Ympäristö­hallinnon vuosittain myönnettävät valtion­avustukset

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2023 harkinnanvaraisten valtionavustusten haku on päättynyt.

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisten valtionavustusten haku vuodelle 2023 on käynnissä 18.10.-30.11.2022. Ympäristöhallinnon avustuksia myöntävät sekä ympäristöministeriö että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset).

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niitä myönnettäessä arvioidaan, kuinka avustettava toiminta tai hanke edistää valtion talousarviossa esitettyjä ympäristöministeriön asettamia tavoitteita toimialan yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. 

Ympäristöministeriön myöntämät avustukset

Ympäristöministeriö myöntää avustusta:

 • valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille
 • valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille
 • saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan
 • seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan.

Ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvän vapaaehtoistyön avustukset on tarkoitus avata haettaviksi myöhemmin erikseen ilmoitettavalla aikataululla.

Avustukset valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille niiden perustoimintaan. 

Lisätiedot

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Rakennettu ympäristö
Tuija Mikkonen
0295 250 184
[email protected]

Avustukset valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden perustoimintaan.

Lisätiedot

Tuija Mikkonen
0295 250 184
[email protected]

Avustukset saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan

Avustusta myönnetään sekä merialueen että sisämaan saaristoalueiden jätehuoltoa ja ympäristönsuojeluvalistusta edistävään valtakunnallisesti tai seudullisesti merkittävään toimintaan.

Tuettavalla toiminnalla edistetään Suomen merialueiden, sisävesien, rantojen ja saariston roskaantumisen ehkäisyä, puhtautta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä veneily- ja retkeilymahdollisuuksia. Avustuksen kohteena voi olla näiden päämäärien eteen tehtävä konkreettinen jätehuoltotyö ja yleinen ympäristövalistus sekä näihin liittyvät kehittämishankkeet.

Lisätiedot

Sirje Stén
0295 250 276
[email protected]

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Avustukset seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan (jatkuva haku)

Avustusta myönnetään kunnille ja kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustamille yhteisöille seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysaluehankintojen tukemiseen. Hankintojen tulee edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Lisätiedot

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Ympäristöministeriön myöntämät avustukset: hakulomake ja ohjeet

ELY-keskusten myöntämät avustukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) myöntävät avustusta:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen
 • vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen.

Lisäksi yksittäiset ELY-keskukset myöntävät keskitetysti avustusta seuraavasti:

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävät valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävät projektiluonteiset hankkeet.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Tunturialueiden jätehuoltoa edistävä toiminta.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Maa- ja metsätalouden vesienhallintaa ja valuma-aluelähtöistä yhteistyötä edistävät toimet, joita avustetaan yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Kaupunkivesien hallintaan ja vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjen vähentämiseen alueiden käytön suunnittelun ja vesihuollon yhteistyötä kehittämällä.

ELY-keskusten myöntämät avustukset: hakulomake ja ohjeet

ELY-keskusten myöntämien avustusten tarkemmat tiedot, ohjeet, yhteystiedot ja hakulomakkeet julkaistaan ELY-keskusten verkkosivuilla.

Hakuilmoitus