Luonto ja vedet

Monimuotoinen luonto ja elinvoimaiset vesistöt ovat ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin perusta sekä edellytys kaikelle yhteiskunnan toiminnalle.

Ympäristöministeriön tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja saattaa lajien ja luontotyyppien suojelu suotuisalle tasolle. Haluamme turvata ekosysteemien toimintaedellytykset ja pitää huolta jokien, järvien, pohjavesien sekä Itämeren tilasta.

 • EU:n biodiversiteetti­strategia »

  EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä.

 • Helmi-ohjelma »

  Helmi-elinympäristöohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä.

 • Vesiensuojelun tehostamis­ohjelma »

  Vesiensuojelun tehostamisohjelmalla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnepäästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä, vähennetään haitallisten aineiden pääsyä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta.

 • Kunming-Montrealin maailman­laajuinen biodiversiteetti­kehys »

  YK:n luontokokouksen osapuolet sopivat vuonna 2022 maailmanlaajuisen 30 prosentin suojelutavoitteesta, joka koskee maa-, sisävesi-, rannikko- ja merialueita.

 • Maaperän suojelu »

  EU:n komissio julkaisi vuosi sitten EU:n maaperästrategian, jonka tavoitteena on terveet maaperät vuoteen 2050 mennessä.

 • Mitä on vihreä siirtymä? »

  Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.