Alueiden­käytön kehityskuva

Ympäristömme muuttuu ennennäkemättömän nopeasti muun muassa ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen, väestön ikääntymisen ja digitalisaation seurauksena. Alueiden erityispiirteet ja tarpeet ovat yhä moninaisempia. Jotta voimme rakentaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää Suomea, tarvitsemme ajantasaista tietoa suunnitelmien ja päätösten pohjaksi.

Ensimmäinen alueidenkäytön kehityskuva on valmistunut

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus julkaisivat alueidenkäytön kehityskuvan 15.1.2024. Se tarjoaa tietoa alue- ja yhdyskuntarakenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kehityskuva perustuu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoittamaan Alue-ja yhdyskuntarakenteen mahdolliset tulevaisuudet -hankkeeseen (PERUS-SKENE), muuhun tutkimustoimintaan ja laajaan sidosryhmäyhteistyöhön.

Kehityskuva sisältää alue- ja yhdyskuntarakenteen tilanne- ja tulevaisuuskuvan sekä kehittämiskuvan, johon on koottu alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen tarpeet.

Mikä on alueidenkäytön kehityskuva?

Alueidenkäytön kehityskuva on jatkuvasti ylläpidettävä työkalu, joka tuottaa tietoa Suomen alue- ja yhdyskuntarakenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Alueidenkäytön kehityskuva:

  • tarjoaa ajantasaista tietoa alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksestä suunnittelun ja päätöksenteon tueksi,
  • on valmiina tulkitsemaan nousevia ilmiöitä, ennakoiden tulevaa kehitystä ja tarpeita,
  • auttaa yhteiskunnan eri toimijoita kehittämään toimintaansa kestävämmäksi.

Kehityskuvassa on kolme osaa.

  • Jatkuvasti ylläpidettävässä tilannekuvassa tarkastellaan alue-ja yhdyskuntarakenteen keskeisimpiä muutoksia sekä tekijöitä niiden taustalla.
  • Tulevaisuuskuvassa hahmotellaan mahdollisia tulevia kehityskulkuja, joihin alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisessä on varauduttava. Tavoitteena on tunnistaa myös kehityskulkuja, jotka ovat epätodennäköisiä, mutta toteutuessaan vaikuttaisivat merkittävästi alue-ja yhdyskuntarakenteen kehitykseen.
  • Hallituskauden viimeisenä vuotena laadittavassa kehittämiskuvassa määritellään alue-ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen tarpeet, tavoitteet ja niitä tukevat toimet. 

    Kehityskuvan valmistelusta vastaa ympäristöministeriö yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Kehityskuvaa valmistellaan yhteistyössä muiden ministeriöiden, virastojen, maakuntien liittojen ja kuntien kanssa.

Mitä tietoa kehityskuva sisältää?

Kehityskuvassa tarkastelemme erityisesti alue- ja yhdyskuntarakennetta, eli esimerkiksi asumisen, elinkeinojen, palvelujen, liikenteen ja teknisen huollon sijoittumista. Valtakunnallisen ja maakunnallisen aluerakenteen lisäksi tarkastelemme kaupunki- ja maaseutujen yhdyskuntarakennetta.

Jotta voimme nähdä tulevaisuuteen, on tunnettava nykytila ja siihen johtanut kehitys kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti. Hyödynnämme valtioneuvoston ja virastojen seuranta- ja ennakointityötä sekä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten osaamista.

Työ on jatkoa aiemmalle kehityskuvatyölle, joista viimeisin on vuonna 2015 valmistunut Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi, Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050. Erona aiempaan on, että nyt käynnistetty kehityskuvatyö on luonteeltaan jatkuvaa ja siinä tarkastellaan aluerakenteen lisäksi myös yhdyskuntarakenteen kehitystä.

Mihin kehityskuvaa hyödynnetään?

Tuloksia voidaan hyödyntää monilla eri yhteiskunnan sektoreilla sekä hallinnon tasoilla kunnista valtion toimintaan. Esimerkiksi alueidenkäytön suunnittelussa, kaupunki-ja maaseutupolitiikassa, ilmasto-ja energiapolitiikassa sekä liikennejärjestelmän, palveluverkon, asumisen ja valtiontalouden suunnittelussa sekä valtion ja kuntien sopimusmenettelyissä. Alueidenkäytön kehityskuvaa  hyödynnetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ajantasaisuuden arvioinnissa. 

Selvityksiä

Lisätietoja

Juha Nurmi, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueidenkäyttö Puhelin:0295250181   Sähköpostiosoite:


Mika Ristimäki, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Elinympäristöt Puhelin:0295250188   Sähköpostiosoite:


Timo Turunen, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueidenkäyttö Puhelin:0295250303   Sähköpostiosoite:


Petteri Katajisto, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueidenkäyttö Puhelin:0295250120   Sähköpostiosoite:


Mikko Friipyöli, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250375   Sähköpostiosoite: