Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Ympäristöministeriön strategia 2030 ’’Parempi ympäristö tuleville sukupolville” määrittelee tavoitteet ministeriön toiminnalle: meillä on hyvä ympäristö ja monimuotoinen luonto, Suomesta tulee hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta ja kaupunkikehitys on kestävää. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vahvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa (T&K), jota ohjaamaan ympäristöministeriö on laatinut vuonna 2020 T&K-strategian. T&K-strategia tukee ministeriön tavoitteita hyödyntämällä tutkimus- ja kehittämistietoa järjestelmällisesti ja ennakoivasti lainvalmistelun ja päätöksenteon tukena sekä vaikuttamalla aktiivisesti tutkimuksen ja tiedepolitiikan verkostoissa. Ministeriön T&K-strategian laadinnassa on hyödynnetty useita tuoreita arviointeja ja tutkimuksia, joissa kaikissa korostuu suositus edistää tutkimuksen hyödyntämisprosesseja.

Tutkimustarpeiden ennakointi ja strategia tuovat tutkimus- ja kehittämistoimintaan pitkäjänteisyyttä ja lisäävät sen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Ministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminta on laaja kokonaisuus, joka kattaa muun muassa vaikuttamisen muihin T&K-kentän toimijoihin ja ministeriön oman tiedonhankinnan. Kokonaisuuteen kuuluu myös kokeiluhankkeisiin liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä tutkimuksen hyödyntämisen ja siihen liittyvän osaamisen kehittäminen ministeriössä.

Tieto täydessä käytössä

Ministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tuotetaan hallintoa palvelevaa tietoa ennakointia, arviointia, päätöksentekoa, kansallisen sekä kansainvälisen ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa varten. Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla vahvistetaan T&K-yhteistyötä muiden hallinnonalojen, elinkeinoelämän ja muiden rahoittajien kanssa. Toiminta myös luo ja vahvistaa ministeriön tiedolla johtamista, asiantuntijuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisältyy muun muassa selvityksiä, arviointeja, synteesejä sekä tulosten hyödyntämistä edistävää viestintää, kuten verkkoportaaleja ja seminaareja. Ministeriö on vuonna 2020 linjannut, että se kehittää myös uusia muotoja valmistelun tietotuen järjestämiseen.

Ministeriössä osastojen tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee ydinprosesseja, kuten lainsäädäntöä ja ohjausta. Etusijalla ovat projektit, joiden vaikutus kohdistuu kansallisen ja EU-lainsäädännön ja sitovien kansainvälisten sopimusten valmisteluun ja pakollisiin toimeenpanovelvoitteisiin. Keskeisiä osastorajat ylittäviä aiheita ovat ympäristölainsäädännön välisten suhteiden selvittäminen, prosessien sujuvoittaminen, vaikutusten arvioinnin ja ympäristön tilan seurannan kehittäminen sekä tutkimuksen hyödyntämisprosessien ja yhteisen ennakoinnin kehittäminen.

Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteet

1. Ympäristöministeriö hyödyntää T&K-tietoa systemaattisesti ja ennakoivasti ja kehittää tarpeisiinsa vastaavia toimintatapoja, jotta varmistetaan riittävä lainvalmistelun ja päätöksenteon tietopohja.

 • Ministeriö rakentaa tiiviit linkit tutkimustoiminnan ja ennakointityön välille oleellisten
  tutkimustarpeiden tunnistamiseksi ja ennakoimiseksi.
 • Ministeriö painottaa entistä enemmän ennakointia ja tutkimustiedon hyödyntämistä
  strategisen päätöksenteon ja ohjauksen tukena.
 • Tutkimuslaitoksista Suomen ympäristökeskus SYKE on ympäristöministeriön tärkein
  yksittäinen T&K-kumppani, jolta ministeriö saa tarpeisiinsa vastaavaa tietoa, asiantuntijatukea ja -palvelua. Ministeriö tukee SYKEn roolia ympäristö- ja kestävyystutkimuksen kärkitekijänä Suomessa ja kansainvälisesti ja varmistaa tällä tavoin korkeatasoisen tietotuen ja asiantuntijatuen työlleen.
 • Ministeriö luo rakenteet ja viestintäkanavat ministeriön sisälle, jotta tutkimustoimintaan
  liittyvä osaaminen paranee, tieto kulkee, tutkimustoiminnan merkitys kirkastuu ja
  toimintatavat vakiintuvat.

2. Ympäristöministeriö vaikuttaa aktiivisesti T&K-verkostoissa parantaakseen ympäristötutkimuksen vaikuttavuutta

 • Ministeriö tukee kansallisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen kohdentumista ympäristön ja ministeriön kannalta tärkeisiin aiheisiin.
 • Ministeriö edistää tietovarantojen ja olemassa olevan tutkimuksen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä.
 • Ministeriö osallistuu osaltaan vuorovaikutteisten tutkijayhteistyön menettelyiden kehittämiseen tiedeneuvonanto- ja tutkimushankkeiden kanssa.

Tiedesparrauksesta myönteisiä kokemuksia luonnonsuojelulain uudistuksessa

Ympäristöministeriö ja tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi käynnistivät yhteistyössä kokeilun uudenlaisesta tiedeneuvonnan toimintamallista, tiedesparrauksesta. Kahdeksan eri alojen tutkijaa kutsuttiin mukaan pohtimaan erityisesti lakiehdotuksen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon, yhteiskuntaan sekä talouteen. Pohjamateriaalina käytettiin lakiuudistuksen alustavia muutosehdotuksia.

Valmistelijoiden ja tutkijoiden kokemukset sparrauksesta olivat myönteisiä. Uudenlainen yhteistyö tutkijoiden kanssa vahvisti lainvalmistelijoiden ymmärrystä siitä, kuinka hyvin suunnitellut toimenpiteet vastaavat lain tavoitteisiin.

Tutkijayhteistyöllä vahvempaa tietopohjaa valmisteluun – Valmistelijan opas tutkijayhteistyöhön

Ympäristöministeriössä toteutettiin vuosina 2020–2021 yhdeksän vuorovaikutteisen tutkijayhteistyön pilottihanketta. Kokeilujen johtotähtinä olivat yhteistyön räätälöinti valmisteluhankkeen tarpeisiin, monitieteisyys ja kollektiivisuus sekä vuorovaikutteisuus.

Hankkeiden kokemukset on koottu oppaaseen, jossa myös ohjeistetaan askel askeleelta tutkijayhteistön toteuttamiseen. Opas on tarkoitettu erityisesti ministeriöiden käyttöön.

Lisätietoja

Tanja Suni, tutkimusjohtaja 
ympäristöministeriö, Kansliapäällikön esikunta ja johdon tuki 0295250013