Ympäristöhallinnon vuosittain myönnettävät valtionavustukset

Ympäristöhallinto myöntää vuosittain valtionavustuksia esimerkiksi ympäristönhoitoon, ympäristönsuojelun edistämiseksi, asunto- ja rakennusalan toimintaan, rakennusperinnön hoitoon, pohjavesien suojeluun, vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen sekä vesiensuojelun tehostamisohjelman toteuttamiseen.

Ympäristöhallinnon avustuksia myöntävät sekä ympäristöministeriö että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Tarkemmat tiedot, ohjeet ja lomakkeet julkaistaan hakukuulutuksen yhteydessä. Hakuilmoitus julkaistaan yleensä vuosittain lokakuussa.

Ympäristöministeriön myöntämät avustukset

Ympäristöministeriö myöntää avustusta:

 • valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille
 • valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille
 • saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan
 • seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan.

Avustukset valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille sekä asunto- ja rakennusalan järjestöille

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille sekä valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden perustoimintaan.

Lomakkeet ja ohjeet avustusten saajille

Lisätiedot

Luonnonsuojelu ja ympäristö
Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Rakennettu ympäristö ja asunto- ja rakennusala
Tuija Mikkonen
0295 250 184
[email protected]

Avustukset saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan

Avustusta myönnetään sekä merialueen että sisämaan saaristoalueiden jätehuoltoa ja ympäristönsuojeluvalistusta edistävään valtakunnallisesti tai seudullisesti merkittävään toimintaan. Tuettavalla toiminnalla edistetään Suomen merialueiden, sisävesien, rantojen ja saariston roskaantumisen ehkäisyä, puhtautta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä veneily- ja retkeilymahdollisuuksia. Avustuksen kohteena voi olla näiden päämäärien eteen tehtävä konkreettinen jätehuoltotyö ja yleinen ympäristövalistus sekä näihin liittyvät kehittämishankkeet.

Lisätiedot

Sirje Stén
0295 250 276
[email protected]

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

Avustukset seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan

Avustusta myönnetään kunnille ja kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustamille yhteisöille seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysaluehankintojen tukemiseen. Hankintojen tulee edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Lisätiedot

Miliza Malmelin
0295 250 176
[email protected]

ELY-keskusten myöntämät avustukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) myöntävät avustusta:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen
 • vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen.

Lisäksi yksittäiset ELY-keskukset myöntävät keskitetysti avustusta seuraavasti:

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävät valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävät projektiluonteisiin hankkeisiin.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Maa- ja metsätalouden vesienhallintaa ja valuma-aluelähtöistä yhteistyötä edistäviin toimiin.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 • Kaupunkivesien hallintaan ja vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjen vähentämiseen viemäriylivuotoja minimoimalla. 

ELY-keskusten myöntämien avustusten tarkemmat tiedot, ohjeet, yhteystiedot ja hakulomakkeet julkaistaan ELY-keskusten verkkosivuilla.

Lisätietoja vesistökunnostuksiin ja maa-ja metsätalouden vesienhallintaan myönnettävistä avustuksista saa myös ympäristöministeriön verkkosivuilta. Sivuille on koottu ELY-keskusten yhteystiedot.