Luonnon virkistys­käyttö

Luonnon virkistyskäytöllä tarkoitetaan vapaa-aikana virkistäytymistarkoituksessa tapahtuvaa liikkumista ja oleskelua luonnossa. Esimerkiksi kävely, pyöräily, hiihtäminen, marjastaminen, uiminen ja retkeily ovat yleisiä luonnon virkistyskäytön tapoja. Lähes kaikki suomalaiset, noin 96 prosenttia aikuisväestöstä, ulkoilevat luonnossa. Perinteiset jokamiehenoikeudet ja maamme runsaat metsät ja vesistöt antavat erinomaiset puitteet luonnossa liikkumiseen ja virkistäytymiseen.

Useimmiten Suomessa luonnosta nautitaan kodin läheisillä luontoalueilla, ulkoilualueilla tai talousmetsissä. Luontoon pääsy on merkittävää myös kaupungeissa - luonnossa oleskelu ja liikkuminen vähentävät tutkitusti stressiä ja parantavat mielialaa. Hyvät luontoympäristöt kannustavat liikkeelle ja tarjoavat mahdollisuuksia niin rauhoittumiseen kuin sosiaaliseen kanssakäymiseen.

• Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi LVVI-tutkimus (Luonnonvarakeskus 12.5.2022)

Kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia 2030

Strategian visiona on: Luonnon virkistyskäytön edistämiseen on panostettu kansallisena menestystekijänä. Lähiluonto on noussut arvoonsa päätöksenteossa. Yhä useampi on löytänyt itselleen sopivan tavan liikkua ja olla luonnossa. Väestön terveys ja hyvinvointi ovat parantuneet. 

Strategia on laadittu ministeriöiden, julkishallinnon, tutkimuslaitosten ja järjestöjen asiantuntijoiden tuella. Strategian valmistelua pohjustaneeseen kansalaiskyselyyn osallistui 8074 vastaajaa. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansallisesta strategiasta 19.5.2022.

Luonnon virkistyskäytön strategia 2030 (Valtioneuvoston julkaisuja 2022: 13)
Nationella strategin för friluftsliv 2030 (Statsrådet publikationer 2022: 39)
•  Tutustu strategian pääkohtiin: PDF-tiivistelmä

Strategian toimeenpano ja seuranta

Ympäristöministeriö on asettanut koordinaatioryhmän edistämään luonnon virkistyskäytön strategian toimeenpanoa ja seurantaa. Toimeenpanosuunnitelmaa valmistellaan ja se valmistuu vuoden 2023 aikana. Osana tätä työtä valitaan indikaattoreita ja mittareita, joiden avulla seurataan virkistyskäytön kehittymistä Suomessa. Esimerkiksi lasten ja nuorten ulkoilun kehittyminen on tulevaisuuden kannalta tärkeää. 

Myös kansallista verkostoitumista kehitetään vuoden 2023 aikana. Luonnon virkistyskäyttöä toteuttaa ja kehittää lukuisat tahot Suomessa. Yhteispeli on tarpeen niin luonnossa liikkuessa kuin toimintaa suunniteltaessa. Kuinka helpotamme yhteisvoimin jokaisen pääsyä luontoon ja näin myös hyvinvointia?      

Vuoteen 2030 ulottuvan strategiatyön etenemistä arvioidaan tarkemmin vuonna 2025. Luonnossa liikkuminen on suomalainen vahvuus ja osa identiteettiämme. Onnistuessamme avaamme yhdessä polkuja hyvinvointiin, kestävyyteen ja luontoyhteyteen.  

Lisätietoja

Matti Nieminen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonvarat ja ympäristövaikutukset 0295250001  


Miliza Malmelin, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonvarat ja ympäristövaikutukset 0295250176