Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi:

  • Suojelemme ja ennallistamme soita.
  • Kunnostamme lintuvesiä- ja kosteikoita ranta-alueineen.
  • Hoidamme perinnebiotooppeja.
  • Hoidamme metsäisiä elinympäristöjä, kuten lehtoja ja paahdealueita.
  • Hoidamme ja kunnostamme pienvesiä ja rantaluontoa, kuten hiekkarantoja.

Helmi-ohjelma on keskeinen keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä.

Ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lisätietoja kunkin teeman toimista löydät teemasivuilta:

Helmi-ohjelman työt ovat käynnistyneet suojelualueilla

Vuonna 2020 tehtiin toimenpidesuunnitelmia, selvityksiä ja inventointeja sekä ryhdyttiin suojelu-, kunnostus- ja ennallistamistoimiin. Hoito- ja kunnostustoimenpiteet aloitetaan suojelualueilta Metsähallituksen luontopalveluiden ja ELY-keskusten toimesta.

Tähän mennessä on jo mm. suojeltu 3000 hehtaaria soita ja myös soiden ennallistaminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Leudosta talvesta huolimatta vuoden 2020 tavoite 1 800 ha saavutetaan. Lintuvesien kunnostuksen osalta toimenpidesuunnittelua on aloitettu yli 50:lla kohteella. Lisäksi on tehty linnustoselvityksiä (90 kohteella) sekä koekalastuksia ja rantaniittyjen hoitoa yhteensä n. 25:lla kohteella. Lisäksi on inventoitu perinnebiotooppeja ja aloitettu niiden kunnostuksia sekä käynnistetty hoito- ja kunnostustoimien suunnittelua myös metsissä ja pienvesissä. Metsäisissä elinympäristöissä on myös kunnostettu ensimmäisiä lehtoja ja esimerkiksi valkoselkätikkametsiä.

Vuonna 2020 järjestettiin ensimmäinen Kunta-Helmi erityisavustushaku, jonka kautta kuntien monimuotoisuutta edistäviä töitä Helmi-ohjelman elinympäristöissä on avustettu noin kolmella miljoonalla eurolla.

Maa- ja metsätalousministeriön Sotka-hanke on osa Helmi-ohjelmaa. Hankkeessa tehdään kosteikoita, rakennetaan levähdysalueverkostoa, kunnostetaan soita ja valuma-alueita sekä pyydetään pienpetoja.

Helmi-ohjelma laajenee vuoteen 2030 saakka

Käytännön töiden ohella valmistellaan vuoteen 2030 ulottuvaa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistä Helmi-elinympäristöohjelmaa. Vuodesta 2021 Helmi-ohjelman toimijajoukko ja toiminta-alueet laajenevat myös suojelualueiden ulkopuolelle.

Vuoteen 2030 saakka ulottuvien tavoitteiden ja sisällön valmisteluun on asetettu laajapohjainen sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä ja hallinnon toimijoista koostuva työryhmä. Työryhmään kuuluvat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallituksen Luontopalvelut, ELY-keskus, Suomen Metsäkeskus, Suomen Riistakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus.

Ryhmien on määrä saada esityksensä tavoitteista ja toimista valmiiksi maaliskuussa 2021. Tämän pohjalta ympäristöministeriö valmistelee valtioneuvoston hyväksyttäväksi vietävän päätöksen Helmi-ohjelmasta. kevään 2021 aikana. Tämän jälkeen Helmi-ohjelmalla tehostetaan monimuotoisuuden turvaamista suojelun, ennallistamisen ja luonnonhoidon keinoin suojelualueilla ja niiden ulkopuolella.

Lisätietoja Helmi-ohjelmasta

Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöneuvos, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto 0295250240  


Hanna-Leena Keskinen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnon monimuotoisuus 0295250096