Kulttuuriympäristöt

Kulttuuriympäristö on kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta ilmentävä ympäristö.

Kulttuuriympäristöjä syntyy ja ne muotoutuvat ihmisen toiminnan seurauksena. Niihin voidaan lukea kuuluvaksi rakennettujen kulttuuriympäristöjen lisäksi esimerkiksi kiinteät muinaisjäännökset, muut eri-ikäiset arkeologiset kohteet, kulttuurimaisemat ja perinnebiotoopit.

Kulttuuriympäristöön liittyy myös ihmisen suhde ympäristöönsä ennen ja nyt, sille annetut merkitykset ja tulkinnat sekä sen erilaiset nimeämiset.

Kulttuuriympäristöä ovat siis

  • rakennukset, rakennetut alueet, pihat, puistot, liikenneväylät ja rakenteet
  • maisemat, joissa näkyy ihmisen toiminnan vaikutus
  • maisemassa, maaperässä tai veden alla säilyneet ihmisten tekemät muinaiset rakenteet ja muodostelmat

Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtakunnallisesta kulttuuriympäristöstrategiasta 20.3.2014. Strategia syntyi laajan yhteistyön tuloksena ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Strategian vision mukaan kulttuuriympäristö on hyvinvoinnin ja elinvoiman lähde.

Kulttuuriympäristötrategian tavoitteena on, että ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. Sillä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa.

Osana strategian seurantaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö tilasivat Owal Group Oy:ltä strategian toimivuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin. Arvioinnin mukaan strategian tavoitteenasettelu oli onnistunut. Vaikutukset ilmenevät erityisesti kulttuuriympäristön arvostuksen ja kansalaisten tietoisuuden kasvamisena. Arvioijan kehittämisehdotusten mukaan kulttuuriympäristötyötä tulee tehdä pitkäjänteisesti ja sidosryhmiä laajasti osallistaen.

Toimeenpanosuunnitelma

Ympäristöministeriön johtama työryhmä laati yhteistyössä alan toimijoiden kanssa strategiaa konkretisoivan toimeenpanosuunnitelman. Suunnitelma sisältää 54 toteuttamisehdotusta, joista suurin osa on julkishallinnon vastuulla. 

Kulttuuriympäristösitoumus

Ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemässä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa lupauduttiin toteuttamaan kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelmaa. 

Toimeenpanon eteneminen

Ympäristöministeriö on teettänyt strategian toimeenpanoon liittyen useita selvityksiä ja raportteja. Selvitykset ja raportit löytyvät Kulttuuriympäristöstrategian tuloksia -alasivulta.

Toimeenpanoa edisti opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettama koordinaatioryhmä 24.5.2016–31.12.2020. Koordinaatioryhmän asiakirjat ovat nähtävillä valtioneuvoston hankerekisterissä.

Lisätietoja

Tuija Mikkonen, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250184  


Hanna Hämäläinen, suunnittelija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen 0295250095  


Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269