EU:n maaperästrategia ja maaperän terveyden sääntely

EU:n komissio julkaisi vuosi sitten EU:n maaperästrategian, jonka tavoitteena on terveet maaperät vuoteen 2050 mennessä. Komission mukaan 60–70 prosenttia EU:n maaperistä eivät ole terveitä, ja siksi maaperän suojelun tasoa halutaan nostaa.

EU:n maaperästrategialla pyritään varmistamaan, että vuoteen 2050 mennessä:

  • kaikki EU:n maaperäekosysteemit ovat terveitä ja vastustuskykyisempiä ja voivat siten tarjota elintärkeitä palvelujaan myös jatkossa.
  • uutta maata ei enää oteta käyttöön ja maaperän pilaantuminen on laskenut tasolle, jolla se ei enää aiheuta haittaa ihmisten terveydelle tai ekosysteemeille.
  • maaperän suojelusta ja kestävästä hoidosta ja huonontuneen maaperän ennallistamisesta on tullut yleisiä toimintatapoja.

Osana strategian toimeenpanoa komissio valmistelee maaperän terveyttä koskevaa säädösehdotusta. Ehdotus kuuluu vihreän kehityksen (Green Deal) ohjelmaan ja se julkaistaan kesä-heinäkuussa.

Ehdotus tulee todennäköisesti sisältämään: 

  • erilaisia määritelmiä ja indikaattoreita maaperän terveydelle
  • edellytyksiä maaperän kestävälle käytölle
  • pilaantuneiden maiden tunnistamista, rekisteröintiä ja puhdistusta
  • maaperän terveyden seurantaa.

Ehdotuksesta neuvotellaan yhteispäätösmenettelyssä. Suomi vaikuttaa tulevaan lainsäädäntöehdotukseen EU-ministerivaliokunnassa päätetyn kannan mukaisesti.

Suomen maaperän tilaa selvitetään kevään 2023 aikana

Suomen maaperän tilaa ja sen seurantaa selvitetään ympäristöministeriön käynnistämässä hankkeessa. Tuloksia hyödynnetään EU:n ja jäsenmaiden välisissä neuvotteluissa, joissa keskustellaan tulevasta maaperän terveyttä koskevasta säädösehdotuksesta. 

Selvitys kokoaa yhteen jo olemassa olevaa tietoa maaperän seurannoista, kartoituksista ja raportoinneista sekä tekee näiden pohjalta arvion maaperän tilasta Suomessa. Selvityksen toteuttavat Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus ja Geologian tutkimuskeskus.
Selvityksen tulokset auttavat tunnistamaan maaperää koskevan tiedon ja seurannan puutteita ja kehitystarpeita. Selvitys valmistuu kesäkuussa.

Selvityksessä arvioidaan, miltä osin EU:n maaperästrategia ja maaperän terveyttä koskevan direktiivin valmistelussa esille nousseet asiat ovat olennaisia juuri Suomen kannalta.

Lue lisää

Näkökulma: Nyt on aika toimia maaperän hyväksi!

Maaperänsuojelulainsäädäntö

Lisätietoja

Hanna Mattila, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250426