Rakennetun ympäristön digitalisaation toimeenpano kunnissa

Rakennetun ympäristön tiedonhallinta digitalisoidaan. Digimuutoksen tavoitteena on tehdä tiedonhallinta mahdollisimman sujuvaksi ja yhdenmukaistaa tiedon käsittelyä valtakunnallisesti. Kunnat ovat rakennetun ympäristön tiedon merkittäviä tuottajia ja käyttäjiä – ja sen vuoksi tärkeässä roolissa uuden yhteisen digitaalisen toimintamallin luomisessa. 

Digiuudistuksen tavoitteena on poistaa päällekkäistä tiedon tallentamista ja manuaalista käsittelyä. Kun päällekkäisyys poistuu, varmistuu tiedon ajantasaisuus ja luotettavuus. Kunta saa näin tarkempaa tietoa päätösten ja erilaisten suunnitelmien pohjaksi. Jatkossa tieto on yhteensopivaa ja kansainvälisten standardien mukaista. Tämä auttaa kuntia täyttämään muun muassa INSPIRE-direktiivin tuomia velvoitteita. INSPIREn tavoitteena on luoda eurooppalainen paikkatietoinfrastruktuuri, joka helpottaa paikkatietojen löydettävyyttä ja saatavuutta kaikkialla Euroopassa ja edistää niiden yhteentoimivuutta. Jatkossakin moni kunta ulkoistaa alueidenkäyttöön liittyviä töitä, ja yhtenäisyys helpottaa myös tietojärjestelmien ja ostopalvelujen hankkimista. Yhtenäiset tavat hallita ja luokitella tietoa parantavat myös digitaalista turvallisuutta.

Miten muutos etenee kunnissa?

Ryhti-hankkeen toteuttamien kansallisten selvitysten mukaan digitalisaatio on edennyt Suomen kuntien teknisellä toimialalla vakaasti, mutta eritahtisesti. Monilla kunnilla on kehittyneitä käytäntöjä ja järjestelmiä, joiden oppeja on tärkeää hyödyntää uuden, yhteisen toimintamallin ja valtakunnallisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän rakentamisessa.

Ryhti-hanketta ja uutta tietojärjestelmää tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien ja Kuntaliiton kanssa erilaisten kuntien tarpeita kuunnellen. Ympäristöministeriö avaa vuosittain avustushakuja kunnille ja maakuntien liitoille rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistamisen toimeenpanon tueksi.

Teknisten valmiuksien luominen – ohjelmistojen ja järjestelmien yhteiskehittäminen 2023-2025

Rakennetun ympäristön digitalisaatiota koskeva lainsäädäntö on päivitetty. Siirtymäaikojen päättymiseen mennessä kunnilla ja maakuntien liitoilla tulee olla tekninen valmius toimittaa valtakunnallisten tietomallien mukaista tietoa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Tämä edellyttää kuntien ja maakuntien liittojen käyttämiin järjestelmiin ja ohjelmistoihin muutoksia muun muassa tietokantoihin ja rajapintojen rakentamista. Näitä teknisiä valmiuksia kehitetään parhaillaan muun muassa Ryhti kumppanitestaus hankkeissa.

Parhaillaan kuntien käyttämiä järjestelmiä ja ohjelmistoja yhteiskehitetään niin, että työn tuotokset ovat valtakunnallisesti kaikkien Suomen kuntien ja maakuntien liittojen käytettävissä. Yhteiskehittämisessä luodaan myös Ryhti-järjestelmän käyttöönoton polkuja huomioiden kuntien moninaisuus. Osana Ryhti-järjestelmän käyttöönottoa kunnan kannattaa tarkastella organisaation kokonaistiedonhallintaa ja kartoittaa tarve ohjelmistojen ja järjestelmien hankintaan tai nykyisten versioiden päivittämiseen. Kunta voi hyödyntää Muutostuki -projektin aikana tehtyä kuntakohtaista toimenpideohjelmaa suunnitellessaan uudistuksen läpivientiä omassa kunnassaan.

Osaamisen päivittäminen 2024-2029

Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistuksessa on kyse teknisten kyvykkyyksien lisäksi muidenkin kyvykkyyksien ja valmiuksien parantamisesta. Digitalisaatio tuo jatkuvaa muutosta työvälineiden lisäksi työtapoihin, prosesseihin, sosiaalisiin suhteisiin, oppimiseen, kulttuuriin ja ajatteluun. Kun järjestelmät ja ohjelmistot kehittyvät, täytyy myös osaamisen ja prosessien päivittyä. Rakennetun ympäristön asiantuntijoille on tarjolla koulutusta ja ohjeita uudistuksen toimeenpanoon omassa organisaatiossa. Kouluttautumiseen on saatavilla myös avustusta.

Toimintamallin vakiintuminen 2030~

Uusien tietomuotojen ja Ryhti-järjestelmän käyttöönoton sekä lisäkouluttautumisen aikana kunnassa prosessit ja toimintatavat muuttuvat. Ajan saatossa nämä vakiintuvat ja muodostavat yhdenmukaisen tiedonhallinnan mallin rakennetun ympäristön tiedon käyttöön ja hyödyntämiseen.

Miten kuntia tuetaan muutoksessa?

Avustukset tiedonhallinnan uudistamiseen 

Ympäristöministeriö avaa avustushakuja kunnille ja maakuntien liitoille rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistamiseen. Vuosien 2023-2024 hakukierroksilla avustetaan teknisten kyvykkyyksien luomista kuntien käyttämiin järjestelmiin ja ohjelmistoihin. Tämän jälkeen avustusta kohdistetaan käyttöönottoihin ja toimintatapojen vakiinnuttamiseen.

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi harkinnanvaraisen valtionavustuksen kuntien ja maakuntien liittojen rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistamiseen. Avustus on haettavissa 4.3.2024 – 15.4.2024 ja käytettävissä 15.4.2024 – 31.9.2026 välisellä ajalla.

Avustukset koulutukseen 

Ympäristöministeriö avaa avustushakuja kuntien ja maakuntien liittojen asiantuntijoille kaavoituksen ja rakentamisen luvituksen uusien vaatimuksien mukaiseen koulutukseen. Ilmoitamme avautuvista hauista nettisivuillamme.

Maksuton muutostuki

Ryhti-muutostuki auttaa kuntia ja maakuntien liittoja saavuttamaan valmiuksia uuden valtakunnallisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottamiseksi. Tuki on toiminnallista ja sisältää vuonna 2024 erityisesti: kumppanitestauksen koordinointi, Ryhti-tietojärjestelmän käyttöönoton toimenpiteiden valtakunnallinen seuranta, toimenpideohjelmia avustusta hakeville sekä viestintää lainsäädännön toimeenpanoon liittyvistä ajankohtaisista asioista. Tukea tarjotaan kunnissa ja maakunnissa alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisen luvituksen parissa työskenteleville.

Palvelun tuottaa julkisomisteisen erityistehtäväyhtiö DigiFinland Oy:n kahden hengen asiantuntijatiimi yhteistyössä ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Muutostuki on tavoittanut kaikki Manner-Suomen kunnat vuosien 2022–2023 aikana muun muassa tapahtumien, koulutusten ja toimenpideohjelmien kautta.