Kestävä kulutus ja tuotanto

YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 2012 kestävän kulutuksen ja tuotannon puiteohjelman. YK:n yleiskokous päätti vuonna 2022 jatkaa puiteohjelmaa vuoteen 2030 saakka. Kestävä kulutus ja tuotanto on myös yksi YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelman 17 tavoitteesta.

Kestävän kulutuksen ja tuotannon tavoitteena on muun muassa:

  • panna täytäntöön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskeva kymmenvuotinen ohjelmakehys kaikissa maissa kehittyneiden maiden johdolla kehitysmaiden kehitystaso ja valmiudet huomioiden,
  • saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö,
  • puolittaa vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuinen ruokajätteen määrä jälleenmyyjä- ja kuluttajatasolla sekä vähentää ruokahävikkiä tuotanto- ja jakeluketjuissa sadonkorjuun jälkeinen hävikki mukaan lukien,
  • varmistaa vuoteen 2020 mennessä ympäristön kannalta kestävä kemikaalien ja jätteiden käsittely niiden koko elinkaaren ajan sovittujen kansainvälisten toimintakehysten mukaisesti ja vähentää merkittävästi niiden vapautumista ilmaan, veteen tai maahan, jotta haitalliset vaikutukset terveyteen ja ympäristöön voidaan minimoida,
  • vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin sekä
  • edistää kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä kansallisten lakien ja prioriteettien mukaisesti.

Suomi koordinoi YK:n ympäristöohjelman ja RMIT yliopiston kanssa vuosina 2015-2022 Kestävän rakentamisen ohjelmaa (Sustainable Buildings and Construction programme), joka oli yksi kestävän kulutuksen ja tuotannon puiteohjelman kuudesta alaohjelmasta. Vuodesta 2023 lähtien Suomi on jatkanut työtä kestävän kulutuksen ja tuotannon puiteohjelman edistämiseksi rakentamisessa osana Global Alliance for Buildings and Construction -yhteisöä. Suomen ja RMIT yliopiston työ keskittyy erityisesti kestävien materiaalien ja rakentamisen kiertotalouden edistämiseen.

Lisäksi Suomi edistää tavoitteita muun muassa kiertotalouden strategisen ohjelman, Suomen muovitiekartan, kansallisen kemikaaliohjelman, valtakunnallisen jätesuunnitelman ja ruokahävikkitiekartan, jätelain sekä kansallisen julkisten hankintojen strategian ja Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskuksen (KEINO) toimilla.

Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelma

Suomi laati vuonna 2005 Vähemmästä enemmän ja paremmin -ohjelman, joka valmistui ensimmäisten joukossa maailmassa. Sitä seurasi vuonna 2012 Vähemmästä viisaammin -ohjelma. Sen tavoitteena oli vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Ohjelman mukaan valtion ja kuntien tulee näyttää esimerkkiä sekä luoda edellytyksiä kestävämmille ratkaisuille. 

Kestävä kulutus ja tuotanto Euroopan unionissa