Kaupunkien kehittäminen

Kaupunkien kehittäminen on käytännön tekoja, jotka rakentavat parempia elinympäristöjä ja yhteiskuntaa. Valtio ja kaupungit tekevät tiivistä yhteistyötä kehityksen vahvistamiseksi. Monilla kaupungeilla on valtiotason tavoitteita kunnianhimoisempia tavoitteita esimerkiksi ilmastotyössä, ja siten kapungit kirittävät koko Suomen kehitystä.

Ympäristöministeriön tavoitteena on edistää kaupunkien kestävää kehitystä tiiviissä yhteistyössä muiden kanssa. Työssä tarkastellaan kestävyyttä niin talouden kuin sosiaalisten tekijöiden ja ympäristön kannalta.

Ministeriön strategian mukaisesti kestävä kaupunkikehitys tähtää siihen, että

  • kaupunkiseudut lisäävät alueiden kestävää kasvua
  • lähiympäristöt ovat sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä
  • asuntoja on eri väestöryhmien tarpeisiin kysyntää vastaavasti
  • kehitys kaupunkiseutujen ja maaseudun välillä on toisiaan tukevaa ja vuorovaikutteista.

Ympäristöministeriössä kaupunkikehityksestä vastaa rakennetun ympäristön osasto, mutta kaupunkien kehittämiseen liittyvää työtä tehdään myös muilla ministeriön osastoilla. Kaupunkipolitiikkaa tehdään valtioneuvostossa ministeriöiden yhteistyössä sekä yhteistyössä kaupunkien kanssa. Kaupunkien ja valtion kumppanuus näkyy käytännössä erilaisssa yhteistyöryhmissä, sopimuksissa ja ohjelmissa.

MAL-sopimukset

Valtio solmii maankäytön-, asumisen ja liikenteen sopimukset suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimukset vahvistavat kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä muun muassa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

MAL-sopimukset

Kaupunkipolitiikka

Ministeriöiden yhteistyötä ja toimia kaupunkipolitiikassa koordinoi ja kehittää vuonna 2023 asetettu kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä. Ryhmää vetää työ- ja elinkeinoministeriö.

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä TEM.fi:ssä

Asunnottomuus

Asunnottomuutta torjutaan valtion, kuntien ja järjestöjen pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Ympäristöministeriö on asettanut ohjelman pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi vuoteen 2027 mennessä.

Asunnottomuuden yhteistyöohjelma

Lähiöiden kehittäminen

Lähiöohjelmissa kaupungit ovat kehittäneet lähiöittensä elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia. Viimeisin ohjelma on päättynyt vuonna 2023, mutta sen rahoittama tutkimus tukee lähiökehittämisen tarpeita edelleen.

Lähiöiden kehittäminen

Asuntopoliittinen toimenpideohjelma

Asuntopoliittinen kehittämisohjelma on laadittu vuosille 2021–2028. Sen tavoitteena on lisätä asuntopolitiikan pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta.

Asuntopoliittinen toimenpideohjelma

Kaupunkistrategia

Kansallinen kaupunkistrategia 2020–2030 on valtioneuvoston ja kaupunkien yhteinen näkemys sosiaalisesti kestävien, ilmastoviisaiden ja elinvoimaisten kaupunkien merkityksestä. Strategian ovat kirjoittaneet kaupungit ja valtio yhdessä.

Kaupunkistrategia julkaisuarkisto Valtossa