Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelma (KULTU)

Suomi on kärkimaa kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmatyössä

Suomi on ollut maailman kärkimaa edistäessään ohjauskeinoilla, uusilla avauksilla ja kokeiluilla muutosta kohti vihreämpää taloutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmien valmistelussa päävastuu on ollut ympäristöministeriöllä sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä.  Valmisteluun ovat osallistuneet myös ministeriöt, tutkimuslaitokset, järjestöt, yritykset sekä Tekes ja SITRA. Lisäksi työssä on ollut mukana satoja eri sektoreita edustavia asiantuntijoita.

Suomen toimet Kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämisessä vuosina 2005–2016 on koottu raporttiin

Vähemmästä viisaammin

Suomi laati vuonna 2012 Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman ”Vähemmästä viisaammin”. Sen tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Ohjelman mukaan valtion ja kuntien tulee näyttää esimerkkiä sekä luoda edellytyksiä kestävämmille ratkaisuille. Samalla luodaan mahdollisuuksia vihreälle taloudelle ja työpaikkojen syntymiselle.

Valtioneuvosto teki ohjelmasta periaatepäätöksen Vähemmästä viisaammin vuonna 2013. Osittain Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman valmisteluun liittyy myös periaatepäätös Kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa. 

Vähemmästä viisaammin -ohjelmaa edelsi Vähemmästä enemmän ja paremmin -ohjelma, joka valmistui ensimmäisten joukossa maailmassa vuonna 2005. Ohjelman myötä Suomeen muun muassa perustettiin materiaalitehokkuuskeskus, ja valtioneuvosto teki keväällä 2009 periaatepäätöksen julkisista kestävistä hankinnoista.

Kestävän kulutuksen ja tuotannon kokeiluhankkeet

Ohjelman tavoitteita edistivät myös 13 hanketta, joissa kokeiltiilaan ekotehokkaita ratkaisuja liikkumisessa, asumisessa ja ruokailussa. Gaia Consulting Oy arvioi kokeiluhankkeiden vaikuttavuutta. Arvioinnin mukaan kokeilut ovat kiihdyttäneet uutta toimintaa, ja kokeiluissa on tunnistettavissa innovatiivisia uusia toimintamalleja ja muutamia erittäin onnistuneita kokeiluja.

Kestävä kulutus ja tuotanto Euroopan unionissa

Euroopan unionin tasolla ja jäsenmaissa on koko 2000-luvun pyritty edistämään tuotteiden ympäristölaadun parantamista muun muassa ekologisella tuotesuunnittelulla, ympäristöjohtamisjärjestelmillä, ympäristömerkinnöillä sekä julkisilla hankinnoilla.

Euroopan komissio julkisti joulukuussa 2015 tiedonantonsa kiertotalouspaketista. Komissio haluaa ohjata yhteiskuntaa lineaarisesta kulutusmallista materiaalien ja resurssien viisaaseen ja kestävään käyttöön. Kiertotalouspakettiin sisältyy jätehuollon lisäksi mm. kestävää tuotantoa, teollisia symbiooseja ja tuotesuunnittelua sekä kestävää kuluttamista koskevia ehdotuksia.

Kansainvälinen 10-vuotinen puiteohjelma

Kestävän kehityksen Rio +20 -kokouksessa (2012) hyväksyttiin kansainvälinen puiteohjelma kestävän tuotannon ja kulutuksen edistämiseksi. Kestävä kulutus ja tuotanto on myös yksi YK:n Kestävän kehityksen tavoitteista (SDG).

YK:n kansainvälisen kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämisen puiteohjelman (10YFP) osana on käynnistynyt kuusi ohjelmaa: Kestävät julkiset hankinnat (UNEP, Korean Environmental Industry and Technology Institute ja ICLEI – Local Governments for Sustainability), Kuluttajatieto (Saksa, Indonesia ja Consumer Information järjestö), Kestävät elämäntavat (Japani, Ruotsi ja WWF), Kestävä turismi (UNWTO, Ranska, Korea ja Marokko), Kestävät rakennukset ja rakentaminen (Suomi, UNEP, RTIM) ja Kestävä ruokajärjestelmä (Hivos, Sveitsi, Etelä-Afrikka ja WWF).

Lisätietoja

Taina Nikula, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous Ympäristöneuvosto  0295250202