Alueidenkäytön kehityskuva

Ympäristömme muuttuu ennennäkemättömän nopeasti muun muassa ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen, väestön ikääntymisen ja digitalisaation seurauksena. Alueiden erityispiirteet ja tarpeet ovat yhä moninaisempia. Jotta voimme rakentaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää Suomea, tarvitsemme ajantasaista tietoa suunnitelmien ja päätösten pohjaksi.

Mikä on alueidenkäytön kehityskuva?

Alueidenkäytön kehityskuva on työkalu, joka tuottaa tietoa Suomen alue- ja yhdyskuntarakenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Alueidenkäytön kehityskuva:

 • tarjoaa ajantasaista tietoa alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksestä suunnittelun ja päätöksenteon tueksi,
 • on valmiina tulkitsemaan nousevia ilmiöitä, ennakoiden tulevaa kehitystä ja tarpeita,
 • auttaa yhteiskunnan eri toimijoita kehittämään toimintaansa kestävämmäksi.

Kehityskuvassa on kolme osaa.

 • Jatkuvasti ylläpidettävässä tilannekuvassa tarkastellaan alue-ja yhdyskuntarakenteen keskeisimpiä muutoksia sekä tekijöitä niiden taustalla.
 • Tilannekuvan pohjalta laadittavassa tulevaisuuskuvassa hahmotellaan mahdollisia tulevia kehityskulkuja, joihin alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisessä on varauduttava. Tavoitteena on tunnistaa myös kehityskulkuja, jotka ovat epätodennäköisiä, mutta toteutuessaan vaikuttaisivat merkittävästi alue-ja yhdyskuntarakenteen kehitykseen.
 • Hallituskauden viimeisenä vuotena laadittavassa kehittämiskuvassa määritellään alue-ja yhdyskuntarakenteen tavoitetila ja sen saavuttamiseksi tarvittavat toimet.

Kehityskuvan valmistelu alkoi keväällä 2021, ja siitä vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä muiden ministeriöiden, virastojen, maakuntien liittojen ja kuntien kanssa.

Mitä tietoa kehityskuva sisältää?

Kehityskuvassa tarkastelemme erityisesti alue- ja yhdyskuntarakennetta, eli esimerkiksi asumisen, elinkeinojen, palvelujen, liikenteen ja teknisen huollon sijoittumista. Valtakunnallisen ja maakunnallisen aluerakenteen lisäksi tarkastelemme kaupunki- ja maaseutujen yhdyskuntarakennetta.

Jotta voimme nähdä tulevaisuuteen, on tunnettava nykytila ja siihen johtanut kehitys kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti. Hyödynnämme valtioneuvoston ja virastojen seuranta- ja ennakointityötä sekä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten osaamista.

Työ on jatkoa aiemmalle kehityskuvatyölle, joista viimeisin on vuonna 2015 valmistunut Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi, Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050. Erona aiempaan on, että nyt käynnistetty kehityskuvatyö on luonteeltaan jatkuvaa ja siinä tarkastellaan aluerakenteen lisäksi myös yhdyskuntarakenteen kehitystä.

Mihin kehityskuvaa hyödynnetään?

Tuloksia voidaan hyödyntää monilla eri yhteiskunnan sektoreilla sekä hallinnon tasoilla kunnista valtion toimintaan. Esimerkiksi alueidenkäytön suunnittelussa, kaupunki-ja maaseutupolitiikassa, ilmasto-ja energiapolitiikassa sekä liikennejärjestelmän, palveluverkon, asumisen ja valtiontalouden suunnittelussa sekä valtion ja kuntien sopimusmenettelyissä. Alueidenkäytön kehityskuvaa voidaan hyödyntää myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisessa hallituskausittain.

Kehityskuva tehdään yhdessä - tule mukaan!

Kutsumme kaikki alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitykseen keskeisesti vaikuttavat toimijat ja päätöksentekijät luomaan yhdessä käsitystä siitä, mitä Suomen alue- ja yhdyskuntarakenteessa on tapahtunut, ja mitä mahdollisesti tulee tapahtumaan. Yhteistyöllä etsimme mahdollisimman hyväksyttäviä ja vaikuttavia keinoja, joilla yhdyskuntiemme kestävyyttä parannetaan.

Työn edetessä järjestämme tilaisuuksia ja työpajoja sekä kysymme näkemyksiä eri tahoilta.

Ympäristöministeriö on laatinut ehdotuksen alueidenkäytön kehityskuvatyön käynnistämisestä, ja pyytää nyt siihen sidosryhmiltä kommentteja. Arvokasta tietoa ovat muun muassa näkemykset työn suunnitellusta sisällöstä, tekotavasta sekä sidosryhmien osallistumismahdollisuuksista. Kaikille avoimeen verkkokyselyyn voi vastata 23.8.2021 saakka.

Otathan yhteyttä, jos haluat mukaan. Yhteystietomme löytyvät sivun lopusta.

Aikataulu

Jatkuvasti ylläpidettävän tilanne- ja tulevaisuuskuvan lisäksi hallituskauden viimeisenä vuotena julkaistaan kehittämiskuva, johon kootaan kehitysehdotukset seuraavaa hallitusohjelmaa varten.

Vuosina 2021–2022 toteutetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hanke Alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdolliset tulevaisuudet, PERUS-SKENE, joka luo perustan alueidenkäytön kehityskuvatyölle.

Vuonna 2021

 • Laaditaan ehdotus kehityskuvatyön käynnistämiseksi ja viimeistellään se sidosryhmiltä saadun palautteen pohjalta.
 • VN TEAS -hanke Alue-ja yhdyskuntarakenteen mahdolliset tulevaisuudet, PERUS-SKENE, käynnistyy.
 • Yhteiskehittäminen alkaa.

Vuonna 2022

 • VN TEAS -hanke Alue-ja yhdyskuntarakenteen mahdolliset tulevaisuudet, PERUS-SKENE, valmistuu.
 • Laaditaan ensimmäinen tilannekuva, tulevaisuuskuva ja kehittämiskuva.

Vuonna 2023

 • Tilanne-, tulevaisuus- ja kehittämiskuvan jatkuva ylläpito ja päivittäminen käynnistyy

Selvityksiä

Lisätietoja

Juha Nurmi, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueet ja yhdyskunnat 0295250181  


Mika Ristimäki, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueet ja yhdyskunnat 0295250188  


Timo Turunen, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueet ja yhdyskunnat 0295250303  


Petteri Katajisto, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueet ja yhdyskunnat 0295250120  


Mikko Friipyöli, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250375