Vuokra­-asuminen

Suomessa on lähes 370 000 valtion tukemaa vuokra-asuntoa, jotka tarjoavat kohtuuhintaista asumista yli 600 000 asukkaalle. Suomessa vuokra-asunnoista noin puolet on rahoitettu valtion arava- tai korkotukilainalla. Loput ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Arava- ja korkotukiasuntoja rakennuttavat ja omistavat pääasiassa kunnat sekä yhteisöt, jotka Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on nimennyt yleishyödyllisiksi.

Kaikkia vuokra-asuntoja koskee laki asuinhuoneiston vuokrauksesta, jossa on säännöksiä muun muassa vuokrasopimuksesta, vuokran määrästä sekä vuokrasopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta. Lainsäädännön löydät tältä sivulta.

Miten voin tulla valituksi ARA-asuntoon?

Asukkaat arava- ja pitkäaikaisella korkotukilainalla rahoitettuihin ARA-asuntoihin valitaan sosiaalisin perustein.

Miten vuokran suuruus määräytyy?

ARA-asuntojen vuokra määräytyy omakustannusperiaatteen mukaan, eli vuokralla katetaan pääasiassa vain talon rakentamisesta aiheutuneet pääomakulut sekä kiinteistön hoitokulut.

Korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vuokra on määräytynyt omakustannusperiaatteen mukaan vuodesta 2002 alkaen. Ennen vuotta 2002 rahoitetuissa korkotukivuokra-asunnoissa vuokrat määräytyvät vapaarahoitteisten asuntojen tapaan. Saman omistajan aravavuokratalojen tai -asuntojen ja vuodesta 2002 alkaen rahoitettujen korkotukivuokra-asuntojen vuokria voidaan tasata keskenään.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokra puolestaan määräytyy ensisijaisesti osapuolten välisin sopimuksin ja markkinoiden mukaan. Niitä omistavat yksityishenkilöiden lisäksi muun muassa asuntosijoitusyhtiöt, vakuutusyhtiöt ja seurakunnat.

Miten voin vaikuttaa vuokralaisena?

Valtion tukemissa asunnoissa asukasvaikuttaminen on tärkeä osa talojen oikea-aikaista kunnossapitoa, viihtyisyyttä ja kestävää asumista. Se voi luoda ja ylläpitää myös yhteisöllisyyttä.

Vuokralaisen vaikutusmahdollisuudet arava- ja korkotukiasunnossa perustuvat lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa. Se antaa asukkaille mahdollisuuden saada tietoa talon asioista ja vaikuttaa asumiseensa.

Vuokra-asumisen lainsäädäntö

Korkotuet ja takaukset

Valtio tukee kohtuuhintaisten ja sosiaalisten vuokra-asuntojen tuotantoa maksamalla tätä tarkoitusta varten otetuille lainoille korkotukea ja myöntämällä niille valtion takauksen. Nämä ns. pitkät korkotukilainat ovat pääsääntöisesti 40 vuoden mittaisia. Tänä aikana asukkaat on valittava sosiaalisin perustein ja vuokra määritettävä omakustannusperiaatteella. Tarkemmat säännökset korkotukilainojen laina- ja tukiehdoista ovat valtioneuvoston asetuksissa. Korkotukilainoilla rahoitetuissa taloissa on noudattava asukkaiden ja omistajien yhteishallintoa, josta säädetään omassa laissaan.

Kohtuuhintaisten ja sosiaalisten vuokra-asuntojen tuotantoon on mahdollista saada myös ns. lyhyitä korkotukilainoja. Niissä laina-aika on vähintään 10 ja enintään 30 vuotta. Korkotukeen liittyy aina myös valtion takaus. Tarkemmista laina- ja tukiehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksessa.

Valtio myöntää myös pelkkiä takauksia lainoille, joita käytetään vuokra-asuntojen rakentamiseen. Takausaika on enintään 30 vuotta ja takauksesta peritään takausmaksu. Vuosina 2009 ja 2010 myönnettiin lisäksi elvytysluonteisia korkotukilainoja vuokra-asuntojen rakentamiseen.

Aravalainat

Korkotukilainat ovat korvanneet aiemmin myönnetyt aravalainat. Vaikka uusia aravalainoja ei enää myönnetä, aravalainoilla rahoitettu asunto- ja lainakanta on yhä suurelta osin olemassa. Aravalainoitettujen vuokra-asuntojen asukkaat on valittava sosiaalisin perustein ja vuokra määritettävä omakustannusperiaatteella. Aravalainojen tarkemmista laina- ja tukiehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksilla.

Valtion tukemia asuntoja omistaville, taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille yhteisöille voidaan myöntää erilaisia tukitoimenpiteitä. Useimmiten kyse on väestöltään vähenevillä alueilla sijaitsevista vuokrataloyhtiöistä. Tukitoimenpiteet voivat olla esim. aravalainojen lainaehtojen muuttamista, asuntoja koskevista käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamista sekä tervehdyttämis- tai purkuavustusten myöntämistä. Valtiokonttori vastaa näistä tukitoimenpiteistä.

Lisätietoja

Vuokra-asuntokannan asukasvalinta ja rajoitukset, aravalainat sekä avustukset

Matleena Haapala
lainsäädäntöneuvos
0295250332
[email protected]

Korkotuki- ja takauslainat

Liisa Meritähti-Lustig
hallitussihteeri
0295250408
[email protected]

Anu Karjalainen
lainsäädäntöneuvos
0295250067
[email protected]