Rakennetun ympäristön digiaskeleita kunnissa

Rakennetun ympäristön digimuutoksen tavoitteena on tehdä tiedonhallinta mahdollisimman sujuvaksi ja yhdenmukaistaa tiedon käsittelyä valtakunnallisesti.

Valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä on helpotus erityisesti niille kunnille, joilla ei ole mahdollisuuksia rakentaa omia kehittyneitä digitaalisia järjestelmiä. Toisilla kunnilla digityökaluja on kehitetty jo pitkälle, ja niiden kanssa voidaan pystyttää rajapintoja, joiden kautta valtakunnallinen järjestelmä peilaa ajantasaiset tiedot käyttöön.

Uudistus tavassa hallita tietoa tulee poistamaan päällekkäistä tiedon tallentamista ja manuaalista käsittelyä. Kun päällekkäisyys poistuu, varmistuu tiedon ajantasaisuus ja luotettavuus. Kunta saa näin tarkempaa tietoa päätösten ja erilaisten suunnitelmien pohjaksi. Uudistus varmistaa myös sen, että tieto on jatkossa yhteensopivaa ja kansainvälisten standardien mukaista. Tämä auttaa kuntia täyttämään muun muassa INPIRE-direktiivin tuomia velvoitteita. Jatkossakin moni kunta ulkoistaa maankäyttöön liittyviä töitä, ja yhtenäisyys helpottaa myös tietojärjestelmien tilaamista.

Yhtenäiset tavat hallita ja luokitella tietoa parantavat digitaalista turvallisuutta.

Muutos tehdään yhteistyössä kuntien kanssa

Kunnat ovat rakennetun ympäristön tiedon merkittäviä tuottajia ja käyttäjiä - ja sen vuoksi keskeisessä roolissa uuden toimintamallin luomisessa. Monilla kunnilla on kehittyneitä käytäntöjä ja järjestelmiä, joiden oppeja on tärkeää hyödyntää uuden, yhteisen toimintamallin ja valtakunnallisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän rakentamisessa. Ryhti-hanketta ja uutta tietojärjestelmää tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien ja Kuntaliiton kanssa erilaisten kuntien tarpeita kuunnellen.

Miten kuntia tuetaan muutoksessa?

Muutostuki

Ryhti-hanke tukee kuntia toimintatapojen muutoksessa tarjoamalla koulutuksia ja ohjeita, jotta kunnat pystyvät liittymään osaksi uutta tietojärjestelmää.

DigiFinlandin muutostuki auttaa selvittämään kunnan ja maakuntaliittojen tilannetta rakennetun ympäristön tietojen digitalisoinnissa ja valmiutta ottaa käyttöön uusi tietojärjestelmä.

​​​​​​​Avustukset tietojärjestelmän testaamiseen

Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea ympäristöministeriöstä avustusta tiedonhallinnan uudistamiseen, jota tehdään osana rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kumppanitestausta. Testauksen tavoitteena on varmistaa, että rakennetun ympäristön tietojärjestelmä toimii käyttäjille kuten pitää. Siinä varmistetaan, että järjestelmät toimivat sujuvasti osana rakennetun ympäristön prosesseja muun muassa rakennusvalvonnassa ja kaavoituksessa.

Avustushaku on auki kunnille 5.5.–31.8.2023 ja maakuntien liitoille 15.5.–31.8.2023.

Mitä kumppanitestauksessa tehdään

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää tehdään paraikaa Suomen ympäristökeskuksen johdolla. Kumppanitestauksessa kunnat ja maakuntien liitot testaavat yhdessä tietojärjestelmätoimittajiensa kanssa Syken esittämiä teknisiä ratkaisuja ja antavat niistä palautetta. Erityisesti kokeillaan, miten kuntien ja maakuntien liittojen käyttämistä järjestelmistä luodaan toimivia yhteyksiä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Testattavia yhteyksiä on sekä rakentamista että kaavoitusta koskevissa toiminnoissa.

Testaajakunnat ja -maakunnat pääsevät vaikuttamaan tuleviin tiedonhallinnan prosesseihin. Ne saavat etunenässä tukea vaadittavien rajapintojen toteuttamiseen ja nykyisten tietojen muokkaamiseen. Avustushaku avataan myöhemmin myös muille kunnille ja maakunnille.

Mitä aineistoa testataan ja mitä testaajalta vaaditaan

Testaus tapahtuu todellisella datalla ja oikeissa, käytössä olevissa tai käyttöön tulevissa järjestelmissä. Tieto kuitenkin sekoitetaan niin, ettei se sisällä henkilötietoja. Testauksessa käytettävän aineiston tulee olla kansallisessa tietomallimuodossa tai muutettavissa siihen. Aineistoksi käy olemassa oleva kaavoitus- ja lupamateriaali, joka muutetaan tietomallimuotoon. Testauksessa voidaan hyödyntää myös alkavan kaavahankkeen tuottamaa aineistoa, kunhan se tehdään kansallisen tietomallin mukaisesti. 

Kumppanitestauksen teknisenä edellytyksenä on, että Syke tekee rajapintakuvaukset testattavista rajapinnoista sekä hyväksyy testattavat rajapinnat ja käyttöliittymät. Vastaavasti rajapinnan hyödyntäjän tulee toteuttaa muutokset omaan järjestelmäänsä. Testausta varten Syke luo Ryhti-kumppanitestausympäristön, johon rajapinnan hyödyntäjän eli kunnan tai maakunnan käyttämän tietojärjestelmän testausympäristö kytketään.

Kumppanitestauksen aikataulu 

Vuonna 2023 tehtävät testaukset, alustava aikataulu

 • Kaavatietojen validaattori-rajapintapalvelu
 • Rakennustietojen tallennusrajapinta
 • Kaavatietojen tallennusrajapintapalvelu
 • Tietojen sisääntuonnin käyttöliittymä (käytettävyystestaus)
 • Voimassaolevien kaavojen tallentaminen Ryhti-järjestelmään (VOOKA-hanke)
 • Tonttijakosuunnitelman tallentaminen -rajapintapalvelu
 • Päätöksellä määrätyn maankäyttörajoituksen tallentaminen -rajapintapalvelu

Vuonna 2024 tehtävät testaukset, alustava aikataulu

 • Tiedostomuotoisen rakennusjärjestyksen latauspalvelu (käytettävyystestaus, käyttöliittymä)
 • Rakennustietojen muutoskäyttöliittymä (käytettävyystestaus, ei vaadi kumppanien järjestelmiin muutoksia)
 • Ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen tallentaminen järjestelmään
 • Myös tiedon luovutuksen rajapinnat ja karttapalvelu

Esitetty aikataulu on alustava ja siihen saattaa tulla muutoksia tietojärjestelmän kehitystyön edistyessä. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä valmistuu jo kesän 2023 aikana testattavia kokonaisuuksia. Esimerkiksi kaavatietojen validaattori-rajapintapalvelu on kumppanien testattavana jo syyskuussa. Kumppanitestauksen aikataulua tullaan sovittamaan aikatauluihin, joita kunnat ja maakuntien liitot esittävät haussa. Testaukseen vaikuttaa myös aika, joka tarvitaan tietojärjestelmätoimittajien tekemiin muutoksiin kuntien ja maakuntien järjestelmissä.

Avustuksen hakeminen

Kumppanitestaukseen valitaan mukaan halukkaita erikokoisia kuntia, joilla on hyvät digivalmiudet sekä näiden kuntien tietojärjestelmätoimittajia. Tavoitteena on löytää kuntia, jotka käyttävät eri järjestelmiä. Testausjoukkoon valitaan mukaan alustavasti 10–15 kuntaa ja 1–3 maakunnan liittoa. Tarkemmat edellytykset ja arviointikriteerit ovat hakuoppaassa. Testauksesta aiheutuviin kuluihin ja teknisten kyvykkyyksien luomiseen myönnetään avustusta. Testauksen yhteydessä avustusta on haettavana 2,8 miljoonaa euroa.

Valinnat pyritään tekemään 15.9.2023 mennessä. 

Tule mukaan

Kunnat eivät lähde muutokseen nollasta, sillä monissa kunnissa digitaalisia ratkaisuja on kehitetty pitkälle. Mukaan kannattaa lähteä oli oman kunnan digivalmius mikä hyvänsä. Tietojärjestelmän mukaisten tietojen toimittamiselle tulee siirtymäaika. Uusien tietomallien mukaista digitalisaatiota ja yhteentoimivuutta voi kuitenkin edistää jo etukäteen.

Oman digivalmiuden arvioimiseksi kuntien kannattaa aluksi kartoittaa, millainen maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvän tiedonhallinnan nykytilanne on.

 1. Kartoita muutostarve: Missä järjestelmissä kunnan tiedot sijaitsevat, missä muodossa ja miten tietoja nykyisin tallennetaan ja käytetään. Lisäksi kannattaa selvittää olemassa olevat sopimukset tietojärjestelmätoimittajien kanssa.
 2. Päivitä osaaminen. Hyödynnä tarjolla oleva tuki kouluttautumiseen.
 3. Laadi uudet tiedot yhteisten valtakunnallisten tietorakenteiden mukaan. Ne löydät yhteentoimivuusalustalta. 
 4. Digitalisoi olemassa olevat aineistot. Näin ne ovat saatavilla ja yhteentoimivia muun tiedon kanssa.  
 5. Laita tieto virtaamaan. Kytke kaava- ja rakennustiedot osaksi valtakunnallisia tietovarantoja sekä kunnan omia prosesseja ja palveluita. Kä​​​​​​​ytä luotettava tieto päätöksenteossa ja palveluiden pohjana.

Lisätietoja

Jemina Suikki
erityisasiantuntija
0295 250 345
[email protected]

Henrik Saari
projektipäällikkö
0295 252 257
[email protected]