]

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Avustukset seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan (jatkuva haku)

Avustusta myönnetään kunnille ja kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustamille yhteisöille seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysaluehankintojen tukemiseen. Hankintojen tulee edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Lisätiedot

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Avustukset ympäristö­vahinkojen torjuntaan liittyvään vapaaehtois­työhön

Avustuksilla tuetaan ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvää vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa, jos Itämerellä tai esimerkiksi Saimaan vesistössä tapahtuu vakava öljy- tai muu kemikaalionnettomuus. Vapaaehtoiset toimivat näissä tilanteissa viranomaisten apuna ja tukena esimerkiksi öljyn puhdistamiseksi rannoilta. Avustuksella voidaan järjestää esimerkiksi koulutusta vapaaehtoisille öljyntorjunnasta, sen vaikutuksesta Suomen luontoon sekä vapaaehtoisten osallistumisesta viranomaisjohtoiseen öljyntorjuntaoperaatioon.

Lisätiedot

Kati Leskinen
0295 250 090
[email protected]

Ympäristö­ministeriön myöntämät avustukset: hakulomake ja ohjeet

ELY-keskusten myöntämät avustukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) myöntävät avustusta:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen
 • vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen
 • rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemiseen.

Lisätietoja vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen myönnettävistä avustuksista saa myös seuraavalta sivulta:

Lisäksi yksittäiset ELY-keskukset myöntävät keskitetysti avustusta seuraavasti:

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävät valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävät projektiluonteiset hankkeet.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Tunturialueiden jätehuoltoa edistävä toiminta.

ELY-keskusten myöntämät avustukset: hakulomake ja ohjeet

ELY-keskusten myöntämien avustusten tarkemmat tiedot, ohjeet, yhteystiedot ja hakulomakkeet julkaistaan ELY-keskusten verkkosivuilla.