Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030

Keskeisenä keinona  EU-velvoitteiden ja kansallisten ilmansuojelutavoitteiden toimeenpanossa on kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030, jonka valtioneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2019. Ohjelma sisältää EU:n päästökattodirektiivin (2016/2284) päästövähennysvelvoitteiden toimeenpanemiseksi tarvittavat toimet ja muita ilmanlaadun parantamiseksi tarvittavia toimia. Nämä lisätoimet koskevat erityisesti taajamien hengityskorkeuden päästölähteitä (puun pienpoltto, katupöly) ja ilmanlaadun kytkemistä ilmanlaatuun vaikuttavaan muiden sektorien päätöksentekoon. Ahvenanmaan päästöt ovat mukana kansallisessa ohjelmassa, mutta Ahvenanmaa päättää itsenäisesti päästöjen vähentämistoimistaan.

EU-velvoitteet ja niiden täyttäminen

Päästökattodirektiivissä Suomelle asetetut päästövähennysvelvoitteet on esitetty taulukossa. Eri EU-jäsenmaiden päästöjen vähentämisvelvoitteet on pyritty määräämään siten, että kokonaisuuden kannalta saataisiin eniten hyötyä pienimmin kustannuksin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomen velvoitteet ovat pienemmät kuin useimpien muiden maiden velvoitteet.

Taulukko. Suomen vanhat ja uudet päästövähennysvelvoitteet prosentuaalisina päästövähennyksinä ja niiden perusteella lasketut päästövelvoitteet kilotonneina (kt).

Epäpuhtaus Vanhat velvoitteet
v. 2010-2019
Uusien velvoitteiden
perusteena olevat
v. 2005 päästöt
Uudet velvoitteet
v. 2020-2029
Uudet velvoitteet  
v. 2030
SO2 110 kt 70 kt -30 % (49 kt) -34 % (46 kt)
NOX 170 kt 208 kt -35 % (135 kt) -47 % (110 kt)
NMVOC 130 kt 146 kt -35 % (95 kt) -48 % (76 kt)
NH3 31 kt 38 kt -20 % (30 kt) -20 % ( 30 kt)
PM2.5 - 26 kt -30 % (18 kt) -34 % (17 kt)

Suomen ympäristökeskuksen tekemien laskelmien mukaan päästökattodirektiivissä asetetut päästövähennysvelvoitteet toteutuvat energia- ja ilmastostrategian ja maatalouden ammoniakkiohjelman toimeenpanossa sovituilla toimilla sekä jo olemassa olevan ja päätetyn sektorikohtaisen päästöraja-arvosääntelyn toimeenpanolla. Tämän lisäksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kansallisessa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa (KAISU) toteutettavaksi suunnitellut lisätoimet tehostavat myös ilman epäpuhtauspäästöjen vähentämistä.

Kansalliset tavoitteet ja toimet

Ilmansaasteista aiheutuu terveys- ja ympäristöhaittoja edelleen vuonna 2030, vaikka päästökattodirektiivin mukaiset velvoitteet täyttyisivät. Tästä syystä ilmansuojeluohjelma sisältää toimenpiteitä, joilla ilman epäpuhtauksien päästöjä ja pitoisuuksia saadaan laskettua vielä EU-lainsäädännön vaatimaa tasoa alemmas.

Toimenpiteet koskevat erityisesti taajamien hengityskorkeuden päästölähteitä (puun pienpoltto, katupöly) ja ilmanlaadun kytkemistä kaikkeen sellaiseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon, jolla on vaikutuksia ilmanlaatuun. Lisäksi ohjelma sisältää toimia mm. ja ilmansaasteiden haittakustannustiedon ja –osaamisen kehittämisestä ja levittämistä.

Vastuu toimien toteuttamisesta koskee laajaa valtakunnallista, alueellista ja paikallista toimijajoukkoa. Keskeisiä toimijoita ovat mm. eri ministeriöt (YM, STM, TEM, LVM, VM, MMM, OKM), ELY-keskukset, Traficom, kunnat, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, tutkimuslaitokset (SYKE, THL, IL, VTT, Valvira), laitevalmistajat ja eri järjestöt (mm. Nuohousalan keskusliitto, Hengitysliitto, Tulisijayhdistys).

Kansallinen ilmansuojeluohjelma (ISO) 2030 toimeenpanoverkko

Ympäristöministeriö on asettanut ilmansuojeluohjelman toimeenpanoverkon toimikaudelle 7.9.2020 - 31.3.2023. Verkon tehtävänä on suunnitella, tukea, toteuttaa ja seurata kansallisen ilmansuojeluohjelman toimeenpanoa ja laatia tarvittaessa ehdotukset kansallisen ilmansuojeluohjelman päivittämiseksi.

Lisätietoja

Katja Ohtonen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Päästöt ja ympäristöriskit 0295250168