Parempi ympäristö tuleville sukupolville

Ympäristöministeriön vuonna 2022 uudistettu strategia kurkottaa vuoteen 2035. Ympäristöministeriön työssä painottuvat entistä voimakkaammin kolme teemaa: ekologisen kestävyyskriisin kokonaisvaltaiset ratkaisut, vihreän siirtymän johtaminen sekä hyvinvointia tukevat elinympäristöt. Strategia elää ajassa – tavoitteisiin vieviä toimenpiteitä ja konkreettisia toimenpidepolkuja päivitetään vuosittain.

Strategian vaikuttavuus­tavoitteet

1. Hiilinegatiivinen Suomi on pysäyttänyt luontokadon ja saastumisen

 • Ilmastonmuutoksen, luontokadon ja saastumisen keskinäiset riippuvuudet on tunnistettu ja ne ratkaistaan yhdessä.
 • Hiilineutraaliustavoite on saavutettu, Suomi on hiilinegatiivinen.
 • Ympäristöön, maaperään, ilmaan ja vesistöihin ei kulkeudu haitallisia päästöjä. Ympäristöriskit ovat hallinnassa.
 • Yhdyskuntien kehittäminen ehkäisee luontokatoa ja hillitsee ilmastonmuutosta.

2. Vihreä siirtymä on kasvun perusta

 • Vihreän siirtymän ratkaisut ovat Suomen talouden veturi.
 • Vihreä siirtymä vahvistaa luontopääomaa ja huoltovarmuutta.
 • Kiertotalous on talouden valtavirtaa, ja luonnonvaroja käytetään planeetan kantokyvyn mukaan.
 • Kiinteistö- ja rakennusalan tuottavuutta parannetaan, rakennusten elinkaari on vähähiilinen ja materiaalitehokas. 

3. Elinympäristöt ja uudet ratkaisut tukevat sujuvaa arkea kaikissa elämäntilanteissa

 • Kunnat, kaupungit ja alueet luovat edellytykset kestävälle elämäntavalle.
 • Asuntoja on riittävästi erilaisille väestöryhmille ja ne vastaavat asukkaiden tarpeita. Asunnottomuutta ei esiinny.
 • Rakennettu ympäristö tukee ihmisten hyvinvointia, luontosuhdetta ja sujuvaa arkea.
 • Kestävien valintojen tekeminen on helppoa, houkuttelevaa ja taloudellisesti kannustavaa.

4. Yhteiskunnallinen päätöksenteko ohjaa vihreään siirtymään

 • Lainsäädäntö ja hallinnon rakenteet tukevat kestävää muutosta.
 • Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö ohjaa pääomia ja vihreän siirtymän toimia.
 • Ympäristötietoa ja digitalisaatiota hyödynnetään päätöksenteossa tehokkaasti – tieto ohjaa vihreää siirtymää ja kulutusvalintoja.
 • Suomi vaikuttaa ennakoivasti ja tuloksellisesti EU:ssa ja kansainvälisesti.  
 • Oikeudenmukaista siirtymää valmistellaan vuorovaikutuksessa kansalaisyhteiskunnan sekä sidosryhmien kanssa.
 • T&K-strategia tarkentaa tutkitun tiedon hyödyntämistä 

5. Olemme vastuullinen ja arvostettu työpaikka

Ympäristöministeriön arvot: rohkeus, asiantuntijuus ja vastuullisuus

Ympäristöministeriön toimintaa ohjaavat rohkeus, asiantuntijuus ja vastuullisuus.

Rohkeasti avoin

 • kaikessa yhteistyössä toimimme avoimesti
 • avoimella valmistelulla kannustamme muita esittämään näkemyksensä ja teemme vaikeatkin ratkaisut avoimesti perustellen

Arvostettu asiantuntija

 • olemme tunnettuja ja tunnustettuja asiantuntijoita
 • tuemme toistemme osaamisen kehittymistä jakamalla omaa asiantuntemustamme ja kehitämme omaa osaamistamme

Vastuullinen tulevaisuudentekijä

 • päätöstemme vaikutukset ulottuvat kauas tulevaisuuteen
 • emme tavoittele pikavoittoja tulevaisuuden kustannuksella

Aineistot

Lisätietoja

Juho Korpi, kehittämisjohtaja 
ympäristöministeriö, Kansliapäällikkö, Kansliapäällikön esikunta Puhelin:0295250136   Sähköpostiosoite: