Ympäristö­ministeriön erityis­avustukset

Ympäristöministeriö myöntää valtionavustuslain mukaisia erityisavustuksia. Valtionavustuslain 5 §:n mukaan erityisavustus voidaan myöntää

  1. investointiavustuksena aineellisen tai aineettoman hyödykkeen hankintaan
  2. hankeavustuksena kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishankkeeseen taikka muuhun tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen
  3. apurahana, stipendinä tai avustuksena hakijan henkilökohtaiseen käyttöön tai hankkeeseen
  4. muuna 1–3 kohdassa tarkoitettuun verrattavana erityisavustuksena.

Tarkemmat haku-/hakuohjelmakohtaiset tiedot annetaan erillisissä hakuilmoituksissa.

Valtionavustushauissa sovelletaan valtionavustuslain lisäksi ympäristöministeriön erityisavustuksen ehtoja ja rajoituksia.

Ympäristöministeriö myöntää tapauskohtaisesti avustuksia myös ns. taloudelliseen toimintaan mm. de minimis- ja yleisen ryhmäpoikkeusasetuksien mukaisina tukina hakuilmoituksissa mainituin edellytyksin ja ehdoin.