Maan­käyttö- ja rakennus­laki

Maankäyttö- ja rakennuslaki koskee alueiden käyttöä ja rakentamista. Tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva, ja jossa eri väestöryhmien tarpeet on otettu huomioon.

Maankäyttö- ja rakennus­lain tavoitteena on

 • järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset hyvälle elinympäristölle
 • edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä
 • turvata kansalaisille osallistumismahdollisuus asioiden valmistelussa
 • turvata suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedottaminen.

Yleisiä tavoitteita täydentävät alueiden käytön suunnittelun tavoitteet (5 §) ja rakentamisen ohjauksen tavoitteet (12 §). 

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sisältävät säännöksiä muun muassa

 • kaavoituksesta
 • kuntien rakennusjärjestyksestä
 • ranta-alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta
 • tonttijaosta
 • yhdyskuntarakentamiseen liittyvästä lunastamisesta
 • rakentamiselle asetettavista yleisistä vaatimuksista
 • rakentamisen luvista ja muusta rakentamisen valvonnasta.

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuutta seurataan ja arvioidaan, jotta se vastaisi muuttuvan toimintaympäristön tarpeita.

Uusi rakentamis­laki voimaan 1.1.2025

Hallitus antoi rakentamislakiesityksen eduskunnalle 15.9.2022. Eduskunta hyväksyi rakentamislain 1.3.2023. Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Samalla maankäyttö- ja rakennuslaista kumotaan rakentamisen osuus, ja lain nimi muuttuu alueidenkäyttölaiksi.

Alueiden­käytön lain­säädännön uudistus

Alueidenkäytön lainsäädäntöä uudistetaan pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti. Tavoitteena on muun muassa edistää kaavoituksen sujuvuutta, hyvää elinympäristöä, kaupunkien ja kuntien kasvua, alueiden elinvoimaisuutta, yritysten kilpailukykyä sekä Suomen houkuttelevuutta investointikohteena.

Maankäyttö- ja rakennus­lain uudistuksen esivalmistelu­vaihe

Ympäristöministeriössä on vahvistettu uudistuksen tietopohjaa monin tavoin yhteistyössä sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Selvitysten ja hankkeiden lisäksi on järjestetty sidosryhmätilaisuuksia, kyselyjä ja työpajoja.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi on laadittu keskustelupaperi. Sen tavoitteena on tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun ideoita ja näkemyksiä suunnittelujärjestelmän ja rakentamisen ohjauksen kehittämisen tueksi. Keskustelupaperia on työstetty osallistavasti mm. useiden verkkoaivoriihien avulla.

Maan­käyttö- ja rakennus­lain arviointi

Ympäristöministeriö käynnisti syksyllä 2011 maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin. Arvioinnilla luotiin kuva kaavoitusta ja rakentamista ohjaavan lain toimivuudesta sekä kehittämistarpeista. Arviointi valmistui helmikuussa 2014.

Lain arviointi tehtiin yhteistyössä alan toimijoiden, järjestöjen ja kuntien kanssa. Myös kansalaisille varattiin mahdollisuus palautteen antamiseen. Arvioinnin tukena toimi 2012–2013 seurantaryhmä, jonka tehtävänä oli seurata ja edistää arvioinnin suorittamista sekä käsitellä eri tahoilla laadittavien selvitysten tuloksia ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä.

Tutkimukset ja selvitykset arvioinnin tukena

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arvioinnin yhteydessä tehtiin lukuisia tutkimuksia ja selvityksiä, joita hyödynnettiin arviointityössä. Näiden alla listattujen selvitysten lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty lukuisia olemassa olevia ja muiden sidosryhmien tekemiä selvityksiä.

Aiemmat arvioinnit

Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan 1.1.2000. Lain toiminnasta saatuja kokemuksia on arvioitu pian lain voimaantulon jälkeen vuosina 2001, 2002 sekä kattavammin 2005.

Kysymyksiä ja vastauksia maankäyttö- ja rakennuslaista