Tasa-arvo ja yhden­vertaisuus ympäristö­ministeriössä

Suomen perustuslain (731/1999) 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Julkisen vallan on aktiivisesti omilla toimillaan turvattava, ja toisaalta oltava estämättä, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat yhteiskunnassa mahdollisimman täysimääräisesti.

Tasa-arvolain (609/1986) 4 §:n mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 5 §:n mukaan viranomaisen velvollisuutena on edistää yhdenvertaisuutta arvioimalla eritoten yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Viranomaisella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen vastuu on jokaisella viranomaisella ja yksittäisellä viranhaltijalla. Organisaation johto on vastuussa toimintatapojen muuttamisesta ja toimintarakenteiden kehittämisestä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulman huomioon ottaviksi.

Ympäristö­ministeriön toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­työryhmä

Ympäristöministeriössä toimii toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä, jonka tarkoitus on suunnitella ja tukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden valtavirtaistamista ministeriön toimissa esimerkiksi säädösvalmistelussa, viestinnässä, toiminnan ja talouden suunnittelussa tai kansainvälisessä toiminnassa. Työryhmässä on jokaiselta osastolta ja tulosalueelta edustus siten, että avaintoimintaa koskeva osaaminen olisi mahdollisimman laajasti katettu. Lisäksi työryhmällä on vahva mandaatti toimia ministeriössä.

Ympäristö­ministeriön toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­suunnitelma

Lainsäädäntö edellyttää viranomaisilta myös tasa-arvon- ja yhdenvertaisuuden edistämisessä suunnitelmallisuutta, esimerkiksi yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 5 §:ssä edellytetään erillistä suunnitelmaa edistämistoimenpiteistä. Lainsäädännön edellyttämät tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma on yhdistetty ympäristöministeriössä yhdeksi asiakirjaksi vuosille 2018–2023. Suunnitelmassa määritellään yleisellä tasolla ne tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut, joilla ympäristöministeriö edistää toiminnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta viranomaistoiminnassaan. Suunnitelma on yksi tapa, jolla voidaan suunnitelmallisesti ylläpitää ministeriössä sellaisia hallinto- ja toimintatapoja, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa jatkossakin. Sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulmien huomioon ottaminen parantaa valmistelutyön ja päätöksenteon laatua ja lisää parhaimmillaan toimenpiteiden tehokkuutta.

Suunnitelman valmistelun tueksi laadittiin nykytilan arvio: Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyö on käynnistynyt ja etenee ympäristöministeriössä hyvin, mutta syventämistä tarvitaan. Tehdyn arvion perusteella voidaan todeta, että ympäristöministeriön politiikka-alan keskeiset haasteet liittyvät enemmän yhdenvertaisuuteen laajassa merkityksessä kuin suoraan kysymyksiin koskien sukupuolten välistä tasa-arvoa. Erinäisiä rajapintoja ja haasteita on olemassa, joten jatkossakin on pyrittävä korostamaan sellaisia toimia, jotka osaltaan edistävät yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa. Sukupuolinäkökulman ja yhdenvertaisuuden huomioon ottaminen tulee jatkossakin olla normaalia virkatyötä ja hyvää asioiden valmistelua.