Tutkimus- ja kehittämis­toiminta

Kansallinen ja kansainvälinen ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön kehittäminen ja toimeenpano. Ennakointi, arviointi, päätöksenteko. Kaikki nämä tarvitsevat vankkaa tutkimuspohjaa. Ministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tuotetaan valmistelua ja päätöksentekoa tukevaa tietoa.

Ministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee ydinprosesseja, kuten lainsäädäntöä ja ohjausta. Keskeisiä sisältöjä ovat ympäristölainsäädännön välisten suhteiden selvittäminen, prosessien sujuvoittaminen, vaikutusten arvioinnin ja ympäristön tilan seurannan kehittäminen. 

Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisältyy muun muassa selvityksiä, arviointeja, synteesejä sekä tulosten hyödyntämistä edistävää viestintää, kuten verkkoportaaleja ja seminaareja. Lisäksi kehitämme ja otamme käyttöön toimintatapoja, joilla tutkimustietoa voisi paremmin hyödyntää valmistelun ja päätösten pohjana. Vuorovaikutteisista tutkijayhteistyön menetelmistä ja tiedesparrauksesta kerrotaan lisää alla.

Teemme mieluusti yhteistyötä, ota yhteyttä

Tutkimus- ja kehittämistoiminta edellyttää tiivistä yhteistyötä tiedeyhteisön, eli yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Olemme mieluusti mukana, kun tutkimushankkeet, -ohjelmat tai –organisaatiot miettivät sidosryhmäyhteistyötä. 

Ympäristöministeriö tekee T&K-yhteistyötä myös muiden hallinnonalojen, tutkimusrahoittajien, elinkeinoelämän ja tiedeneuvonnan toimijoiden kanssa. Lisäksi ministeriö on aktiivinen toimija EU:n T&K-rahoituksen kentällä.

Tutkimusstrategian ytimessä tietotarpeiden ennakointi

Tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee osaltaan ympäristöministeriön strategiaa, jonka tavoitteen saavuttaminen edellyttää vahvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Ministeriölle laadittiin vuonna 2020 oma T&K-strategia.

Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteet 2025

1. Ympäristöministeriö hyödyntää T&K-tietoa systemaattisesti ja ennakoivasti ja kehittää tarpeisiinsa vastaavia toimintatapoja, jotta varmistetaan riittävä lainvalmistelun ja päätöksenteon tietopohja.

  • Ministeriö rakentaa tiiviit linkit tutkimustoiminnan ja ennakointityön välille oleellisten
  • tutkimustarpeiden tunnistamiseksi ja ennakoimiseksi.
  • Ministeriö painottaa entistä enemmän ennakointia ja tutkimustiedon hyödyntämistä strategisen päätöksenteon ja ohjauksen tukena.
  • Tutkimuslaitoksista Suomen ympäristökeskus SYKE on ympäristöministeriön tärkein yksittäinen T&K-kumppani, jolta ministeriö saa tarpeisiinsa vastaavaa tietoa, asiantuntijatukea ja -palvelua. Ministeriö tukee SYKEn roolia ympäristö- ja kestävyystutkimuksen kärkitekijänä Suomessa ja kansainvälisesti ja varmistaa tällä tavoin korkeatasoisen tietotuen ja asiantuntijatuen työlleen.
  • Ministeriö luo rakenteet ja viestintäkanavat ministeriön sisälle, jotta tutkimustoimintaan liittyvä osaaminen paranee, tieto kulkee, tutkimustoiminnan merkitys kirkastuu ja toimintatavat vakiintuvat.

2. Ympäristöministeriö vaikuttaa aktiivisesti T&K-verkostoissa parantaakseen ympäristötutkimuksen vaikuttavuutta.

  • Ministeriö tukee kansallisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen kohdentumista ympäristön ja ministeriön kannalta tärkeisiin aiheisiin.
  • Ministeriö edistää tietovarantojen ja olemassa olevan tutkimuksen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä.
  • Ministeriö osallistuu osaltaan vuorovaikutteisten tutkijayhteistyön menettelyiden kehittämiseen tiedeneuvonanto- ja tutkimushankkeiden kanssa.

Tiedesparrauksesta myönteisiä kokemuksia luonnonsuojelulain uudistuksessa

Ympäristöministeriö ja tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi toteuttivat yhteistyössä kokeilun uudenlaisesta tiedeneuvonnan toimintamallista, tiedesparrauksesta. Kymmenen eri alojen tutkijaa kutsuttiin mukaan pohtimaan uuden luonnonsuojelulain vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon, yhteiskuntaan sekä talouteen. Pohjamateriaalina käytettiin lakiuudistuksen alustavia muutosehdotuksia ja pykäläehdotuksia.

Valmistelijoiden ja tutkijoiden kokemukset sparrauksesta olivat myönteisiä. Uudenlainen yhteistyö tutkijoiden kanssa vahvisti lainvalmistelijoiden ymmärrystä siitä, kuinka hyvin suunnitellut toimenpiteet vastaavat lain tavoitteisiin sekä täsmensivät ymmärrystä lain vaikutuksista

Tutkijayhteistyöllä vahvempaa tietopohjaa valmisteluun – Valmistelijan opas tutkijayhteistyöhön

Ympäristöministeriössä toteutettiin vuosina 2020–2021 yhdeksän vuorovaikutteisen tutkijayhteistyön pilottihanketta. Kokeilujen johtotähtinä olivat yhteistyön räätälöinti valmisteluhankkeen tarpeisiin, monitieteisyys ja kollektiivisuus sekä vuorovaikutteisuus.

Hankkeiden kokemukset on koottu oppaaseen, jossa myös ohjeistetaan askel askeleelta tutkijayhteistyön toteuttamiseen. Opas on tarkoitettu erityisesti ministeriöiden käyttöön.

Lisätietoja

Laura Höijer, tutkimusjohtaja 
ympäristöministeriö, Kansliapäällikkö, Kansliapäällikön esikunta Puhelin:0295250139   Sähköpostiosoite:


Kirsi-Marja Lonkila, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Talous ja rahoitus Puhelin:0295250356   Sähköpostiosoite: