Euroopan aluekehitys­rahaston rahoitus vihreän siirtymän kehittämis­hankkeille

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnetään rahoitusta julkisille ja yksityisille tahoille kaikkialla EU:ssa. Rahoituksen tavoitteena on tasoittaa maiden ja alueiden välisiä kehityseroja, luoda elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä. Näitä tavoitteita tuetaan rahoittamalla erilaisia kehittämishankkeita.

Vihreä siirtymä on yksi Euroopan aluekehitysrahaston valtakunnallisista teemoista vuosina 2021–2027. Ympäristöministeriö vastaa tästä vihreää siirtymää edistävästä kokonaisuudesta. Vihreä siirtymä tarkoittaa muutosta, jossa talous vahvistuu muun muassa vihreän teknologian, kestävän teollisuuden ja päästöjen vähentämisen kautta.

Ympäristöministeriön vastuulla olevat kolme valtakunnallista teemaa ovat

  • energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (11,5 miljoonaa euroa)
  • ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet (4 miljoonaa euroa)
  • hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta (11,5 miljoonaa euroa).

Vihreää siirtymää edistävän kokonaisuuden puitteissa rahoitetaan hankkeita, joissa kehitetään laajasti hyödynnettäviä ja skaalautuvia ratkaisuja. Ne voivat olla esimerkiksi kokeilukulttuuriin ja uusien toimintamallien esiintuomiseen liittyviä demonstraatiohankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena tulee olla, että niitä voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.

Teemat

Energiatehokkuus

Teemassa edistetään energiatehokkaiden ja vähähiilisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi uudis- ja korjausrakentaminen, teollisuus, laitokset sekä julkinen ja yksityinen sektori. Teemaan liittyvät myös materiaalien käytön tehokkuus ja älyratkaisut.

Ilmastonmuutos

Teeman tavoitteena on saada aikaan uusia ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä ratkaisuja. Niillä vahvistetaan yhteiskunnan varautumista sää- ja ilmastoriskeihin, sopeutumista niihin ja vastataan vihreän siirtymän haasteisiin. Kehitettävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi innovaatioita, teknologioita, toimintamalleja tai luontopohjaisia ratkaisuja.

Kiertotalous

Teemassa tähdätään lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin, joissa kehitetään ratkaisuja materiaalien kiertoon ja luonnonvarojen kulutuksen järkeistämiseen. Painopisteitä ovat esimerkiksi kokeilut, joilla edistetään jakamistaloutta ja uudelleenkäyttöä, tuotantokapasiteetin ja sivuvirtojen hyödyntämistä sekä kiertotalouden yhteistyömalleja.

Kenelle rahoitus on tarkoitettu?

Rahoitusta voivat hakea muun muassa yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, muut alueelliset toimijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä yhdistykset ja säätiöt.

Miten rahoitusta haetaan?

Energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen teemoissa rahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kiertotalouden teemassa rahoittajana on Hämeen ELY-keskus. Teemojen painopisteitä tarkennetaan hakukierrosten yhteydessä.

Haut julkaistaan EURA2021-palvelussa.

Lisää aiheesta

Lisätiedot

Eeva Alho, johtava asiantuntija 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Talous ja rahoitus Puhelin:0295250011   Sähköpostiosoite:


Ulla Äänismaa, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Talous ja rahoitus Puhelin:0295250428   Sähköpostiosoite: