Ympäristö­hallinto

Ympäristöministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja, jotka toteuttavat ministeriön yhteiskunnallisia tavoitteita ja osallistuvat hallitusohjelman hankkeisiin.

Suomen ympäristö­keskus (SYKE)

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on monitieteinen ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi SYKE tarjoaa asiantuntijapalveluja ja toimii lupa- ja valvontaviranomaisena muun muassa jätteiden kansainvälisiä siirtoja ja uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälistä kauppaa koskevissa asioissa.

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Laki Suomen ympäristökeskuksesta 1069/2009 | FINLEX

Asumisen rahoitus- ja kehittämis­keskus (ARA)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tehtävänä on

 • edistää ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista
 • kehittää olemassa olevaa asuntokantaa ja asuinympäristöjä
 • tukea pieni- ja keskituloisten kotitalouksien ja erityisryhmien asunto-olojen parantamista
 • myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia
 • ohjata ja valvoa ARA-asuntokannan käyttöä
 • välittää tietoa asuntomarkkinoista ja ylläpitää alan tietopalveluja.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta 71/2007 | FINLEX

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö­keskukset (ELY)

Ympäristöministeriö ohjaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskukset) ministeriön toimialaan kuuluvissa tehtävissä. ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet vastaavat alueensa

 • ympäristön- ja luonnonsuojelusta
 • alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksesta
 • kulttuuriympäristön hoidosta
 • vesivarojen käytöstä ja hoidosta
 • ympäristön tilan seurannasta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuskukset (ELY)

Aluehallinto­virastot (AVI)

Ympäristöministeriö ohjaa aluehallintovirastoja (AVI) ympäristöön liittyvissä lupa-asioissa. Aluehallintovirastoja on kuusi, joista neljässä on ympäristölupavastuualue.

Aluehallintovirastot toimivat vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisina valtion lupaviranomaisia. Niiden ympäristölupavastuualueet käsittelevät ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja kaikki vesilain mukaiset luvat.

Kuntien ympäristösuojeluviranomaiset käsittelevät muut ympäristöluvat. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa aluehallintovirastoja vesivarojen käytössä ja hoidossa.

Aluehallintovirastot (AVI)

Metsähallitus

Ympäristöministeriö ohjaa Metsähallituksen Luontopalveluita. Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa Suomen luonnonsuojelualueverkoston hoidosta ja käytöstä sekä lajien ja luontotyyppien suojelusta. Luontopalvelut tuottaa luonnon virkistyskäyttöön liittyviä luonto- ja retkeilypalveluita valtion mailla sekä vaalii kulttuuriomaisuutta.

Metsähallitus

Kunnat

Paikallistason ympäristö- ja asuntoasioista vastaavat kunnat.

Ympäristö­ministeriön omistaja­ohjaus

A-Kruunu Oy

A-Kruunu Oy on valtion omistama ympäristöministeriön ohjauksessa toimiva erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja suurimmille kasvuseuduille.

Yhtiön rakennuttamistoiminta käynnistettiin vuonna 2014 ja ensimmäisten uusien kohteiden rakentaminen alkoi kesällä 2015. Yhtiöllä oli vuoden 2023 lopussa omistuksessaan 2 878 kohtuuhintaista asuntoa ja rakenteilla 394 asuntoa.

A-Kruunu Oy:n tehtävänä on rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Tavoitteena on, että yhtiö rakennuttaa vuosittain noin 400 asuntoa, ottaen kuitenkin huomioon suhdannetilanteen ja kohteiden toteutettavuuden. Rakennutettavista asunnoista pääosa on Helsingin seudulla ja muut muilla suurimmilla kasvuseuduilla. Rakennuttamisen perusteena on kohtuuhintaisten asuntojen merkittävä ja pitkäaikainen tarve seudulla. Lisäksi kohteiden valinnassa on otettava huomioon vuokra-asuntojen yleinen kysyntä asuinalueella ja kohteen hyvä sijainti yhdyskuntarakenteessa.

Yhtiö on edelläkävijä asuntorakentamisen ja asumisen ratkaisujen kehittämisessä. Yhtiö on lähes hiilineutraali oman toiminnan hiilipäästöjen osalta ja vähentää arvoketjun päästöjä tavoitteellisesti. Tavoitteena on, että puukerrostalojen osuus tuotannossa on noin 20 %. Yhtiö toteuttaa omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä asetettuja vastuullisuustavoitteita.

Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa toteutetaan hyviä asukasvalintaperiaatteita osoittaen asunnot kohtuuhintaista vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille ja samalla huolehtien vuokratalojen monipuolisesta asukasrakenteesta. Yhtiö toimii pitkäjänteisesti ja taloudeltaan kestävästi. Yhtiö noudattaa alan hyviä käytäntöjä ja toimii valtionyhtiöiden omistajapolitiikasta annetun ohjeistuksen mukaisesti.

A-Kruunu Oy