Pohjavedet

Pohjavesien suojelun tavoitteena on säilyttää pohjavesien laatu ja määrällinen tila hyvänä. Suomen pohjavesimuodostumat ovat herkkiä ihmistoiminnan vaikutuksille, minkä vuoksi on tärkeää ennaltaehkäistä pohjaveden laadun heikkenemistä.

Ympäristöministeriö vastaa pohjaveden suojelusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä. Työskentelemme pohjaveden suojelemiseksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Pohjavettä suojelevat lait

Ympäristönsuojelulaki

Pohjaveden suojelu perustuu Suomessa keskeisesti ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 17 §:n pohjaveden pilaamiskieltoon ja maaperän pilaamiskieltoon (YSL 16 §), joka turvaa pohjaveden laatua maaperän kautta tapahtuvalta pilaantumiselta.

Pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavettä ei saa pilata eikä sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton. Pohjaveden pilaamiskieltoa on tarkennettu vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1022/2006), jonka 4a §:ssä säädetään päästökiellosta pohjaveteen.

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta säädetään ympäristönsuojelulain 14 luvussa.

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisessä annetun lain (1299/2004) mukaan pohjavesien tulee olla laadultaan ja määrältään vähintään hyvässä tilassa. Lisäksi hyvässä tilassa olevan pohjaveden laadun heikentäminen ei ole sallittua. Tällaiset laadun muutokset tulee tunnistaa ja tilaa heikentävien aineiden pitoisuuksia tulee laskea.

Laissa säädetään kriteereistä, joiden perusteella elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset määrittävät pohjavesialueet ja miten ne luokitellaan vedenhankintaan soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella. Lisäksi siinä säädetään vesienhoidon toimenpideohjelmista, joissa esitetään tärkeimmät toimet pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Pohjavesien suojelusuunnitelmissa voidaan ehdottaa yksityiskohtaisempia toimia pohjaveden hyvän tilan turvaamiseksi.

Pohjavesien hyvän tilan arvioimiseksi on annettu valtioneuvoston asetuksessa vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) pohjavesille ympäristönlaatunormit. Niillä tarkoitetaan sellaista vesiympäristölle vaarallisen ja haitallisen aineen pitoisuutta, jota ei saa ihmisen terveyden tai ympäristön suojelemiseksi ylittää.

Vesilaki

Oikeusministeriön vesilaissa (587/2011) säädetään vesitaloushankkeiden luvanvaraisuudesta ja lupiin liittyvistä velvoitteista, vedenoton ilmoitusvelvollisuudesta, vedenotosta ja vedenottamoiden suoja-alueista, vedenottotarpeiden yhteensovittamisesta sekä vesiluontotyyppien suojelusta. Pohjaveden ottoon yhdyskuntien vedenhankintaan tarvitaan aina vesilain mukainen aluehallintoviraston lupa.

Lisätiedot

Juhani Gustafsson, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Vesien- ja mertensuojelu Puhelin:0295250338   Sähköpostiosoite: