Kemikaalit

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että vaarallisten aineiden aiheuttamat riskit tunnetaan ja ne eivät aiheuta merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja. Kemikaalien ympäristöriskejä voidaan vähentää lainsäädännön keinoin. Lainsäädäntöön vaikuttavat kansallisten tavoitteiden ohella EU:n kemikaalilainsäädäntö sekä kemikaalien riskien vähentämiseen tähtäävät kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut.

Ympäristöministeriölle kuuluu kemikaalilain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista koskevan valvonnan ylin johto ja ohjaus kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta. Lisäksi ministeriö vastaa kemikaalien ympäristöhaittojen ehkäisemiseen tähtäävästä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Kemikaalien ympäristöriskien hallintaan osallistuvat viranomaiset ovat Suomen ympäristökeskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä kunnan ympäristösuojeluviranomaiset.

Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma

Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman tavoitteena on, etteivät kemikaalit aiheuta Suomessa merkittäviä terveys- ja ympäristöhaittoja vuonna 2020. Tavoite on yhteneväinen helmikuun 2006 alussa hyväksytyn YK:n kansainvälisen kemikaalistrategian kanssa. 

Lisätietoja

Eeva Nurmi, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250209  


Hinni Papponen, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250384  


Tuulia Toikka, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250297