Ympäristöhallinto

Ympäristöministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja, jotka toteuttavat ministeriön yhteiskunnallisia tavoitteita ja osallistuvat hallitusohjelman hankkeisiin.

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on monitieteinen ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi SYKE tarjoaa asiantuntijapalveluja ja toimii lupa- ja valvontaviranomaisena muun muassa jätteiden kansainvälisiä siirtoja ja uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälistä kauppaa koskevissa asioissa.

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
FINLEX: Laki Suomen ympäristökeskuksesta 1069/2009

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tehtävänä on

 • edistää ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista
 • kehittää olemassa olevaa asuntokantaa ja asuinympäristöjä
 • tukea pieni- ja keskituloisten kotitalouksien ja erityisryhmien asunto-olojen parantamista
 • myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia
 • ohjata ja valvoa ARA-asuntokannan käyttöä
 • välittää tietoa asuntomarkkinoista ja ylläpitää alan tietopalveluja.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
FINLEX: Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta 71/2007

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)

Ympäristöministeriö ohjaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskukset) ministeriön toimialaan kuuluvissa tehtävissä. ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet vastaavat alueensa

 • ympäristön- ja luonnonsuojelusta
 • alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksesta
 • kulttuuriympäristön hoidosta
 • vesivarojen käytöstä ja hoidosta
 • ympäristön tilan seurannasta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuskukset (ELY)

Aluehallintovirastot (AVI)

Ympäristöministeriö ohjaa aluehallintovirastoja (AVI) ympäristölupa-asioissa. Aluehallintovirastoja on kuusi, joista neljässä on ympäristölupavastuualue.

Aluehallintovirastot toimivat vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisina valtion lupaviranomaisia. Niiden ympäristölupavastuualueet käsittelevät ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja kaikki vesilain mukaiset luvat.

Kuntien ympäristösuojeluviranomaiset käsittelevät muut ympäristöluvat. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa aluehallintovirastoja vesivarojen käytössä ja hoidossa.

Aluehallintovirastot (AVI)

Metsähallitus

Ympäristöministeriö ohjaa Metsähallitusta luonnonsuojeluasioissa. Metsähallitus hoitaa maamme kansallis- ja luonnonpuistoja, muita suojelukohteita sekä erämaa- ja virkistysalueita. Se vastaa suojelu-, erämaa- ja virkistysalueiden hoidosta, käytöstä ja yleisöpalveluista sekä useiden uhanalaisten lajien, luontotyyppien ja kulttuuriperinnön valtakunnallisesta suojelusta ja seurannasta.

Metsähallitus

Kunnat

Paikallistason ympäristö- ja asuntoasioista vastaavat kunnat.

Ympäristöministeriön omistajaohjaus

A-Kruunu Oy

A-Kruunu Oy on valtion omistama ympäristöministeriön ohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja suurimmille kasvuseuduille.

Yhtiön rakennuttamistoiminta käynnistettiin uudelleen vuonna 2014. Vuoden 2019 lopussa yhtiöllä oli valmiina 1097 asuntoa ja rakenteilla 854 asuntoa. A-Kruunun tavoitteena on, että rakennuttamistoiminta kasvaa siten, että vuonna 2021 yhtiön asuntoaloitusten määrä on noin 800 asuntoa. Niistä pääosa tulee olemaan Helsingin seudulla, 25 % Helsingin seudun ulkopuolella ja 15 % tulee olemaan puukerrostaloasuntoja.

Helsingin seudun ulkopuolella asuntoja rakennutetaan suurimmille kaupunkiseuduille, joilla tarve kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille on suuri. Rakennutettavien kohteiden valinnassa otetaan huomioon vuokra-asuntojen yleinen kysyntä asuinalueella ja kohteen hyvä sijainti yhdyskuntarakenteessa.

Yhtiö edistää toiminnassaan vähähiilisyyttä, puurakentamista, kiertotaloutta sekä uusia innovaatioita edellä asetetut tavoitteet huomioon ottan. Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa toteutetaan hyviä asukasvalintaperiaatteita osoittaen asunnot kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille ja samalla huolehtien vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. Yhtiö toimii pitkäjänteisesti, noudattaa alan hyviä käytäntöjä ja toimii valtionyhtiöiden omistajapolitiikasta annetun ohjeistuksen mukaisesti.

A-Kruunu Oy