Avustukset ja tuet

Ympäristöministeriö myöntää organisaatioille ja yhteisöille valtionavustuksia ja koordinoi menettelytapoja, joilla ne voivat hakea avustusta omaan toimintaansa ja hankkeisiinsa. Valtionavustuksia myönnetään valtion talousarvion mukaisiin tarpeisiin ja hallitusohjelman tavoitteita tukeviin kehittämishankkeisiin.

Ympäristöministeriö muun muassa:

  • Myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia luonnonsuojelu-, ympäristö-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen toimintaan ja virkistysalueiden hankintaan.
  • Myöntää valtionavustuksia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.
  • Koordinoi tiettyjä EU:n myöntämiä tukia (LIFE-rahoitus ja EU:n rakennerahastojen tuki ympäristöhankkeille).

Avustuksiin ja tukiin liittyvä lains­äädäntö

Ympäristöministeriön myöntämiin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), hallintolakia (434/2003) ja lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019). Lainsäädännöstä ja siihen liittyvistä ehdoista kerrotaan aina erikseen hakuilmoitusten yhteydessä. Myönnettävät valtionavustukset ovat pääasiassa yleisavustuksia, erityisavustuksia, investointiavustuksia sekä apurahoja. Valtionavustuksia myönnetään ei-taloudelliseen toimintaan ja taloudelliseen toimintaan yritystukina.

Venäjän vastaisten pakotteiden vaikutus valtion­avustuksiin

Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (asetus Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä) 2 artiklan mukaan mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan eikä välillisesti asettaa pakoteluettelossa lueteltujen tahojen saataville tai hyödynnettäviksi.

Valtionavustuksen hakijan tulee vakuuttaa, etteivät Venäjän vastaiset pakotteet koske sitä tai sen edunsaajapiiriä tai alihankkijoita. Hakijan tulee antaa pakotevakuutus hakupalvelussa avustushakemuksen jättämisen yhteydessä. Päätös valtionavustushakemuksesta voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun valtionapuviranomainen on vastaanottanut vakuutuksen.

Pakoteluettelo löytyy EU:n neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 Liitteestä I.

Ympäristö­ministeriön valtion­avustusten haku uudistuu vuoden 2024 aikana

Ympäristöministeriössä on käynnissä valtionavustustoiminnan uudistusprojekti. Projektin tavoitteena on yhtenäistää valtionavustustoimintaa ja digitalisoida sen prosesseja. Avustuksen hakijalle uudistuksen näkyvin seuraus ovat uudet verkkopalvelut: Haeavustuksia.fi ja Tutkiavustuksia.fi. Verkkopalvelut korvaavat nykyisen hakemusten vastaanottopalvelun vuoden 2024 aikana.

Ensimmäinen uusien palveluiden kautta toteutettava haku on 15.2. avautuva avustus lajien uhanalaisuusarvioinnista vastaavien ja muiden uhanalaisten lajien suojelua edistävien työryhmien hankkeisiin sekä lajiston valtakunnallisen seurannan toteuttamiseen.