Avustukset ja tuet

Ympäristöministeriö myöntää organisaatioille ja yhteisöille valtionavustuksia ja koordinoi menettelytapoja, joilla ne voivat hakea avustusta omaan toimintaansa ja hankkeisiinsa. Valtionavustuksia myönnetään valtion talousarvion mukaisiin tarpeisiin ja hallitusohjelman tavoitteita tukeviin kehittämishankkeisiin.

Ympäristöministeriö muun muassa:

  • Myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia luonnonsuojelu-, ympäristö-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen toimintaan ja virkistysalueiden hankintaan.
  • Myöntää valtionavustuksia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.
  • Koordinoi tiettyjä EU:n myöntämiä tukia (LIFE-rahoitus ja EU:n rakennerahastojen tuki ympäristöhankkeille).

Avustuksiin ja tukiin liittyvä lainsäädäntö

Ympäristöministeriön myöntämiin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), hallintolakia (434/2003) ja lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019). Lainsäädännöstä ja siihen liittyvistä ehdoista kerrotaan aina erikseen hakuilmoitusten yhteydessä. Myönnettävät valtionavustukset ovat pääasiassa yleisavustuksia, erityisavustuksia, investointiavustuksia sekä apurahoja. Valtionavustuksia myönnetään ei-taloudelliseen toimintaan ja taloudelliseen toimintaan yritystukina.