Tutkimus- ja kehittämis­toiminta

Ympäristö­ministeriön T&K-toiminta on monimuotoista

Tutkittu tieto on ensiarvoisen tärkeää ympäristöministeriön ydintyölle – laadukkaalle säädösvalmistelulle, ohjaukselle ja strategiselle suunnittelulle.

Ministeriön T&K-toiminnalla hankitaan ja hyödynnetään ministeriön tehtäviä ja laajemmin yhteiskuntaa ja ympäristöä palvelevaa tietoa. Lisäksi tehdään aktiivista yhteistyötä T&K-kentän keskeisten tahojen kanssa, vaikutetaan T&K-rahoituksen suuntautumiseen sekä edistetään tutkimusinfrastruktuurien ja kansallisten tiedepaneelien toimintaa. T&K-toimintaa myös ohjataan omalla hallinnonalalla.

Kansainvälistä ja EU-tason T&K-yhteistyötä toteutetaan muun muassa Euroopan ympäristöviraston sekä kansainvälisten järjestöjen ja tiedepaneelien kautta. YM myös aktiivisesti vaikuttaa EU:n T&K-rahoituksen linjauksiin ministeriölle keskeisissä teemoissa. Ministeriö lisäksi edesauttaa EU-rahoituksen kotiuttamista ja suurten osaamiskeskittymien syntymistä EU-kumppanuuksien ja LIFE-rahoitusvälineen kautta.

Ministeriön T&K-toiminnassa painottuvat viisi teemaa: ilmasto, kiertotalous, meren- ja vesienhoito, luonnon monimuotoisuus sekä rakennettu ympäristö, alueiden käyttö ja asuminen.

Tavoitteena tutkittuun tietoon pohjautuva toiminta

Ympäristöministeriön T&K-strategian avulla kehitetään T&K-toimintaa pitkäjänteisesti sekä lisätään sen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Ministeriön T&K-toiminnan tavoitteena on, että ministeriön toiminta pohjautuu tutkittuun tietoon. T&K-strategian tarkemmat tavoitteet ovat:

  • hankkia, hyödyntää ja välittää tietoa systemaattisesti ja ennakoivasti sekä kehittää toimintatapoja, jotta varmistetaan riittävän laaja-alainen ja luotettava säädösvalmistelun, päätöksenteon sekä strategisen suunnittelun tietopohja.
  • vaikuttaa aktiivisesti T&K-verkostoissa, jotta kansallista ja kansainvälistä tutkimusrahoitusta kohdentuu ministeriön tehtävän kannalta tärkeisiin aiheisiin.

T&K-strategiaa toimeenpannaan säännöllisesti seurattavan toimenpideohjelman avulla ja sen etenemisestä vastaavat ministeriön tutkimusjohtaja ja sisäinen tutkimustiimi. T&K-strategian tavoitteiden toteumista seurataan osana YM:n strategian ja tulossopimuksen seurantaa.

Ympäristöministeriö kehittää tapoja hyödyntää tutkimustietoa

Ministeriössä on tunnistettu, että kompleksisissa yhteen kietoutuneissa yhteiskunnallisissa ja ympäristöön liittyvissä haasteissa ja kestävyysongelmissa on perinteisten selvityshankkeiden rinnalla oltava monimuotoisia tapoja tuottaa yhteistä ymmärrystä sekä laaja-alaista tietopohjaa. YM on edelläkävijänä valtioneuvostossa kehittänyt ja ottanut käyttöön tällaisia menettelytapoja, kuten tiedesparrausta, jotka vahvistavat tutkijoiden ja valmistelijoiden vuorovaikutusta.

Tiedesparraus on tutkijoiden ja päättäjien välistä vuorovaikutuksellista tiedetukea, jonka avulla vahvistetaan politiikkavalmistelun tietopohjaa. Olemme kehittäneet tiedesparrausta yhdessä Suomalaisen Tiedeakatemian kanssa, ja myönteisiä kokemuksia siitä on esimerkiksi luonnonsuojelulain uudistuksessa vuosina 2021-2022 sekä ekologisesta kytkeytyvyydestä ja luonnon monimuotoisuudesta alueidenkäytön suunnittelussa vuonna 2024.

Ympäristöministeriössä on myös laajemmin kokeiltu vuorovaikutteisen tutkijayhteistyön eri tapoja ja seurattu näiden onnistumista ja vaikutuksia. Kokeilujen johtotähtinä olivat yhteistyön räätälöinti valmisteluhankkeen tarpeisiin, monitieteisyys ja kollektiivisuus sekä vuorovaikutteisuus. Hankkeiden kokemukset on koottu vuonna 2021 julkaistuun oppaaseen, jossa myös ohjeistetaan askel askeleelta tutkijayhteistyön toteuttamiseen. Opas on tarkoitettu erityisesti ministeriöiden käyttöön.

Teemme mieluusti yhteistyötä, ota yhteyttä

Tutkimus- ja kehittämistoiminta edellyttää tiivistä yhteistyötä. Olemme mieluusti mukana, kun tutkimushankkeet, -ohjelmat tai –organisaatiot miettivät sidosryhmäyhteistyötä.

Lisätietoja

Laura Höijer, tutkimusjohtaja 
ympäristöministeriö, Kansliapäällikkö, Kansliapäällikön esikunta Puhelin:0295250139   Sähköpostiosoite:


Kirsi-Marja Lonkila, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Talous ja rahoitus Puhelin:0295250356   Sähköpostiosoite: