Ympäristöhallinnon harkinnanvaraiset valtionavustukset

Ympäristöhallinto myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia esimerkiksi ympäristönhoitoon, ympäristönsuojelun edistämiseksi, asunto- ja rakennusalan toimintaan, rakennusperinnön hoitoon, pohjavesien suojeluun, vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen sekä vesiensuojelun tehostamisohjelman toteuttamiseen.

Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia ja niiden myöntäminen edellyttää, että eduskunta osoittaa kyseisen vuoden valtion talousarviossa avustuksiin varoja. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetäänkin valtion talousarviossa tarkemmin määriteltyihin käyttökohteisiin, ja niiden harkinnassa otetaan erityisesti huomioon, miten avustettavalla toiminnalla tai hankkeella edistetään valtion talousarvioesityksessä esitettyjä ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita. Ympäristöministeriön hallinnonalan valtionavustukset edistävät ministeriön kannalta myönteisiä yhteiskunnallisia arvoja ja vaikutuksia sekä strategisia tavoitteita.

Ympäristöhallinnon avustuksia myöntävät sekä ympäristöministeriö että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Avustushakujen tarkemmat tiedot, ohjeet ja lomakkeet julkaistaan hakukuulutusten yhteydessä.

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2021 harkinnanvaraisten valtionavustusten haku on käynnissä 15.10.-30.11.2020.

Lisätiedot, hakuilmoitus ja ohjeet
 

Ympäristöhallinnon harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin liittyvä lainsäädäntö

Avustusta käsiteltäessä noudatetaan valtionavustuslakia, jonka lisäksi menettelyä ohjaa hallintolaki ja laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (1.1.2020 alkaen). Avustusten harkintaa tehdään valtionavustuslain 5§:n ja 7§:n mukaisesti.

Tämän lisäksi voidaan avustustyypistä riippuen noudattaa myös muuta lainsäädäntöä, esimerkiksi vesien tilaa parantavien hankkeiden avustuksissa valtioneuvoston asetusta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015). Muusta lainsäädännöstä ja siihen liittyvistä ehdoista kerrotaan aina erikseen hakukuulutuksen yhteydessä.

Valtionavustuksen saajan on noudatettava varojen käytössä lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Julkisista hankinnoista annetun lain 5§:n mukaisesti hankinnan tekijän on noudatettava lakia julkisista hankinnoista silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta lain tarkoittamalta hankintayksiköltä. Mikäli on kysymys taloudellisesta toiminnasta, noudatetaan lisäksi EU:n valtiontukisääntöjä.

Lomakkeet ja ohjeet avustusten saajille

Lomakkeet

Ohjeet

Lisätietoja

Tiina Kotone-Pekkanen
ympäristöministeriö 0295250087