Ajankohtaista

Tiedotteet

Hallitus tukee EU:n päästöjä rajoittavia lainsäädäntöehdotuksia

25.5.2022 15.14
YM
Hallitus suhtautuu myönteisesti fluorattujen kasvihuonekaasujen ja otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöjen vähentämiseen. Hallitus toimitti 25. toukokuuta eduskunnalle kaksi U-kirjelmää, joissa se linjaa kantansa Euroopan komission asetusehdotuksista.

Nuorten ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli oikeudenmukaisesta osallistumisesta päätöksentekoon

24.5.2022 16.00
YM
Nuorten ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontui 24.5.2022.
Nuorten ilmastopolitikan pyöreä pöytä kokoontui 24. toukokuuta 2022 keskustelemaan ylisukupolvisesta oikeudenmukaisuudesta ja nuorten osallistumisesta ilmastoa koskeviin päätöksiin. Keskustelussa korostettiin, että nuoret on saatava vahvemmin mukaan päätöksentekoon.

Talousneuvosto
Partha Dasgupta puhuu kestävästä talouspolitiikasta Helsingissä

24.5.2022 13.46
VM VNK YM
Partha Dasguptan kuva, jonka vieressä on teksti
Pääministeri Sanna Marinin johtama talousneuvosto järjestää 1. kesäkuuta talouspoliittisen konferenssin, jonka teemana on ekologisesti kestävä talouspolitiikka 2020-luvulla. Tilaisuuden pääpuhujaksi saapuu professori Sir Partha Dasgupta, jonka nimeä kantava luonnon monimuotoisuuden taloudellista merkitystä korostava raportti on saavuttanut laajaa kansainvälistä huomiota.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakimuutoksista joilla vauhditetaan vihreän siirtymän investointeja

23.5.2022 15.50
YM
Ympäristöministeriö valmistelee Suomen vihreän siirtymän investointien vauhdittamista. Tänään lausunnoille lähtevällä hallituksen esityksellä halutaan mahdollistaa se, että tietyt vihreän siirtymän investoinnit saisivat vuoden 2025 loppuun asti väliaikaisen etusijan ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä aluehallintovirastoissa. Samalla säädettäisiin tiettyjen vihreän siirtymän kannalta keskeisten valitusasioiden käsittely kiireelliseksi hallintotuomioistuimissa vuosina 2023–2027. Tuomioistuimet käsittelisivät kiireellisenä myös valitukset, jotka koskevat energiatuotannon kannalta merkittävää asemakaavaa tai tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa.

Luonnossa virkistymisestä kansallinen menestystekijä – valtioneuvosto hyväksyi Suomen ensimmäisen virkistyskäyttöstrategian

19.5.2022 13.40
MMM YM
Luonnossa liikkuminen auttaa kansalaisia voimaan paremmin ja vahvistaa luontoyhteyttä. Ensimmäistä kertaa laaditun kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian tavoitteena on tuoda luonnossa olemisen hyötyjä suomalaisten tietoon ja kannustaa suomalaisia luontoon. Lisäksi strategialla selkeytetään luonnon virkistyskäytön edistämisen rooleja yhteiskunnassamme.

Selvitys: Rauhoitettujen lajien poikkeuslupien käsittelyä ei syytä hajauttaa, nykyiseen toimintaan kehitysehdotuksia

17.5.2022 15.51
YM
Ympäristöministeriö on teettänyt selvityksen kaikkien luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen lajien poikkeuslupien käsittelystä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa. Selvityksessä kartoitettiin ELY-keskusten resurssitilannetta sekä arvioitiin eri vaihtoehtoja resurssitilanteen parantamiselle poikkeuslupahakemusten käsittelyssä ja seurannassa. Selvityksen tulosten sekä tämänhetkisen resurssitilanteen perusteella ei ilmennyt syytä tehdä muutoksia nykytilaan, jossa poikkeuslupatehtäviä hoitaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Selvityksessä esitettiin nykyiseen toimintaan joitakin parannuksia, joita käsitellään ympäristöministeriön ja ELY-keskusten kesken.

Yritykset innovoimaan ja investoimaan kestävään biotalouteen

13.5.2022 12.37
MMM TEM YM
Biotalousstrategi kuvana
Suomen päivitetty biotalousstrategia, biotalousosaaminen ja sen yritysesimerkit olivat vahvasti esillä ”Innovatiivinen biotalous – tulevaisuuden strategiat ja ratkaisut” -seminaarissa, joka järjestettiin 13.5.2022 Espoon Dipolissa. Tilaisuutta seurasi paikan päällä ja verkon äärellä yli 200 kutsuvierasta. Euroopan komission terveiset tilaisuuteen toi sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt arvioinnin kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolain toimivuudesta

13.5.2022 12.23
YM
Niin sanotun kunnossapitolain toimivuusarviointi valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämän jälkeen päätetään jatkotoimista, kuten lain mahdollisesta uudistamisesta.

Hallitus antoi esityksen uudeksi luonnonsuojelulaiksi

12.5.2022 13.59
YM
Valtioneuvosto on tänään istunnossaan hyväksynyt esityksen uudeksi luonnonsuojelulaiksi annettavaksi eduskunnalle. Uuden lakiehdotuksen pohjana on nykyinen luonnonsuojelulaki, mutta sitä on ajantasaistettu ja lakiin esitetään uusia säännöksiä sekä kokonaan uusia lukuja. Uusia ovat esimerkiksi säännökset vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta, uhanalaisista luontotyypeistä, luontotiedon hallinnasta sekä kansallisesta luonnon monimuotoisuusstrategiasta ja toimintaohjelmasta. Myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen kirjataan lain tavoitteisiin.

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä sai katsauksen Suomen ja EU:n biodiversiteettistrategioista

11.5.2022 16.44
YM
Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli 11. toukokuuta 2022 luonnon monimuotoisuudesta. Suomessa laaditaan parhaillaan uutta kansallista luonnon monimuotoisuusstrategiaa ja sitoumuksia EU:n biodiversiteettistrategian toteuttamiseksi.