UNEP ja UN-HABITAT

UNEP - YK:n ympäristöohjelma

YK:n ympäristöohjelma (UN Environment Programme, UNEP) on johtava kansainvälinen ympäristöalan toimija. Ympäristöohjelma perustettiin vuonna 1972, ja sen tehtävänä on edistää ympäristöllisesti kestävää kehitystä YK-järjestelmässä sekä toimia ympäristön tilan puolestapuhujana, globaalin ympäristöagendan asettajana ja koordinoida ympäristöasioita YK-järjestelmässä.Suomi on ollut UNEPin perustamisesta saakka sen vankka tukija.

Korkein ympäristöasioissa kokoontuva elin on YK:n ympäristökokous (UN Environment Assembly, UNEA), jonka jäseniä ovat kaikki YK-jäsenmaat. UNEAssa tehdyt kansainväliseen ympäristölainsäädäntöön ja ympäristöpoliittisiin prosesseihin liittyvät aloitteet heijastuvat usein ajan myötä EU- sekä kansalliselle tasolle. UNEA kokoontuu UNEPin päämajakaupungissa Nairobissa, Keniassa parittomina vuosina.

UNEPilla on merkittävä rooli YK:n kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman eli Agenda2030:n ympäristöulottuvuuden toimeenpanossa ja seurannassa.  Kestävän kehityksen tavoitteita ei voida saavuttaa ilman ympäristökysymysten kattavaa huomioimista. UNEP:n arvion mukaan ympäristöllä tai luonnonvarojen kestävyydellä on erityinen painoarvo yli puolessa kestävän kehityksen tavoitteista. Ympäristön kestävyys on myös huomioitu yli 86 alatavoitteessa.

UNEPin haasteena on kansainvälisen ympäristöhallinnon pirstaloituminen. YK-järjestelmän sisällä ympäristöasiat ovat jakaantuneet usean järjestön hoitovastuulle. Samalla ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvien kestävän kehityksen tavoitteiden resursointi YK-järjestelmässä on arvioitu riittämättömäksi maiden tarpeisiin ja tavoitteisiin nähden. YK:n kehitysjärjestelmän reformi sekä UNEPin ja UNEAn roolin vahvistaminen tarjoavat mahdollisuuksia vahvistaa ympäristötavoitteiden toimeenpanoa.

UNEPilla on tärkeä normatiivinen rooli kansainvälisessä ympäristöyhteistyössä. UNEP tarjoaa sopimussihteeristöpalveluja useille ympäristösopimuksille ja tieteellisille paneeleille sekä antaa tukea sopimusten täytäntöönpanossa. UNEPilla on myös keskeinen rooli neuvoteltaessa uusia kansainvälisiä ympäristösopimuksia ja toimenpideohjelmia.

Lisää aiheesta: UNEP

UN-HABITAT - YK:n asuinyhdyskunta­ohjelma

YKn asuinyhdyskuntaohjelma (UN-Habitat) edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävää kaupunkikehitystä. UN-Habitat lisää tietämystä kaupungistumisesta ja tukee yhteisöjen eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämistä, kaupunkien ja maaseudun tasa-arvoista kehitystä, ilmastotoimia, parempaa kaupunkiympäristöä ja kriisinkestävyyttä.

Habitat III -konferenssissa vuonna 2016 hyväksyttiin Uusi Kaupunkikehitysohjelma (New Urban Agenda). Kaupunkikehitysohjelma on toimintaan suuntautuva dokumentti, joka asettaa globaaleja tavoitteita kestävän kaupunkikehityksen saavuttamiseksi. UN-Habitatilla on keskeinen rooli uuden kaupunkikehitysohjelman toimeenpanossa, seurannassa, neuvonnassa sekä teknisessä tietotaidossa. Lisäksi UN-Habitatilla on rooli YK:n kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman eli Agenda2030:n kaupunkiulottuvuuden toimeenpanossa ja seurannassa.

UN-Habitatin päättävinä eliminä toimivat neljän vuoden välein kokoontuva UN-Habitat -kokous (UNHA) sekä kaksi tai kolme kertaa vuodessa kokoontuva hallintoneuvosto. Suomi on UNHA:n varsinainen jäsen ja hallintoneuvoston tarkkailijajäsen. UN-Habitatin poliittiset painopisteet, toimikenttä ja sisältö ovat Suomelle tärkeät. Suomi on omaksunut YKn uuden kaupunkikehitysohjelman mukaan oman kestävän kaupunkikehityksen ohjelman (2017–2022), jonka painopisteet toteuttavat myös YKn kestävän kehityksen tavoitteita – erityisesti tavoite 11:sta joka pyrkii takaamaan turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. Suomen oman kestävän kaupunkikehityksen ohjelman painopistealueita ovat erityisesti vähähiilisyys, resurssitehokkuus, älypalvelut, eriarvoisuuden torjunta ja terveys.

Lisää aiheesta: UN-Habitat

Finland’s Report on the Implementation of the New Urban Agenda

Summary: Finland’s Report on the Implementation of the New Urban Agenda

Lisätietoja

Marjaana Kokkonen, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Kansainväliset ja EU-asiat Puhelin:0295250025   Sähköpostiosoite:


Jyri Juslén, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Elinympäristöt Puhelin:0295250108   Sähköpostiosoite: