Merialue­suunnittelu

Merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Suomen merialuesuunnitelman laatimisesta ja hyväksymisestä vastaavat rannikon maakuntaliitot. Suunnitelma laaditaan kolmessa osassa ja se kattaa Suomen koko merialueen. Suunnittelualueet ovat Suomenlahti, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa sekä Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Lisäksi Ahvenanmaa laati oman suunnitelmansa.

Ympäristöministeriön tehtävänä on merialuesuunnittelun yleinen kehittäminen ja ohjaus sekä kansainvälinen yhteistyö.

Merialuesuunnitelma on yleispiirteinen suunnitelma, jolla sovitetaan yhteen eri toimialojen meren käyttötarpeita, kuten energian tuotantoa, meriliikennettä, kalastusta ja vesiviljelyä, matkailua, virkistyskäyttöä sekä ympäristön ja luonnon säilyttämistä, suojelua ja parantamista. Myös kulttuuriperinnön, kaivannaisten, sinisen bioteknologian sekä meriteollisuuden tarpeita tarkastellaan. Lisäksi huomiota kiinnitetään maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen.

Merialuesuunnitelma laaditaan laajassa yhteistyössä maakuntaliittojen ja eri toimijoiden ja sidosryhmien kesken.

Merialuesuunnitelma 2030 hyväksyttiin15.12.2020. Laatimisprosessi alkoi tilannekuvan määrittelyllä ja jatkui sidosryhmien kanssa skenaarioiden, visioiden ja toimialakohtaisten tavoitteiden määrittelyllä. Suunnitteluaineistot ja skenaariot olivat kuultavana keväällä 2019 ja suunnitelmaluonnos 18.5.-17.6.2020.

Merialuesuunnittelu perustuu EU:n merialuesuunnitteludirektiiviin (2014/89/EU). Suomessa siitä säännellään maankäyttö- ja rakennuslaissa (482/2016).

Lue lisää

Lisätietoja

Tiina Tihlman, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Alueidenkäyttö Puhelin:0295250296   Sähköpostiosoite: