Ympäristöministeriön organisaatio ja johto

Ympäristöministeriössä asiat valmistellaan osastoissa, joita ovat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto ja ympäristönsuojeluosasto, sekä kahdessa tulosalueessa, jotka ovat hallinto ja kansainväliset asiat sekä tieto ja viestintä.

Ministeriön päällikkönä toimii ympäristö- ja ilmastoministeri ja ylimpänä virkamiehenä kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö

Kansliapäällikkö on ministeriön ylin virkamies. Kansliapäällikkö johtaa, kehittää ja valvoo ministereiden apuna ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Hän

 • johtaa ministeriön toimintaa ja strategista suunnittelua
 • sovittaa yhteen ministeriön strategian toimeenpanoa
 • vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta
 • johtaa hallinnonalan tulosohjausta.

Juhani Damski, kansliapäällikkö 
ympäristöministeriö, Kansliapäällikön esikunta ja johdon tuki 0295250445  


Eeva Gustafsson, johdon assistentti 
ympäristöministeriö, Hallinto- ja kansainväliset asiat - tulosalue (HAKA), Henkilöstö, ohjaus ja talous (HOT) 0295250399  

 

Ympäristöministeriön osastot ja tulosalueet

Ministeriön osastoja johtavat osastopäälliköt, joilla on ylijohtajan arvonimi. Lisäksi tulosalueita johtavat hallinto- ja kansainvälisten asian johtaja sekä tieto- ja viestintäjohtaja.

Luontoympäristöosasto

Luontoympäristöosasto vastaa asioista, jotka koskevat

 • luonnonsuojelua
 • maisemanhoitoa
 • luonnon virkistyskäyttöä
 • pinta- ja pohjavesien sekä merien suojelua
 • maa- ja metsätalouden, maa- ja kiviaineksen oton sekä muun maaseudun ja luonnonvarojen käytön ekologista kestävyyttä ja ympäristönsuojelua
 • ympäristövaikutusten arviointia
 • alueellisen yhteistyön ympäristönsuojeluhankkeita.

Tarja Haaranen, ylijohtaja 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto 0295250282  


Krista Thauvon, johdon assistentti 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto 0295250293  

 

Rakennetun ympäristön osasto

Rakennetun ympäristön osasto vastaa maankäytön, asumisen ja rakentamisen ohjauksesta ja kehittämisestä sekä asioista, jotka koskevat

 • alue- ja yhdyskuntarakennetta
 • maankäytön suunnittelua
 • maapolitiikkaa
 • yhdyskuntatekniikkaa
 • rakentamisen laatua, toimivuutta ja taloudellisuutta
 • elinympäristön ja asumisen laatua
 • rakennuskannan ylläpitoa
 • korjausrakentamista
 • kulttuuriympäristön hoitoa
 • rakennussuojelua
 • rakennusvalvontaa
 • yhdyskuntien ja rakennusten terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • meluntorjuntaa
 • asuntojen tuotannon, korjauksen ja hankinnan tukemista
 • asumiskustannuksia ja asuntorahoitusta.

Teppo Lehtinen, ylijohtaja 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto 0295250157  


Riitta Saastamoinen, johdon assistentti 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto 0295250207  

 

Ympäristönsuojeluosasto

Ympäristönsuojeluosasto vastaa asioista, jotka koskevat

 • ilmansuojelua
 • ilmastonmuutosta
 • kestävää kulutusta ja tuotantoa
 • jäteasioita
 • kemikaalien sekä nano- ja biotekniikan ympäristöhaittojen ehkäisemistä
 • maaperän pilaantumista
 • ympäristövahinkojen torjuntaa ja korvaamista
 • ympäristötaloutta 
 • ympäristöteknologiaa.

Leena Ylä-Mononen, ylijohtaja 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto 0295250023  


Heidi Tanskanen, johdon assistentti 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto 0295250290  

 

Hallinto ja kansainväliset asiat

Ympäristöministeriön Hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalue vastaa:

 • hallinnon kehittämisestä
 • hallinnonalan ohjauksesta
 • toiminnan ja talouden suunnittelusta ja ohjauksesta
 • henkilöstöasioista
 • ministeriön monenkeskisen yhteistyön, ympäristöasioita koskevien Euroopan Unionin ulkosuhteiden, alueellisen yhteistyön, pohjoismaisen yhteistyön ja kahdenvälisen yhteistyön yhteensovittamisesta
 • Euroopan unionin ympäristöpolitiikan ja yhteisen lainsäädännön valmistelun yhteensovittamisesta yhteistyössä ympäristöministeriön osastojen ja tulosalueiden kanssa
 • ympäristöministeriön toimialalle kuuluvien kansainvälisten sopimusten valmistelusta ja voimaansaattamisesta sekä täytäntöönpanosta yhteistyössä ministeriön osastojen ja tulosalueiden kanssa
 • muista hallintoasioista

Ismo Tiainen, hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja 
ympäristöministeriö, Hallinto- ja kansainväliset asiat - tulosalue (HAKA) 0295250294  


Wikström Hanna, tulosalueen sihteeri 
ympäristöministeriö, Hallinto- ja kansainväliset asiat - tulosalue (HAKA) 0295250331  

 

Tieto ja viestintä

Ympäristöministeriön tieto ja viestintä -tulosalue vastaa ministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä yhteistyössä ministeriön osastojen ja yksiköiden kanssa. Tulosalue vastaa myös ympäristötoimialan ja ministeriön tietohallintohankkeista ja -järjestelmistä sekä osallistuu julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaukseen ja yhteistyöhön.

Jussi Salmi, tieto- ja viestintäjohtaja 
ympäristöministeriö, Tieto ja viestintä 0295250263  


Viivi Myllylä, suunnittelija 
ympäristöministeriö, Tieto ja viestintä 0295250186  

 

Johdon tuki

Johdon tuki toimii kansliapäällikön alaisuudessa.

Tutkimusjohtaja

Tutkimusjohtaja vastaa ministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan, yhteensovittamisesta yhteistyössä kansliapäällikön, osastojen ja tulosalueiden kanssa. Tutkimusjohtaja myös avustaa ministeriön johtoa tutkimus- ja selvitystarpeiden arvioinnissa, hankkeiden seurannassa ja niiden vaikutusten arvioinnissa.

Tanja Suni, tutkimusjohtaja 
ympäristöministeriö, Kansliapäällikön esikunta ja johdon tuki 0295250013  

Lainsäädäntöjohtaja

Lainsäädäntöjohtaja vastaa ministeriön lainsäädännön valmistelun, kehittämisen ja toimeenpanon yhteensovittamisesta yhteistyössä kansliapäällikön ja ministeriön osastojen ja yksiköiden kanssa. Lainsäädäntöjohtaja myös avustaa ministeriön johtoa lainsäädäntötarpeen arvioinnissa, säädöshankkeiden seurannassa ja niiden vaikutusten arvioinnissa sekä osallistuu tarvittaessa ministeriön keskeisiin säädöshankkeisiin ja hoitaa ministeriön yhteisiä koordinointitehtäviä.

Johanna Korpi, lainsäädäntöjohtaja 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnon monimuotoisuus 0295250278  

Kehittämisjohtaja

Kehittämisjohtaja vastaa hallitusohjelman toimeenpanon seurannasta ja yhteensovittamisesta yhteistyössä kansliapäällikön ja ministeriön osastojen ja yksiköiden kanssa. Kehittämisjohtaja myös avustaa ministeriön johtoa strategisessa suunnittelussa, ohjauksessa, kehittämisessä ja strategian toimeenpanon seurannassa sekä osallistuu tarvittaessa ministeriön keskeisiin kehittämishankkeisiin ja hoitaa ministeriön yhteisiä koordinointitehtäviä.

Juho Korpi, kehittämisjohtaja 
ympäristöministeriö, Kansliapäällikön esikunta ja johdon tuki 0295250136