Luonnonsuojelu­alueet

Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueilla huolehditaan lisäksi kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä.

Kansallis- ja luonnonpuistot

Kansallis- ja luonnonpuistot muodostavat Suomen luonnonsuojelualueiden verkoston rungon. Suomessa on 40 kansallispuistoa, joiden pinta-ala on 1 003 300 hehtaaria.

Kansallis- ja luonnonpuistot

Natura 2000 -verkosto

Suomessa Natura 2000-verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on 3/4 ja vesialueita 1/4. Kaikkiaan alueita on 1866.

Natura 2000 -verkosto

Erämaa-alueet

Pohjois-Suomeen on perustettu 12 erämaa-aluetta. Tavoitteena on säilyttää alueiden erämaaluonne, turvata saamelaiskulttuuri ja luontaiselinkeinot sekä kehittää luonnon monipuolista käyttöä.

Erämaa-alueet

Luonnonsuojelu yksityismailla

Maanomistaja voi myydä maa-alueensa valtiolle käypään hintaan tai rauhoittaa sen yksityisenä luonnonsuojelualueena korvausta vastaan. Yksityismailla sijaitsevia luonnonsuojelualueita on lähes 7800.

Luonnonsuojelu yksityismailla

Maisemanhoito­alueet

Maisemanhoitoalueiden avulla vaalitaan luonnon- tai kulttuurimaisemaa sekä alueiden historiallisia ominaispiirteitä. Maisemanhoitoalueet perustetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten kyläyhdistysten ja kuntien kanssa.

Maisemanhoitoalueet

Ramsar-alueet

Ramsar-sopimus suojelee kosteikkoja, jotka ovat maailman uhanalaisimpia elinympäristöjä. Alueisiin kuuluu vesilinnuston kannalta merkittäviä soita, lintujärviä, merenlahtia ja saaristoalueita.

Ramsar-alueet

Luonnonmuisto­merkit

Luonnonmuistomerkit ovat suojeltuja luonnonmuodostumia. Luonnonmuodostumia voidaan suojella muun muassa niiden kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen tai tieteellisen arvon vuoksi.

Luonnonmuistomerkit

Kansalliset kaupunkipuistot

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena. Suomessa on 10 kansallista kaupunkipuistoa.

Kansalliset kaupunkipuistot

Biosfäärialueet

Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen mallialueita, joilla yhdistetään elinympäristön monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristötutkimus. Suomessa on kaksi biosfäärialuetta.

Biosfäärialueet