Ympäristöministeriön organisaatio ja johto

Ympäristöministeriössä asiat valmistellaan osastoissa, joita ovat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto ja ympäristönsuojeluosasto, sekä kahdessa tulosalueessa, jotka ovat hallinto ja kansainväliset asiat sekä tieto ja viestintä.

Ministeriön päällikkönä toimii ympäristö- ja ilmastoministeri ja ylimpänä virkamiehenä kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö

Kansliapäällikkö on ministeriön ylin virkamies. Kansliapäällikkö johtaa, kehittää ja valvoo ministereiden apuna ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Hän

 • johtaa ministeriön toimintaa ja strategista suunnittelua
 • sovittaa yhteen ministeriön strategian toimeenpanoa
 • vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta
 • johtaa hallinnonalan tulosohjausta.

Juhani Damski
kansliapäällikkö

0295250445
[email protected]

Sihteeri

Eeva Gustafsson
0295250399
[email protected]

Ympäristöministeriön osastot ja tulosalueet

Ministeriön osastoja johtavat osastopäälliköt, joilla on ylijohtajan arvonimi. Lisäksi tulosalueita johtavat hallinto- ja kansainvälisten asian johtaja sekä tieto- ja viestintäjohtaja.

Luontoympäristöosasto

Luontoympäristöosasto vastaa asioista, jotka koskevat

 • luonnonsuojelua
 • maisemanhoitoa
 • luonnon virkistyskäyttöä
 • pinta- ja pohjavesien sekä merien suojelua
 • maa- ja metsätalouden, maa- ja kiviaineksen oton sekä muun maaseudun ja luonnonvarojen käytön ekologista kestävyyttä ja ympäristönsuojelua
 • ympäristövaikutusten arviointia
 • alueellisen yhteistyön ympäristönsuojeluhankkeita.

Tarja Haaranen
ylijohtaja 

0295250282
[email protected]

Sihteeri

Krista Thauvon
0295250293
[email protected]

Rakennetun ympäristön osasto

Rakennetun ympäristön osasto vastaa maankäytön, asumisen ja rakentamisen ohjauksesta ja kehittämisestä sekä asioista, jotka koskevat

 • alue- ja yhdyskuntarakennetta
 • maankäytön suunnittelua
 • maapolitiikkaa
 • yhdyskuntatekniikkaa
 • rakentamisen laatua, toimivuutta ja taloudellisuutta
 • elinympäristön ja asumisen laatua
 • rakennuskannan ylläpitoa
 • korjausrakentamista
 • kulttuuriympäristön hoitoa
 • rakennussuojelua
 • rakennusvalvontaa
 • yhdyskuntien ja rakennusten terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • meluntorjuntaa
 • asuntojen tuotannon, korjauksen ja hankinnan tukemista
 • asumiskustannuksia ja asuntorahoitusta.

Teppo Lehtinen
ylijohtaja 

0295250157
[email protected]

Sihteeri

Anne Pailomaa
0295250360
[email protected]

Ympäristönsuojeluosasto

Ympäristönsuojeluosasto vastaa asioista, jotka koskevat

 • ilmansuojelua
 • ilmastonmuutosta
 • kestävää kulutusta ja tuotantoa
 • jäteasioita
 • kemikaalien sekä nano- ja biotekniikan ympäristöhaittojen ehkäisemistä
 • maaperän pilaantumista
 • ympäristövahinkojen torjuntaa ja korvaamista
 • ympäristötaloutta 
 • ympäristöteknologiaa.

Leena Ylä-Mononen
ylijohtaja 

0295250023
[email protected]

Sihteeri

Heidi Tanskanen
0295250290   
[email protected]

Hallinto ja kansainväliset asiat

Ympäristöministeriön Hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalue vastaa:

 • hallinnon kehittämisestä
 • hallinnonalan ohjauksesta
 • toiminnan ja talouden suunnittelusta ja ohjauksesta
 • henkilöstöasioista
 • ministeriön monenkeskisen yhteistyön, ympäristöasioita koskevien Euroopan Unionin ulkosuhteiden, alueellisen yhteistyön, pohjoismaisen yhteistyön ja kahdenvälisen yhteistyön yhteensovittamisesta
 • Euroopan unionin ympäristöpolitiikan ja yhteisen lainsäädännön valmistelun yhteensovittamisesta yhteistyössä ympäristöministeriön osastojen ja tulosalueiden kanssa
 • ympäristöministeriön toimialalle kuuluvien kansainvälisten sopimusten valmistelusta ja voimaansaattamisesta sekä täytäntöönpanosta yhteistyössä ministeriön osastojen ja tulosalueiden kanssa
 • muista hallintoasioista

Ismo Tiainen
hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja 

0295250294
[email protected]

Sihteeri

Hanna Wikström
0295250331
[email protected]

Tieto ja viestintä

Ympäristöministeriön tieto ja viestintä -tulosalue vastaa ministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä yhteistyössä ministeriön osastojen ja yksiköiden kanssa. Tulosalue vastaa myös ympäristötoimialan ja ministeriön tietohallintohankkeista ja -järjestelmistä sekä osallistuu julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaukseen ja yhteistyöhön.

Jussi Salmi
tieto- ja viestintäjohtaja 

0295250263
[email protected]

Sihteeri

Viivi Myllylä
0295250186
[email protected]

Johdon tuki

Johdon tuki toimii kansliapäällikön alaisuudessa.

Tutkimusjohtaja

Tutkimusjohtaja vastaa ministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan, yhteensovittamisesta yhteistyössä kansliapäällikön, osastojen ja tulosalueiden kanssa. Tutkimusjohtaja myös avustaa ministeriön johtoa tutkimus- ja selvitystarpeiden arvioinnissa, hankkeiden seurannassa ja niiden vaikutusten arvioinnissa.

Tanja Suni
tutkimusjohtaja 

0295250013
[email protected]

Lainsäädäntöjohtaja

Lainsäädäntöjohtaja vastaa ministeriön lainsäädännön valmistelun, kehittämisen ja toimeenpanon yhteensovittamisesta yhteistyössä kansliapäällikön ja ministeriön osastojen ja yksiköiden kanssa. Lainsäädäntöjohtaja myös avustaa ministeriön johtoa lainsäädäntötarpeen arvioinnissa, säädöshankkeiden seurannassa ja niiden vaikutusten arvioinnissa sekä osallistuu tarvittaessa ministeriön keskeisiin säädöshankkeisiin ja hoitaa ministeriön yhteisiä koordinointitehtäviä.

Johanna Korpi
lainsäädäntöjohtaja 

0295250278
[email protected]

Kehittämisjohtaja

Kehittämisjohtaja vastaa hallitusohjelman toimeenpanon seurannasta ja yhteensovittamisesta yhteistyössä kansliapäällikön ja ministeriön osastojen ja yksiköiden kanssa. Kehittämisjohtaja myös avustaa ministeriön johtoa strategisessa suunnittelussa, ohjauksessa, kehittämisessä ja strategian toimeenpanon seurannassa sekä osallistuu tarvittaessa ministeriön keskeisiin kehittämishankkeisiin ja hoitaa ministeriön yhteisiä koordinointitehtäviä.

Juho Korpi
kehittämisjohtaja 

0295250136
[email protected]