CE-merkintä

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaiset.

Rakennustuotteen valmistaja ei saa asettaa saataville markkinoille rakennustuotteita, jotka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan ja joilla ei ole CE-merkintää.

Rakennustuotteeseen kiinnitetty CE-merkintä osoittaa, että tuote on testattu harmonisoidun tuotestandardin mukaisella testimenetelmällä ja että tuote on ilmoitetun suoritustason mukainen. CE-merkinnän saamiseen riittää yhden ominaisuuden testaaminen. Rakennustuotteiden CE-merkintä ei ole laatumerkki eikä yksinään takaa tuotteen käytettävyyttä rakennuskohteessa.

Tuotteen käytettävyys aiottuun rakennuskohteeseen on aina arvioitava erikseen aiotun käytön, paikallisten olosuhteiden ja rakentamismääräysten vaatimusten perusteella.

Tavoitteena on parantaa rakennustuotteiden vertailukelpoisuutta. Suunnittelijat ja kuluttajat voivat verrata rakennustuotteiden suoritustasoilmoituksia helposti toisiinsa, kun tuotteen ominaisuudet ilmoitetaan aina samalla tavalla. Tämä helpottaa myös suomalaisten tuotteiden myymistä muualle Eurooppaan.

CE-merkinnän hyötyjä:

  • CE-merkintä helpottaa rakennustuotteiden ominaisuuksien vertailua.
  • CE-merkintä kertoo rakennustuotteelta todennettavaksi vaadittavat ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla.
  • CE-merkityn rakennustuotteen voi saada markkinoille kaikkialla Euroopassa ilman erillisiä, jokaisessa maassa tehtäviä lisäselvityksiä.

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset CE-merkinnästä kohderyhmittäin (1.7.2013):

Rakennus­tuotteet, joille CE-merkintä vaaditaan

CE-merkintä on pakollienn kaikille niille rakennustuotteille, joille on määritelty harmonisoitu tuotestandardi. Rakennustuotteet ovat rakennuksen kiinteäksi osaksi tulevia tuotteita, kuten betonielementtejä, ikkunoita, teräsrakenteita ja sahatavaraa.

Harmonisoitu tuotestandardi (hEN) on Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin laatima CE-merkintään johtava tuotestandardi. Se määrittää tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan vaatimukset sekä CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot. Suomessa Suomen standardisoimisliitto vahvistaa ne SFS-EN-standardeiksi.

Yritysten on selvitettävä, kuuluvatko niiden valmistamat rakennustuotteet jonkin harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan.

Rakennustuoteasetusta koskevien harmonisoitujen tuotestandardien neuvontapalvelu kertoo, mitä harmonisoituja tuotestandardeja on olemassa ja mitkä tuotteet kuuluvat niiden soveltamisalaan.

Harmonisoidut tuotestandardit ovat hankittavissa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä.

Eurooppalainen tekninen arviointi on vapaaehtoinen CE-merkintään johtava arviointi

Jos tuotteelle ei ole harmonisoitua tuotestandardia, ei CE-merkintä ole pakollinen. Tällaiselle tuotteelle valmistaja voi kuitenkin hankkia CE-merkinnän eurooppalaisen teknisen arvioinnin eli ETAn avulla. Se on tarkoitettu erityisesti uusille, innovatiivisille tuotteille.

Tekninen hyväksyntä annetaan eurooppalaisen arviointiasiakirjan (EAD) nojalla. Päätökset suoritustason pysyvyyden arvioimisessa ja varmentamisessa käytettävistä menetelmistä (AVCP-luokat) julkaistaan harmonisoidun tuotestandardin ZA-liitteessä sekä ETA:ssa ja EAD:ssa. Niistä saa tietoa myös toimialajärjestöistä.

Eurooppalaisia teknisiä arviointeja myöntää Suomessa Eurofins Expert Services Oy.

Suoritustasoilmoitus (DoP)

Suoritustasoilmoitus on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen harminoisoidun tuotestandardin (hEN) tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusteella. Suoritustasoilmoituksessa on ilmoitettava kaikki ne tuotteen ominaisuuksien arvot, joita tarvitaan kansallisten  viranomaissäädösten täyttämiseen.

Jos valmistaja ei halua ilmoittaa jonkin ominaisuuden arvoja, hän voi laittaa tälle kohdalle NPD (no performance determined = suoritustasoa ei ole ilmoitettu). Valmistajan on ilmoitettava vähintään yksi rakennustuotteen perusominaisuuksiin liittyvä suoritustaso, jolla on merkitystä aiotun käyttötarkoituksen kannalta tapauksissa, joissa jäsenmaalla ei ollenkaan asiaan liittyviä viranomaissäädöksiä.

Suoritustasoilmoitus on ainoa mahdollinen tapa ilmoittaa rakennustuotteen ominaisuuksien arvot ja luokat. Suoritustasoilmoituksen malli on rakennustuotetasetuksen liitteessä III.

Suoritus­tason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP-järjestelmä)

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa on käytössä viisi järjestelmää: AVCP-järjestelmät 1+, 1,2+, 3 ja 4. Järjestelmistä on säädetty rakennustuoteasetuksen liitteessä V.

CE-merkinnän kiinnittäminen

Valmistaja tai maahantuoja kiinnittää itse CE-merkinnän tuotteeseen, sen pakkaukseen ja siihen liittyviin asiakirjoihin laadittuaan suoritustasoilmoituksen. Tarkat ohjeet merkinnästä löytyvät asianomaisesta harmonisoidusta tuotestandardista tai ETAsta.

CE-merkinnän edellyttämiä testauksia ja valmistuksen laadunvalvontaa saavat tehdä niin sanotut ilmoitetut laitokset. Suomessa ympäristöministeriö nimeää ilmoitetut laitokset ja valvoo niiden toimintaa.

Valmistaja on vastuussa siitä, että CE-merkityn tuotteen ominaisuudet vastaavat tuotetta koskevaa harmonisoitua tuotestandardia tai eurooppalaista teknistä arviointia. Valmistajan on jatkuvasti valvottava ja testattava tuotteen laatua sekä tehtävä laadunvalvonnasta kirjallinen selvitys. Joissakin tapauksissa valmistajasta riippumattoman ilmoitetun laitoksen on valvottava tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointia ja varmennusta.

Suomalaisen valmistajan ei ole kuitenkaan pakko käyttää suomalaista ilmoitettua laitosta, vaan on mahdollista käyttää minkä tahansa maan päteväksi todettua, ilmoitettua laitosta. Euroopan komission NANDO-tietokannasta (New Approach Notified and Designated Organisations) löytyvät tiedot ilmoitetuista laitoksista ja niihin liittyvät säädösperusteet.

Suomessa nimitetään yksi teknisestä arvioinnista vastaava laitos eurooppalaisen yhteistyöelimen EOTAn (European Organisation for Technical Approvals) jäseneksi. Ympäristöministeriö on nimennyt Suomen edustajaksi Eurofins Expert Services Oy:n.

CE-merkintä

CE-merkintä koostuu kirjaimista "CE" seuraavalla tavalla esitettynä. Merkinnän perustiedoista on säädetty niin sanotussa NLF-asetuksessa.

Markkina­valvonta

Viranomaiset valvovat markkinoita ja pyrkivät varmistamaan, että CE-merkintää ei käytetä väärin. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) vastaa kaikkien rakennustuotteiden markkinavalvonnasta. TUKES valvoo siis sekä kaikkia Suomessa markkinoilla olevia CE-merkittyjä rakennustuotteita että tuotteita, joilla ei ole CE-merkintää.

Jos CE-merkintää on käytetty ilman vaatimusten mukaisia edellytyksiä, TUKES voi kieltää tuotteen luovutuksen tai käyttämisen rakentamiseen, kunnes merkinnän käyttämiseen on tarvittavat edellytykset.

Jos CE-merkintää tästä huolimatta edelleen käytetään perusteettomasti, TUKES voi kieltää tuotteen myynnin tai muun luovuttamisen ja tarvittaessa määrätä tuotteen vedettäväksi pois markkinoilta.

Lisätietoja

Kirsi Martinkauppi, hallitusneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Rakennukset ja rakentaminen Puhelin:0295250177   Sähköpostiosoite: