Kiertotalouden strateginen ohjelma

Maailman ylikulutuspäivä

Mikä kiertotalous?

Kiertotalous on talouden uusi perusta, jossa tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin. Kestävä luonnonvarojen käyttö varmistetaan pitämällä materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään, jotta niiden arvo säilyy. Kertakäyttökulutuksen sijaan tavaroita ja raaka-aineita jaetaan, vuokrataan, korjataan, päivitetään ja kierrätetään. Kiertotalouteen siirtyminen vaatii yhteistyötä, innovaatioita ja asennemuutosta koko Suomessa.

Kiertotalouden strateginen edistämisohjelma

Suomelle laaditaan strateginen kiertotalouden edistämisohjelma vuoteen 2035. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta. Ohjelmalla hallitus haluaa vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Ohjelmaehdotus valmistellaan vuoden 2020 aikana valtioneuvoston hyväksyttäväksi.

Ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja mittarit, määritellään tarvittavat toimet ja varataan resurssit kiertotalouden edistämiseksi ja systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Ohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana toimii työelämäprofessori Reijo Karhinen. Ohjelmatyöhön osallistuvia tahoja ja henkilöitä: 

Osallistu ohjelman ideointiin

Kiertotalousohjelman valmistelun tueksi on avattu kaikille suomalaisille tarkoitettu verkkoaivoriihi. Sen tarkoituksena on kerätä laajasti asiantuntijoiden ja kansalaisten näkemyksiä ohjelman valmistelun tueksi.

Touko-marraskuun ajan auki olevalla aivoriihellä toteutetaan useita kyselyjä uusien ideoiden keräämiseksi sekä ohjelmatyössä syntyneiden ideoiden ja toimenpide-ehdotusten testaamiseksi. Verkkoaivoriihen toivotaan myös aktivoivan keskustelua kiertotaloudesta ja lisäävän ohjelman valmistelun näkyvyyttä.

Kiertotalouden kansalaisraati

Kiertotalousohjelman valmistelua tukemaan perustetaan kansalaisraati. Se koostuu 50 vapaaehtoisten joukosta satunnaisesti valituista kansalaisista, joiden tehtävänä on tuottaa näkemyksiä ja arvioita ohjelman valmistelijoille.

Raati kokoontuu kolme kertaa verkossa vuoden 2020 aikana. Jokaiselle tapaamiselle on oma teemansa ja kysymykset, joihin raadilta toivotaan näkemyksiä. Raatilaiset saavat ennen jokaista tapaamista ennakkotietoja aiheesta.

Tapaamiset käynnistyvät asiantuntijoiden alustuksilla, joiden jälkeen raatilaiset voivat esittää tarkentantavia kysymyksiä. Tapaamisissa raatilaiset keskustelevat fasilitoidusti noin kahden tunnin ajan heille esitetyistä kysymyksistä. Tapaamisista laaditaan yhteenveto, jota raatilaiset täydentävät tapaamisen jälkeen verkossa. Yhteenveto raadin näkemyksistä toimitetaan kiertotalousohjelman sihteeristölle, ohjausryhmälle ja työjaostolle hyödynnettäväksi valmistelussa ja päätöksenteossa.

Kiertotalouden sankaritarinat

Ohjelman valmistelun aikana nostamme esiin ihmisiä, jotka tekevät kiertotaloudesta arkipäivää. Lista kiertotalouden sankaritarinoista: 

Kiertotalousohjelman kick-off -tilaisuus 5.2.2020

Kiertotalousohjelman kick-off -tilaisuus järjestettiin Helsingissä 5.2.2020. Tilaisuuden esitysaineistot:

Twitter

#kiertotalousohjelma, #taloudenuusiperusta

Lisätietoja

Taina Nikula, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous Ympäristöneuvosto  0295250202  


Heikki Sorasahi, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250165  


Sari Tasa, erityisasiantuntija 
työ- ja elinkeinoministeriö, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Yritysten kansainvälistyminen ja toimialakohtainen elinkeinopolitiikka-ryhm, Kiertotalous ja hiilineutraalius-tiimi /KIHI 0295048242