Aurinkovoima­rakentaminen

Aurinkovoima on uusiutuva ja lähes päästötön energiantuotantomuoto. Uusiutuvan energiantuotannon edistäminen on keskeisessä asemassa vihreässä siirtymässä sekä energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamisessa. Uusiutuvan energian tuotannolla on myös myönteisiä vaikutuksia aluetalouteen.

Suuria aurinkovoimaloita rakennetaan yhä enemmän. Aurinkoenergiakenttien hyvällä suunnittelulla ehkäistään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja edistetään aurinkoenergian hyödyntämistä.

Hallitusohjelman mukaan aurinkovoimainvestoinnit ovat yksi keino tasapainottaa uusiutuvan sähköntuotannon ajallista vaihtelua. Aurinkovoima­rakentamista ohjataan maankäytön kannalta sopiville paikoille rakennettuun ympäristöön, turvetuotannosta vapautuneille alueille ja joutomaille. Peltojen ja metsämaan merkittävää käyttöä aurinkovoimaan pyritään välttämään. Aurinkoenergiapuistojen sääntely- ja lupaprosessien yhtenäisyys, joustavuus ja ennustettavuus varmistetaan koko maassa.

Lisäksi hallitusohjelman mukaan investointiluvituksen sujuvuutta ja ennakoitavuutta parannetaan Suomen keskeisenä kilpailuetuna. Samalla huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta ja ympäristövaatimuksista, hankkeiden sosiaalisesta hyväksyttävyydestä ja kansalaisten omaisuudensuojasta.

Aurinko­voimaloiden kaavoitus ja lupamenettelyt

Aurinkoenergiarakentamiseen sovelletaan pääsääntöisesti samoja säännöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen. Aurinkoenergia-alueita suunnitellaan tällä hetkellä aktiivisesti. Kuntakaavoituksen lisäksi monissa maakuntien liitoissa on maakuntakaavoituksen yhteydessä pohdittu myös aurinkoenergian mahdollisuuksia. Hankkeen koko, vaikutukset, sijainti sekä alueen kaavatilanne ja alueidenkäytön yhteensovittamistarve ratkaisevat mitä kaavoja ja lupia hanke vaatii.

Valmisteilla opas aurinkovoimaloiden kaavoituksesta ja lupamenettelyistä

Teollisen kokoluokan aurinkovoimaloiden luvitukselle ja kaavoitukselle ei ole vielä olemassa yhtenäistä toimintatapaa, eikä oikeuskäytäntöä ole saatavilla. Sujuvat ja mahdollisimman yhtenäiset käytännöt edistävät aurinkoenergian hyödyntämistä.

Ympäristöministeriön asettama ohjausryhmä valmistelee opasta aurinkovoimaloiden kaavoituksesta ja lupamenettelyistä. Oppaan tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan yhtenäistää suurten aurinkovoimaloiden kaavoituksen ja rakentamisen käytäntöjä.

Opasaineiston pohjaksi on tehty taustaselvitys, jossa kuvataan maa-alaa vaativien aurinkoenergiahankkeiden suunnittelun, kaavoituksen, luvituksen ja vaikutusten arvioinnin nykytilaa Suomessa. Selvityksen tavoitteena on auttaa tunnistamaan aurinkovoiman rakentamisen tyypilliset ja merkittävät vaikutukset. Selvityksessä tarkastellaan myös, milloin aurinkovoimaloiden toteutuksissa on hyödynnetty maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999) mukaista kaavoitusta, ja mitä MRL:n mukaisia lupia aurinkovoimalan rakentaminen on edellyttänyt.

Ympäristö­vaikutusten arviointimenettely (YVA) aurinkoenergia­hankkeissa

Teollisen mittakaavan aurinkovoimalat eivät automaattisesti edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), mutta menettelyssä olevista aurinkoenergiahankkeista saadaan kuitenkin tietoa niiden tyypillistä vaikutuksista.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (2017/252) mukaan YVA-menettelyä sovelletaan aurinkovoimahankkeisiin, joissa energian ja aineiden siirto ja varastointi tapahtuvat maanpäällisillä voimajohdoilla, joiden teho on vähintään 220 kilovolttia ja pituus yli 15 kilometriä.​

Aurinkovoimala voi olla YVA-velvollinen myös, jos sen katsotaan todennäköisesti aiheuttavan laadultaan ja laajuudeltaan merkittäviä ympäristövaikutuksia, myös kun huomioidaan eri hankkeiden yhteisvaikutukset. Yksittäistapauksissa päätöksen YVA-menettelyn soveltamistarpeesta tekee toimialueen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.

Avustukset kunnille ja maakuntien liitoille

Kunnille ja maakuntien liitoille on myönnetty avustuksia vihreän siirtymän investointihankkeille kuten suuren kokoluokan aurinkovoimatuotantoa ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin. Laadukkailla selvityksillä ja erilaiset tarpeet ja toiminnot yhteen sovittavalla kaavoituksella pyritään löytämään aurinkoenergialle parhaiten soveltuvat ja potentiaalisimmat alueet. Näin ehkäistään voimaloista luonnolle ja ihmisille aiheutuvia haittoja.

Aiheesta muualla

Lisätietoja

Sanna Andersson
ympäristöneuvos
0295 250 063
[email protected]

Antti Irjala
ympäristöneuvos
0295 250 102
[email protected]

Avustukset vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi kunnille ja maakuntien liitoille 
Miikka Hakkarainen
asiantuntija
​​​​​0295 250 410
[email protected]