Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen ilmastolakiin. Suunnitelma laaditaan kerran vaalikaudessa ja se sisältää toimenpideohjelman päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden eli ns. taakanjakosektorin päästöjen vähentämiseksi. Taakanjakosektorille lasketaan liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden ja jätehuollon päästöt sekä F-kaasut.

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman toimeenpanoa seurataan eduskunnalle vuosittain annettavassa ilmastovuosikertomuksessa, joka perustuu ilmastolakiin. Ilmastolain mukainen suunnittelujärjestelmä toimii nykyisin rinnakkain energia- ja ilmastostrategian laatimisprosessin kanssa. Energia- ja ilmastostrategiat kattavat sekä päästökauppa-, taakanjako- että maankäyttösektorin.

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma rakentaa tietä hiilineutraaliin Suomeen 2035

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma päivitetään siten, että se vastaa hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä.

Suunnitelman laadinnan tueksi on lokakuussa 2020 asetettu työryhmä, jossa ovat edustettuina keskeiset ministeriöt sekä asiantuntijatahona Ilmastopaneeli.

Suunnitelmaluonnos on tarkoitus valmistua syksyllä 2021, ja se annetaan selontekona eduskunnalle myöhemmin syksyllä 2021.

Uusi keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma valmistellaan koordinoidusti uuden energia- ja ilmastostrategian kanssa vuosina 2020–2021. Hallitusohjelman mukaisesti myös ilmastolakia päivitetään.

Kansalaisten kuuntelemisesta pontta ilmastosuunnitelman valmisteluun

Ilmastosuunnitelman valmistelun lähtökohtana on ollut avoin ja kansalaisia kuuleva menettely. Tähän asti erilaiset sidosryhmät ovat saaneet tietoa valmistelun etenemisestä 19.1. pidetyssä Ilmastosuunnitelma 2035 –tilaisuudessa, ja lisäksi kansalaisille suunnattu ilmastokysely keräsi huikeat 18 000 vastausta. Lisäksi eri osapuolien näkemyksiä on kerätty kevään aikana Saamelaiskäräjien neuvottelutilaisuudessa, satunnaisotannalla muodostetussa kansalaisraadissa, ilmastopolitiikan pyöreän pöydän käsittelyssä sekä oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta koskevissa tilaisuuksissa.

Tavoitteena on ollut tuottaa tietoa ja kehittää ratkaisuja mahdollisimman oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan valmistelun tueksi. Ilmastosuunnitelman luonnoksen valmistuttua kaikilla on mahdollisuus lausua siitä kirjallisesti.

Tähän asti toteutuneiden kuulemisten aineistoihin voi tutustua sivulla

Ensimmäinen suunnitelma valmistui vuonna 2017

Ensimmäinen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti ilmastoviisasta arkea valmistui vuonna 2017. Se sisältää toimet, joiden avulla Suomi saavuttaa tavoitteensa vähentää päästöjä 39 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma täsmentää ja täydentää energia- ja ilmastostrategiaa, joka hyväksyttiin 2016.

Lisätietoja

Magnus Cederlöf, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250060