Asunto­poliittinen kehittämis­ohjelma

Asuntopolitiikka koskettaa koko yhteiskuntaa ja vaikuttaa merkittävästi sen kehitykseen. Asuntopolitiikkaa kehitetään pitkäjänteisesti yli vaalikausien ja eri hallinnonaloilla. Lähtökohtana on, että jokaisella on oikeus asuntoon ja hyvinvointia tukeva asuinympäristö. Aiempaa vahvemmin korostuvat asumisen ympäristö- ja ilmastovaikutukset, jotka tulee huomioida kaikessa asuntopoliittisessa päätöksenteossa.

Suomeen on valmisteltu asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosille 2021–2028. Siinä on määritelty asuntopolitiikan tavoitteet:

  1. Jokaisella on oikeus hyvään ja kohtuuhintaiseen asumiseen
  2. Asuntotarjonta vastaa eri väestöryhmien tarpeisiin, ja asuinalueet ovat sosiaalisesti kestäviä
  3. Asuntotarjonta edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja tukee alueiden elinvoimaisuutta
  4. Asuntomarkkinoiden hinta- ja vuokrakehitys on vakaata
  5. Rakentamisen ja asumisen ilmastopäästöt ovat kestävällä tasolla
  6. Asumisen tuilla edistetään asuntopoliittisten tavoitteiden toteutumista, ja tuki kohdennetaan sitä eniten tarvitseville
  7. Asuntopolitiikalla tasataan suhdanteita ja vastataan asuntomarkkinoiden riskeihin 

Keinoja asuntopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen ovat muun muassa maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset ja valtion tukema kohtuuhintainen ARA-asuntotuotanto. Keinot edistävät niin uusien asuntojen syntymistä kuin parantavat asumisen laatua. Osa niistä on räätälöity erityisryhmille tai alueille, kuten esteettömyyttä tai opiskelijoiden asumista edistävät, asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävät tai harvemmin asuttujen alueiden asuntokannan ylläpitoa tukevat toimet.

Asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmistelu vuosina 2020–2021

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmisteli ympäristöministeriön asettama työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi ympäristöministeriön entinen kansliapäällikkö Hannele Pokka. Ryhmässä olivat mukana asuntopolitiikasta vastaavat ministeriöt ja virastot. Työtä tuki valtioneuvoston asettama parlamentaarinen seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana toimi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Asumisen alan toimijat osallistuivat aktiivisesti työhön, muun muassa verkkokyselyn, lausuntokierrosten ja kuulemistilaisuuksien kautta.

Ryhmä luovutti työnsä ministeri Mikkoselle 18.12.2020. Hallitus antoi ohjelman asuntopoliittisena selontekona, jonka eduskunta käsitteli vuonna 2022.

Valmistelun tausta-aineistoa

Lisätietoja

Mikko Friipyöli, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250375   Sähköpostiosoite: