Yhteistyö Euroopan unionissa

Suomi edistää kestävää kehitystä ja ympäristönäkökohtien huomioonottamista Euroopan unionissa kaikilla sen toiminta-alueilla.

Ympäristöministeriö vastaa EU:n ympäristöasioiden yhteensovittamisesta, valmistelusta ja seurannasta ympäristön- ja luonnonsuojelun alueella. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yleisistä linjauksista ja sovittaa yhteen EU-asioiden valmistelua ja käsittelyä valtioneuvostossa.

EU on osapuoli lukuisissa kansainvälisissä ympäristösopimuksissa. Sopimukset sitovat myös Suomea.

EU:n ympäristö­lainsäädäntö

EU:n ympäristöpolitiikkaa toteutetaan pääsääntöisesti lainsäädännöllä. EU:n ympäristölainsäädännön hyväksyvät EU:n ympäristöneuvosto ja Euroopan parlamentti komission ehdotusten pohjalta.

Ympäristöministeriö vastaa yhdessä muiden ministeriöiden kanssa EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta Suomessa. Komissio valvoo EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamista jäsenmaissa valvontamenettelyn avulla.

EU:n ympäristöministeri­neuvosto

Euroopan unionissa jäsenvaltioiden muodostama neuvosto eli ministerineuvosto on Euroopan parlamentin ohella toinen keskeisistä unionin lainsäädäntöelimistä. Ympäristöasioista vastaavat ministerit kokoontuvat ympäristöministerineuvostossa neljä kertaa vuodessa.

Ympäristöministerineuvoston lisäksi ympäristöministerit kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa epäviralliseen ministerikokoukseen.

Neuvoston työtä valmistelee pysyvien edustajien komitea (Coreper), joka koostuu jäsenvaltioiden EU-edustustojen suurlähettiläistä.

Neuvoston alaisena työskentelee ympäristötyöryhmä, jossa jäsenvaltioita edustavat EU-edustustoissa työskentelevät ja/tai jäsenvaltioista lähetetyt virkamiehet. Kansainvälisiä ympäristöasioita käsitellään ympäristöryhmän erillisessä kokoonpanossa. Näissä työryhmissä asiat valmistellaan neuvoston päätettäväksi.

EU-asioiden yhteensovittamis­järjestelmä

Suomen EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että Suomella on yhteen sovitettu ja Suomen yleisiä EU-poliittisia linjauksia vastaava kanta kaikkiin EU:ssa vireillä oleviin asioihin niiden eri käsittelyvaiheissa. EU-asioiden yhteensovittamisesta sekä yhteensovittamisjärjestelmästä vastaa valtioneuvoston EU-sihteeristö (VNEUS).
Yhteensovittamisjärjestelmään kuuluvat

  • toimivaltaiset ministeriöt,
  • EU-valmistelujaostot,
  • EU-asioiden komitea ja
  • EU-ministerivaliokunta.

EU-valmistelu­jaostot

EU-asioiden komitea on asettanut yhteensä 36 sektorikohtaista valmistelujaostoa. Jaostojärjestelmä on EU-asioiden virkamiesvalmistelun perusrakenne. EU-jaostoissa puheenjohtaja ja sihteeri ovat yleensä toimivaltaisesta ministeriöstä.

Jaostot voivat kokoontua suppeassa tai laajassa kokoonpanossa. Suppeaan kokoonpanoon kuuluu toimivaltaisten ministeriöiden virkamiesten lisäksi muiden ministeriöiden ja virastojen edustajia. Laajaan kokoonpanoon kuuluu myös etujärjestöjen ja sidosryhmien edustajia. Kussakin jaostossa on myös edustaja valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osastolta ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta. Jaostot kokoontuvat vaihtelevasti tarpeen mukaan.

Ympäristöministeriöllä on vastuullaan ympäristöjaoston (EU23) toiminta. Jaoston suppeaan kokoonpanoon kuuluu eri ministeriöiden virkahenkilöiden lisäksi edustajat Traficomista ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta. Jaoston laajaan kokoonpanoon kuuluu edellä mainittujen lisäksi sidosryhmien ja etujärjestöjen edustajia.

Ympäristöjaoston yhteystiedot:
Puheenjohtaja, kansainvälisten asian neuvos Liisi Klobut, [email protected]
Sihteeri, erityisasiantuntija Ruusu Tuusa-Musul, [email protected]

EU:n rakentamista koskeva lain­säädäntö

Ympäristöministeriölle kuuluvat myös rakentamiseen liittyvät asiat, kuten rakennustuotteiden tuotehyväksyntäasiat, rakennusten ympäristövaikutukset sekä rakennusten ja rakennustuotteiden energiatehokkuus.

Rakentamiseen liittyvä EU-lainsäädäntö valmistellaan lähinnä kilpailukyky- tai energiaministereiden neuvostoissa.

Muu eurooppalainen yhteistyö

CEMAT (European Conference of Ministers Responsible for Regional and Spatial Planning) on Euroopan neuvoston 47 jäsenmaan aluesuunnitteluministerien yhteistyöfoorumi. Se edistää aluesuunnitteluyhteistyötä EU:n ja muun Euroopan välillä. Suomen kannalta tärkeää on Venäjän aktiivisuus CEMAT-yhteistyössä. Jäsenmaiden edustajat kokoontuvat virkamieskomiteassa.  Strasbourgissa sijaitseva sihteeristö hoitaa aluesuunnitteluyhteistyön lisäksi Euroopan maisemasopimukseen liittyviä asioita.

Yhteistyötä tehdään lisäksi muun muassa Itämeren alueella VASAB-komiteassa (Committee on Spatial Planning and Development of the Baltic Sea Region) merialueiden suunnitteluun liittyvissä asioissa. Komitea valmistelee ministerikokouksia ja toteuttaa niiden päätöksiä.

Lisätietoja

Liisi Klobut, kansainvälisten asiain neuvos 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Kansainväliset ja EU-asiat Ympäristöneuvosto  Puhelin:0295250131   Sähköpostiosoite: